{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/5/15 طراح سوال: حامد مددی کد سوال: 9605023
مهلت پاسخ: 1396/5/16 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

محاسبه قیمت سهام پس از بازگشایی
سوال :

اگر قیمت پایانی سهمی در آخرین روز معاملاتی قبل از مجمع 400 تومان باشد و eps این سهم 30 تومان و در مجمع سود نقدی 10 تومانی تصویب شود قیمت صفر تابلوی سهم، در روز بازگشایی پس از مجمع چند خواهد بود؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 400 تومان پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 400 تومان
گزینه {{1+1}}: 410 تومان پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 410 تومان
گزینه {{2+1}}: 370 تومان پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 370 تومان
گزینه {{3+1}}: 390 تومان پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 390 تومان
محاسبه قیمت سهام پس از بازگشایی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

اگر قیمت پایانی سهمی در آخرین روز معاملاتی قبل از مجمع 400 تومان باشد و eps این سهم 30 تومان و در مجمع سود نقدی 10 تومانی تصویب شود قیمت صفر تابلوی سهم، در روز بازگشایی پس از مجمع چند خواهد بود؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
390 تومان
پاسخ صحیح:
390 تومان
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 400 تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 410 تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 370 تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 390 تومان 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

همان طور که می دانیم؛ قیمت صفر تابلو پس از مجمع برابر است با قیمت پایانی سهم روز قبل از مجمع منهای میزان سود تقسیمی در مجمع. لذا قیمت صفر تابلو برای سهم مطرح شده در سوال برابر است با حاصل تفاضل 10-400 یعنی 390 تومان

محاسبه قیمت سهام پس از بازگشایی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

اگر قیمت پایانی سهمی در آخرین روز معاملاتی قبل از مجمع 400 تومان باشد و eps این سهم 30 تومان و در مجمع سود نقدی 10 تومانی تصویب شود قیمت صفر تابلوی سهم، در روز بازگشایی پس از مجمع چند خواهد بود؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
390 تومان
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
390 تومان
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 400 تومان 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 400 تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 400 تومان 0
گزینه {{1+1}}: 410 تومان 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 410 تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 410 تومان 0
گزینه {{2+1}}: 370 تومان 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 370 تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 370 تومان 0
گزینه {{3+1}}: 390 تومان 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 390 تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 390 تومان 0
پاسخ تشریحی :

همان طور که می دانیم؛ قیمت صفر تابلو پس از مجمع برابر است با قیمت پایانی سهم روز قبل از مجمع منهای میزان سود تقسیمی در مجمع. لذا قیمت صفر تابلو برای سهم مطرح شده در سوال برابر است با حاصل تفاضل 10-400 یعنی 390 تومان

این سوال لغو شده است.

محاسبه قیمت سهام پس از بازگشایی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

اگر قیمت پایانی سهمی در آخرین روز معاملاتی قبل از مجمع 400 تومان باشد و eps این سهم 30 تومان و در مجمع سود نقدی 10 تومانی تصویب شود قیمت صفر تابلوی سهم، در روز بازگشایی پس از مجمع چند خواهد بود؟

پاسخ شما صحیح است
390 تومان
پاسخ شما صحیح است
390 تومان
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 400 تومان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 400 تومان 0
گزینه {{1+1}}: 410 تومان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 410 تومان 0
گزینه {{2+1}}: 370 تومان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 370 تومان 0
گزینه {{3+1}}: 390 تومان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 390 تومان 0
پاسخ تشریحی :

همان طور که می دانیم؛ قیمت صفر تابلو پس از مجمع برابر است با قیمت پایانی سهم روز قبل از مجمع منهای میزان سود تقسیمی در مجمع. لذا قیمت صفر تابلو برای سهم مطرح شده در سوال برابر است با حاصل تفاضل 10-400 یعنی 390 تومان

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}