{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/5/18 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9605030
مهلت پاسخ: 1396/5/19 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ویژگی های سرمایه گذاری در بازار سهام
سوال :

با توجه به مطلب زیر، کدامیک از گزینه های زیر از ویزگی های سرمایه گذاری در بازار سهام نیست؟
‌اوراق مشارکت بخریم یا سهام؟ مسئله این است!

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در این روش ازسرمایه گذاری، نیازی نیست که به رقابت با بزرگان بورس پرداخت. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در این روش ازسرمایه گذاری، نیازی نیست که به رقابت با بزرگان بورس پرداخت.
گزینه {{1+1}}: در این نوع سرمایه گذاری افراد ترجیح می‌دهند در سود یک شرکت سهیم شوند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در این نوع سرمایه گذاری افراد ترجیح می‌دهند در سود یک شرکت سهیم شوند.
گزینه {{2+1}}: این نوع روش سرمایه گذاری، بهترین راه برای پیشی گرفتن از تورم در بلند مدت است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: این نوع روش سرمایه گذاری، بهترین راه برای پیشی گرفتن از تورم در بلند مدت است.
گزینه {{3+1}}: سودآوری این سرمایه‌گذاری تقریبا به طور کلی به رشد قیمت سهم و به عملکرد و رشد سود شرکت وابسته است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سودآوری این سرمایه‌گذاری تقریبا به طور کلی به رشد قیمت سهم و به عملکرد و رشد سود شرکت وابسته است.
ویژگی های سرمایه گذاری در بازار سهام
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مطلب زیر، کدامیک از گزینه های زیر از ویزگی های سرمایه گذاری در بازار سهام نیست؟
‌اوراق مشارکت بخریم یا سهام؟ مسئله این است!

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در این روش ازسرمایه گذاری، نیازی نیست که به رقابت با بزرگان بورس پرداخت.
پاسخ صحیح:
در این روش ازسرمایه گذاری، نیازی نیست که به رقابت با بزرگان بورس پرداخت.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در این روش ازسرمایه گذاری، نیازی نیست که به رقابت با بزرگان بورس پرداخت. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در این نوع سرمایه گذاری افراد ترجیح می‌دهند در سود یک شرکت سهیم شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این نوع روش سرمایه گذاری، بهترین راه برای پیشی گرفتن از تورم در بلند مدت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سودآوری این سرمایه‌گذاری تقریبا به طور کلی به رشد قیمت سهم و به عملکرد و رشد سود شرکت وابسته است. 0 پاسخ صحیح
ویژگی های سرمایه گذاری در بازار سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مطلب زیر، کدامیک از گزینه های زیر از ویزگی های سرمایه گذاری در بازار سهام نیست؟
‌اوراق مشارکت بخریم یا سهام؟ مسئله این است!

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در این روش ازسرمایه گذاری، نیازی نیست که به رقابت با بزرگان بورس پرداخت.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در این روش ازسرمایه گذاری، نیازی نیست که به رقابت با بزرگان بورس پرداخت.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در این روش ازسرمایه گذاری، نیازی نیست که به رقابت با بزرگان بورس پرداخت. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در این روش ازسرمایه گذاری، نیازی نیست که به رقابت با بزرگان بورس پرداخت. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در این روش ازسرمایه گذاری، نیازی نیست که به رقابت با بزرگان بورس پرداخت. 0
گزینه {{1+1}}: در این نوع سرمایه گذاری افراد ترجیح می‌دهند در سود یک شرکت سهیم شوند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در این نوع سرمایه گذاری افراد ترجیح می‌دهند در سود یک شرکت سهیم شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در این نوع سرمایه گذاری افراد ترجیح می‌دهند در سود یک شرکت سهیم شوند. 0
گزینه {{2+1}}: این نوع روش سرمایه گذاری، بهترین راه برای پیشی گرفتن از تورم در بلند مدت است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: این نوع روش سرمایه گذاری، بهترین راه برای پیشی گرفتن از تورم در بلند مدت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این نوع روش سرمایه گذاری، بهترین راه برای پیشی گرفتن از تورم در بلند مدت است. 0
گزینه {{3+1}}: سودآوری این سرمایه‌گذاری تقریبا به طور کلی به رشد قیمت سهم و به عملکرد و رشد سود شرکت وابسته است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سودآوری این سرمایه‌گذاری تقریبا به طور کلی به رشد قیمت سهم و به عملکرد و رشد سود شرکت وابسته است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سودآوری این سرمایه‌گذاری تقریبا به طور کلی به رشد قیمت سهم و به عملکرد و رشد سود شرکت وابسته است. 0
این سوال لغو شده است.

ویژگی های سرمایه گذاری در بازار سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مطلب زیر، کدامیک از گزینه های زیر از ویزگی های سرمایه گذاری در بازار سهام نیست؟
‌اوراق مشارکت بخریم یا سهام؟ مسئله این است!

پاسخ شما صحیح است
در این روش ازسرمایه گذاری، نیازی نیست که به رقابت با بزرگان بورس پرداخت.
پاسخ شما صحیح است
در این روش ازسرمایه گذاری، نیازی نیست که به رقابت با بزرگان بورس پرداخت.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در این روش ازسرمایه گذاری، نیازی نیست که به رقابت با بزرگان بورس پرداخت. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در این روش ازسرمایه گذاری، نیازی نیست که به رقابت با بزرگان بورس پرداخت. 0
گزینه {{1+1}}: در این نوع سرمایه گذاری افراد ترجیح می‌دهند در سود یک شرکت سهیم شوند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در این نوع سرمایه گذاری افراد ترجیح می‌دهند در سود یک شرکت سهیم شوند. 0
گزینه {{2+1}}: این نوع روش سرمایه گذاری، بهترین راه برای پیشی گرفتن از تورم در بلند مدت است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این نوع روش سرمایه گذاری، بهترین راه برای پیشی گرفتن از تورم در بلند مدت است. 0
گزینه {{3+1}}: سودآوری این سرمایه‌گذاری تقریبا به طور کلی به رشد قیمت سهم و به عملکرد و رشد سود شرکت وابسته است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سودآوری این سرمایه‌گذاری تقریبا به طور کلی به رشد قیمت سهم و به عملکرد و رشد سود شرکت وابسته است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}