{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/5/1 طراح سوال: سهیل ابراهیمی کد سوال: 9605001
مهلت پاسخ: 1396/5/2 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

1)      کدامیک از موارد زیر در GNP لحاظ می شود؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: خرید سرقفلی مغازه پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: خرید سرقفلی مغازه
گزینه {{1+1}}: پرداختی به تعمیرکار لوازم خانگی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: پرداختی به تعمیرکار لوازم خانگی
گزینه {{2+1}}: فعالیت های اقتصاد زیرزمینی پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: فعالیت های اقتصاد زیرزمینی
گزینه {{3+1}}: پول برق پرداختی مطب پزشکان پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پول برق پرداختی مطب پزشکان
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

1)      کدامیک از موارد زیر در GNP لحاظ می شود؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
پرداختی به تعمیرکار لوازم خانگی
پاسخ صحیح:
پرداختی به تعمیرکار لوازم خانگی
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: خرید سرقفلی مغازه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پرداختی به تعمیرکار لوازم خانگی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: فعالیت های اقتصاد زیرزمینی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پول برق پرداختی مطب پزشکان 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

تولید ناخالص ملی(GNP): ‌
به مجموع ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در طی یک دوره (معمولا یکساله) توسط افراد یک کشور تولید ناخالص ملی گفته می شود. همان طور که مشخص است، در محاسبه تولید ناخالص ملی اولا تنها کالاها و خدمات نهایی محاسبه می شوند و لذا برای جلوگیری از احتساب مضاعف می بایست ارزش کالاها و خدمات واسطه ای را حذف نمود. ثانیا، در محاسبه تولید ناخالص ملی ملیت بسیار مهم است، بدین معنی که هر ایرانی در هر جای دنیا، اگر کالا یا خدمات نهایی تولید کرده باشد در GNP ایران وارد خواهد شد و همچنین ارزش کالا یا خدمات نهایی تولید شده توسط اتباع خارجی نیز از GNP ایران کسر خواهد شد.‌
تولید ناخالص داخلی (GDP):

به مجموع ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در طی یک دوره (معمولا یکساله) در درون یک کشور گفته می شود. یعنی هر فرد ایرانی یا خارجی، اگر کالا یا خدمات نهایی تولید کرده و در ایران باشد در GDP ایران وارد می شود.

همان طور که از تعاریف GNP  وGDP ملاحظه می شود، در GNP ملاک ملیت بوده ولی در GDP ملاک جغرافیاست.

نکته: برای محاسبه تولید خالص ملی NNP و تولید خالص داخلی NDP می توان هزینه استهلاک را از تولید ناخالص ملی GNP و تولید ناخالص داخلی GDP را کسر نماییم.
‌بررسی سوال مسابقه:

سوال مطرح شده از جلد دوم کتاب اصول بازار سرمایه ذکر گردیده است.

 

پول پرداختی بابت برق مطب پزشکی مربوط به کالاها و خدمات واسطه ای بوده و لذا محاسبه نمی گردد. فعالیت های اقتصاد زیرزمینی و خرید سرقفلی نیز در محاسبات GNP لحاظ نمی گردد. اما پرداختی به تعمیر کار لوازم خانگی بابت خدمت نهایی بوده و در حسابهای ملی وارد می گردد. با مفروضات مذکور پاسخ صحیح سوال عبارت (پرداختی به تعمیرکار لوازم خانگی) می باشد. 
منبع: 

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

1)      کدامیک از موارد زیر در GNP لحاظ می شود؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پرداختی به تعمیرکار لوازم خانگی
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پرداختی به تعمیرکار لوازم خانگی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: خرید سرقفلی مغازه 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: خرید سرقفلی مغازه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: خرید سرقفلی مغازه 0
گزینه {{1+1}}: پرداختی به تعمیرکار لوازم خانگی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: پرداختی به تعمیرکار لوازم خانگی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پرداختی به تعمیرکار لوازم خانگی 0
گزینه {{2+1}}: فعالیت های اقتصاد زیرزمینی 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: فعالیت های اقتصاد زیرزمینی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: فعالیت های اقتصاد زیرزمینی 0
گزینه {{3+1}}: پول برق پرداختی مطب پزشکان 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پول برق پرداختی مطب پزشکان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پول برق پرداختی مطب پزشکان 0
پاسخ تشریحی :

تولید ناخالص ملی(GNP): ‌
به مجموع ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در طی یک دوره (معمولا یکساله) توسط افراد یک کشور تولید ناخالص ملی گفته می شود. همان طور که مشخص است، در محاسبه تولید ناخالص ملی اولا تنها کالاها و خدمات نهایی محاسبه می شوند و لذا برای جلوگیری از احتساب مضاعف می بایست ارزش کالاها و خدمات واسطه ای را حذف نمود. ثانیا، در محاسبه تولید ناخالص ملی ملیت بسیار مهم است، بدین معنی که هر ایرانی در هر جای دنیا، اگر کالا یا خدمات نهایی تولید کرده باشد در GNP ایران وارد خواهد شد و همچنین ارزش کالا یا خدمات نهایی تولید شده توسط اتباع خارجی نیز از GNP ایران کسر خواهد شد.‌
تولید ناخالص داخلی (GDP):

به مجموع ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در طی یک دوره (معمولا یکساله) در درون یک کشور گفته می شود. یعنی هر فرد ایرانی یا خارجی، اگر کالا یا خدمات نهایی تولید کرده و در ایران باشد در GDP ایران وارد می شود.

