{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/5/2 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9605006
مهلت پاسخ: 1396/5/3 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

صورت مالی ترازنامه
سوال :

کدامیک از دارایی های زیر مربوط به دارایی مالی است که از یک طرف برای تبدیل آن به وجه نقد به زمانی بیش از یکسال مالی نیاز هست و از طرف دیگر، از لحاظ ماهیت و ویژگی با دارایی های ثابت متفاوت است؟‌
بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی: ترازنامه

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: حساب های دریافتنی پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حساب های دریافتنی
گزینه {{1+1}}: سرقفلی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سرقفلی
گزینه {{2+1}}: بازگشت مالیات پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازگشت مالیات
گزینه {{3+1}}: حق امتیاز پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: حق امتیاز
صورت مالی ترازنامه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از دارایی های زیر مربوط به دارایی مالی است که از یک طرف برای تبدیل آن به وجه نقد به زمانی بیش از یکسال مالی نیاز هست و از طرف دیگر، از لحاظ ماهیت و ویژگی با دارایی های ثابت متفاوت است؟‌
بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی: ترازنامه

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بازگشت مالیات
پاسخ صحیح:
بازگشت مالیات
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: حساب های دریافتنی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرقفلی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازگشت مالیات 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حق امتیاز 0 پاسخ صحیح
صورت مالی ترازنامه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از دارایی های زیر مربوط به دارایی مالی است که از یک طرف برای تبدیل آن به وجه نقد به زمانی بیش از یکسال مالی نیاز هست و از طرف دیگر، از لحاظ ماهیت و ویژگی با دارایی های ثابت متفاوت است؟‌
بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی: ترازنامه

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بازگشت مالیات
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بازگشت مالیات
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حساب های دریافتنی 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حساب های دریافتنی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حساب های دریافتنی 0
گزینه {{1+1}}: سرقفلی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سرقفلی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرقفلی 0
گزینه {{2+1}}: بازگشت مالیات 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازگشت مالیات 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازگشت مالیات 0
گزینه {{3+1}}: حق امتیاز 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: حق امتیاز 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حق امتیاز 0
این سوال لغو شده است.

صورت مالی ترازنامه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از دارایی های زیر مربوط به دارایی مالی است که از یک طرف برای تبدیل آن به وجه نقد به زمانی بیش از یکسال مالی نیاز هست و از طرف دیگر، از لحاظ ماهیت و ویژگی با دارایی های ثابت متفاوت است؟‌
بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی: ترازنامه

پاسخ شما صحیح است
بازگشت مالیات
پاسخ شما صحیح است
بازگشت مالیات
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حساب های دریافتنی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حساب های دریافتنی 0
گزینه {{1+1}}: سرقفلی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرقفلی 0
گزینه {{2+1}}: بازگشت مالیات 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازگشت مالیات 0
گزینه {{3+1}}: حق امتیاز 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حق امتیاز 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}