{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/5/9 طراح سوال: حامد مددی کد سوال: 9605017
مهلت پاسخ: 1396/5/10 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

صورت مالی؛ ترازنامه
سوال :

کدامیک از موارد زیر در خصوص تهیه ترازنامه صحیح نیست؟
‌بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی: ترازنامه

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: واحد اندازه گیری آیتم های ترازنامه ریال است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: واحد اندازه گیری آیتم های ترازنامه ریال است.
گزینه {{1+1}}: در ترازنامه دارایی‌ها و بدهی‌ها قابل تهاتر هستند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در ترازنامه دارایی‌ها و بدهی‌ها قابل تهاتر هستند.
گزینه {{2+1}}: در ترازنامه عمدتاً دارایی‌ها به ترتیب تبدیل به وجه نقد گزارش می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در ترازنامه عمدتاً دارایی‌ها به ترتیب تبدیل به وجه نقد گزارش می‌شود.
گزینه {{3+1}}: در ترازنامه، دارایی‌ها به بهای تمام‌شده تاریخی ثبت می‌شوند و سپس مستهلک می‌شوند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در ترازنامه، دارایی‌ها به بهای تمام‌شده تاریخی ثبت می‌شوند و سپس مستهلک می‌شوند.
صورت مالی؛ ترازنامه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر در خصوص تهیه ترازنامه صحیح نیست؟
‌بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی: ترازنامه

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در ترازنامه دارایی‌ها و بدهی‌ها قابل تهاتر هستند.
پاسخ صحیح:
در ترازنامه دارایی‌ها و بدهی‌ها قابل تهاتر هستند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: واحد اندازه گیری آیتم های ترازنامه ریال است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در ترازنامه دارایی‌ها و بدهی‌ها قابل تهاتر هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در ترازنامه عمدتاً دارایی‌ها به ترتیب تبدیل به وجه نقد گزارش می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در ترازنامه، دارایی‌ها به بهای تمام‌شده تاریخی ثبت می‌شوند و سپس مستهلک می‌شوند. 0 پاسخ صحیح
صورت مالی؛ ترازنامه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر در خصوص تهیه ترازنامه صحیح نیست؟
‌بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی: ترازنامه

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در ترازنامه دارایی‌ها و بدهی‌ها قابل تهاتر هستند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در ترازنامه دارایی‌ها و بدهی‌ها قابل تهاتر هستند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: واحد اندازه گیری آیتم های ترازنامه ریال است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: واحد اندازه گیری آیتم های ترازنامه ریال است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: واحد اندازه گیری آیتم های ترازنامه ریال است. 0
گزینه {{1+1}}: در ترازنامه دارایی‌ها و بدهی‌ها قابل تهاتر هستند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در ترازنامه دارایی‌ها و بدهی‌ها قابل تهاتر هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در ترازنامه دارایی‌ها و بدهی‌ها قابل تهاتر هستند. 0
گزینه {{2+1}}: در ترازنامه عمدتاً دارایی‌ها به ترتیب تبدیل به وجه نقد گزارش می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در ترازنامه عمدتاً دارایی‌ها به ترتیب تبدیل به وجه نقد گزارش می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در ترازنامه عمدتاً دارایی‌ها به ترتیب تبدیل به وجه نقد گزارش می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: در ترازنامه، دارایی‌ها به بهای تمام‌شده تاریخی ثبت می‌شوند و سپس مستهلک می‌شوند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در ترازنامه، دارایی‌ها به بهای تمام‌شده تاریخی ثبت می‌شوند و سپس مستهلک می‌شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در ترازنامه، دارایی‌ها به بهای تمام‌شده تاریخی ثبت می‌شوند و سپس مستهلک می‌شوند. 0
این سوال لغو شده است.

صورت مالی؛ ترازنامه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر در خصوص تهیه ترازنامه صحیح نیست؟
‌بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی: ترازنامه

پاسخ شما صحیح است
در ترازنامه دارایی‌ها و بدهی‌ها قابل تهاتر هستند.
پاسخ شما صحیح است
در ترازنامه دارایی‌ها و بدهی‌ها قابل تهاتر هستند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: واحد اندازه گیری آیتم های ترازنامه ریال است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: واحد اندازه گیری آیتم های ترازنامه ریال است. 0
گزینه {{1+1}}: در ترازنامه دارایی‌ها و بدهی‌ها قابل تهاتر هستند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در ترازنامه دارایی‌ها و بدهی‌ها قابل تهاتر هستند. 0
گزینه {{2+1}}: در ترازنامه عمدتاً دارایی‌ها به ترتیب تبدیل به وجه نقد گزارش می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در ترازنامه عمدتاً دارایی‌ها به ترتیب تبدیل به وجه نقد گزارش می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: در ترازنامه، دارایی‌ها به بهای تمام‌شده تاریخی ثبت می‌شوند و سپس مستهلک می‌شوند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در ترازنامه، دارایی‌ها به بهای تمام‌شده تاریخی ثبت می‌شوند و سپس مستهلک می‌شوند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}