همان طور که از تعاریف GNP  وGDP ملاحظه می شود، در GNP ملاک ملیت بوده ولی در GDP ملاک جغرافیاست.

نکته: برای محاسبه تولید خالص ملی NNP و تولید خالص داخلی NDP می توان هزینه استهلاک را از تولید ناخالص ملی GNP و تولید ناخالص داخلی GDP را کسر نماییم.
‌بررسی سوال مسابقه:

سوال مطرح شده از جلد دوم کتاب اصول بازار سرمایه ذکر گردیده است.

 

پول پرداختی بابت برق مطب پزشکی مربوط به کالاها و خدمات واسطه ای بوده و لذا محاسبه نمی گردد. فعالیت های اقتصاد زیرزمینی و خرید سرقفلی نیز در محاسبات GNP لحاظ نمی گردد. اما پرداختی به تعمیر کار لوازم خانگی بابت خدمت نهایی بوده و در حسابهای ملی وارد می گردد. با مفروضات مذکور پاسخ صحیح سوال عبارت (پرداختی به تعمیرکار لوازم خانگی) می باشد. 
منبع: 

این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

1)      کدامیک از موارد زیر در GNP لحاظ می شود؟

پاسخ شما صحیح است
پرداختی به تعمیرکار لوازم خانگی
پاسخ شما صحیح است
پرداختی به تعمیرکار لوازم خانگی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: خرید سرقفلی مغازه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: خرید سرقفلی مغازه 0
گزینه {{1+1}}: پرداختی به تعمیرکار لوازم خانگی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پرداختی به تعمیرکار لوازم خانگی 0
گزینه {{2+1}}: فعالیت های اقتصاد زیرزمینی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: فعالیت های اقتصاد زیرزمینی 0
گزینه {{3+1}}: پول برق پرداختی مطب پزشکان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پول برق پرداختی مطب پزشکان 0
پاسخ تشریحی :

تولید ناخالص ملی(GNP): ‌
به مجموع ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در طی یک دوره (معمولا یکساله) توسط افراد یک کشور تولید ناخالص ملی گفته می شود. همان طور که مشخص است، در محاسبه تولید ناخالص ملی اولا تنها کالاها و خدمات نهایی محاسبه می شوند و لذا برای جلوگیری از احتساب مضاعف می بایست ارزش کالاها و خدمات واسطه ای را حذف نمود. ثانیا، در محاسبه تولید ناخالص ملی ملیت بسیار مهم است، بدین معنی که هر ایرانی در هر جای دنیا، اگر کالا یا خدمات نهایی تولید کرده باشد در GNP ایران وارد خواهد شد و همچنین ارزش کالا یا خدمات نهایی تولید شده توسط اتباع خارجی نیز از GNP ایران کسر خواهد شد.‌
تولید ناخالص داخلی (GDP):

به مجموع ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در طی یک دوره (معمولا یکساله) در درون یک کشور گفته می شود. یعنی هر فرد ایرانی یا خارجی، اگر کالا یا خدمات نهایی تولید کرده و در ایران باشد در GDP ایران وارد می شود.

همان طور که از تعاریف GNP  وGDP ملاحظه می شود، در GNP ملاک ملیت بوده ولی در GDP ملاک جغرافیاست.

نکته: برای محاسبه تولید خالص ملی NNP و تولید خالص داخلی NDP می توان هزینه استهلاک را از تولید ناخالص ملی GNP و تولید ناخالص داخلی GDP را کسر نماییم.
‌بررسی سوال مسابقه:

سوال مطرح شده از جلد دوم کتاب اصول بازار سرمایه ذکر گردیده است.

 

پول پرداختی بابت برق مطب پزشکی مربوط به کالاها و خدمات واسطه ای بوده و لذا محاسبه نمی گردد. فعالیت های اقتصاد زیرزمینی و خرید سرقفلی نیز در محاسبات GNP لحاظ نمی گردد. اما پرداختی به تعمیر کار لوازم خانگی بابت خدمت نهایی بوده و در حسابهای ملی وارد می گردد. با مفروضات مذکور پاسخ صحیح سوال عبارت (پرداختی به تعمیرکار لوازم خانگی) می باشد. 
منبع: 

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}