{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/4/28 طراح سوال: سهیل ابراهیمی کد سوال: 9604040
مهلت پاسخ: 1396/4/29 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

معافیت اوراق بهادار از ثبت نزد سازمان
سوال :

1-     کدام یک از اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان معاف نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: اوراق مشارکت شهرداری ها پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اوراق مشارکت شهرداری ها
گزینه {{1+1}}: اوراق بهادار عرضه شده در عرضه های عمومی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اوراق بهادار عرضه شده در عرضه های عمومی
گزینه {{2+1}}: اوراق مشارکت موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اوراق مشارکت موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی
گزینه {{3+1}}: سهام هر شرکت سهامی عام که کل حقوق صاحبان سهام آن مساوی یا کمتر از ده میلیارد ریال باشد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سهام هر شرکت سهامی عام که کل حقوق صاحبان سهام آن مساوی یا کمتر از ده میلیارد ریال باشد
معافیت اوراق بهادار از ثبت نزد سازمان
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

1-     کدام یک از اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان معاف نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
اوراق بهادار عرضه شده در عرضه های عمومی
پاسخ صحیح:
اوراق بهادار عرضه شده در عرضه های عمومی
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: اوراق مشارکت شهرداری ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اوراق بهادار عرضه شده در عرضه های عمومی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اوراق مشارکت موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سهام هر شرکت سهامی عام که کل حقوق صاحبان سهام آن مساوی یا کمتر از ده میلیارد ریال باشد 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان "معاف" است:

1.اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری‌ها

2.اوراق مشارکت منتشره توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی

3.سهام هر شرکت سهامی عام که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط "سازمان" باشد.

4.اوراق بهادار عرضه شده در "عرضه‌های خصوصی"

5.سهام هر شرکت سهامی عام که کمتر از 20 نفر سهام‌دار داشته باشد. 

6.سایر اوراق بهاداری که به تشخیص "شورا" نیاز به ثبت نداشته باشد.

معافیت اوراق بهادار از ثبت نزد سازمان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

1-     کدام یک از اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان معاف نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اوراق بهادار عرضه شده در عرضه های عمومی
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اوراق بهادار عرضه شده در عرضه های عمومی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اوراق مشارکت شهرداری ها 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اوراق مشارکت شهرداری ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اوراق مشارکت شهرداری ها 0
گزینه {{1+1}}: اوراق بهادار عرضه شده در عرضه های عمومی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اوراق بهادار عرضه شده در عرضه های عمومی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اوراق بهادار عرضه شده در عرضه های عمومی 0
گزینه {{2+1}}: اوراق مشارکت موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اوراق مشارکت موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اوراق مشارکت موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی 0
گزینه {{3+1}}: سهام هر شرکت سهامی عام که کل حقوق صاحبان سهام آن مساوی یا کمتر از ده میلیارد ریال باشد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سهام هر شرکت سهامی عام که کل حقوق صاحبان سهام آن مساوی یا کمتر از ده میلیارد ریال باشد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سهام هر شرکت سهامی عام که کل حقوق صاحبان سهام آن مساوی یا کمتر از ده میلیارد ریال باشد 0
پاسخ تشریحی :

بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان "معاف" است:

1.اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری‌ها

2.اوراق مشارکت منتشره توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی

3.سهام هر شرکت سهامی عام که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط "سازمان" باشد.

4.اوراق بهادار عرضه شده در "عرضه‌های خصوصی"

5.سهام هر شرکت سهامی عام که کمتر از 20 نفر سهام‌دار داشته باشد. 

6.سایر اوراق بهاداری که به تشخیص "شورا" نیاز به ثبت نداشته باشد.

این سوال لغو شده است.

معافیت اوراق بهادار از ثبت نزد سازمان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

1-     کدام یک از اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان معاف نیست؟

پاسخ شما صحیح است
اوراق بهادار عرضه شده در عرضه های عمومی
پاسخ شما صحیح است
اوراق بهادار عرضه شده در عرضه های عمومی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اوراق مشارکت شهرداری ها 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اوراق مشارکت شهرداری ها 0
گزینه {{1+1}}: اوراق بهادار عرضه شده در عرضه های عمومی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اوراق بهادار عرضه شده در عرضه های عمومی 0
گزینه {{2+1}}: اوراق مشارکت موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اوراق مشارکت موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی 0
گزینه {{3+1}}: سهام هر شرکت سهامی عام که کل حقوق صاحبان سهام آن مساوی یا کمتر از ده میلیارد ریال باشد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سهام هر شرکت سهامی عام که کل حقوق صاحبان سهام آن مساوی یا کمتر از ده میلیارد ریال باشد 0
پاسخ تشریحی :

بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان "معاف" است:

1.اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری‌ها

2.اوراق مشارکت منتشره توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی

3.سهام هر شرکت سهامی عام که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط "سازمان" باشد.

4.اوراق بهادار عرضه شده در "عرضه‌های خصوصی"

5.سهام هر شرکت سهامی عام که کمتر از 20 نفر سهام‌دار داشته باشد. 

6.سایر اوراق بهاداری که به تشخیص "شورا" نیاز به ثبت نداشته باشد.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}