{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/5/10 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9605020
مهلت پاسخ: 1396/5/11 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دارایی ها در ترازنامه
سوال :

کدام یک از گزینه ها زیر در خصوص شرایطی که یک آیتم باید داشته باشد تا به عنوان دارایی در ترازنامه محسوب شود، صحیح نیست؟
‌بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی: ترازنامه
‌"با ارائه پاسخ صحیح به این سوال در صفحه اینستاگرام بآشگاه، معادل 150 امتیاز در بآشگاه دریافت نمایید."

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: برای واحد تجاری منافع آتی داشته باشد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: برای واحد تجاری منافع آتی داشته باشد.
گزینه {{1+1}}: در تسلط مالکانه واحد تجاری باشد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در تسلط مالکانه واحد تجاری باشد.
گزینه {{2+1}}: لازم است فیزیکی، قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری باشد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: لازم است فیزیکی، قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری باشد.
گزینه {{3+1}}: قابل تبدیل به پول باشد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قابل تبدیل به پول باشد.
دارایی ها در ترازنامه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه ها زیر در خصوص شرایطی که یک آیتم باید داشته باشد تا به عنوان دارایی در ترازنامه محسوب شود، صحیح نیست؟
‌بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی: ترازنامه
‌"با ارائه پاسخ صحیح به این سوال در صفحه اینستاگرام بآشگاه، معادل 150 امتیاز در بآشگاه دریافت نمایید."

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
لازم است فیزیکی، قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری باشد.
پاسخ صحیح:
لازم است فیزیکی، قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری باشد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: برای واحد تجاری منافع آتی داشته باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در تسلط مالکانه واحد تجاری باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: لازم است فیزیکی، قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قابل تبدیل به پول باشد. 0 پاسخ صحیح
دارایی ها در ترازنامه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه ها زیر در خصوص شرایطی که یک آیتم باید داشته باشد تا به عنوان دارایی در ترازنامه محسوب شود، صحیح نیست؟
‌بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی: ترازنامه
‌"با ارائه پاسخ صحیح به این سوال در صفحه اینستاگرام بآشگاه، معادل 150 امتیاز در بآشگاه دریافت نمایید."

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
لازم است فیزیکی، قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری باشد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
لازم است فیزیکی، قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: برای واحد تجاری منافع آتی داشته باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: برای واحد تجاری منافع آتی داشته باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: برای واحد تجاری منافع آتی داشته باشد. 0
گزینه {{1+1}}: در تسلط مالکانه واحد تجاری باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در تسلط مالکانه واحد تجاری باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در تسلط مالکانه واحد تجاری باشد. 0
گزینه {{2+1}}: لازم است فیزیکی، قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: لازم است فیزیکی، قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: لازم است فیزیکی، قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری باشد. 0
گزینه {{3+1}}: قابل تبدیل به پول باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قابل تبدیل به پول باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قابل تبدیل به پول باشد. 0
این سوال لغو شده است.

دارایی ها در ترازنامه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه ها زیر در خصوص شرایطی که یک آیتم باید داشته باشد تا به عنوان دارایی در ترازنامه محسوب شود، صحیح نیست؟
‌بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی: ترازنامه
‌"با ارائه پاسخ صحیح به این سوال در صفحه اینستاگرام بآشگاه، معادل 150 امتیاز در بآشگاه دریافت نمایید."

پاسخ شما صحیح است
لازم است فیزیکی، قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری باشد.
پاسخ شما صحیح است
لازم است فیزیکی، قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: برای واحد تجاری منافع آتی داشته باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: برای واحد تجاری منافع آتی داشته باشد. 0
گزینه {{1+1}}: در تسلط مالکانه واحد تجاری باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در تسلط مالکانه واحد تجاری باشد. 0
گزینه {{2+1}}: لازم است فیزیکی، قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: لازم است فیزیکی، قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری باشد. 0
گزینه {{3+1}}: قابل تبدیل به پول باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قابل تبدیل به پول باشد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}