{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/4/28 طراح سوال: حامد مددی کد سوال: 9604039
مهلت پاسخ: 1396/4/29 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

استفاده از روش دوره بازگشت سرمایه در ارزیابی طرح ها
سوال :

کدامیک از مزایای روش دوره بازگشت سرمایه در ارزیابی طرح ها است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: به نقدینگی گرایش ندارد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: به نقدینگی گرایش ندارد.
گزینه {{1+1}}: ارزش زمانی پول را در نظر میگیرد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش زمانی پول را در نظر میگیرد.
گزینه {{2+1}}: پروژه های بلند مدت معمولاً رد می شوند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: پروژه های بلند مدت معمولاً رد می شوند.
گزینه {{3+1}}: درک آن آسان است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: درک آن آسان است.
استفاده از روش دوره بازگشت سرمایه در ارزیابی طرح ها
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از مزایای روش دوره بازگشت سرمایه در ارزیابی طرح ها است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
درک آن آسان است.
پاسخ صحیح:
درک آن آسان است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: به نقدینگی گرایش ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش زمانی پول را در نظر میگیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: پروژه های بلند مدت معمولاً رد می شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: درک آن آسان است. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

از دوره بازگشت سرمایه برای مشخص کردن بازگشتی که از یک سرمایه‌گذاری به‌دست می‌آوریم استفاده می‌شود. یکی از کاستی‌های اساسی این روش این است که ارزش پول در زمان را در نظر نمی‌گیرد و درآمد آینده را با ارزش پول الان می‌سنجد. هر چقدر پروژه بیشتر طول بکشد، احتمال اینکه این محاسبات دقیق باشند، کمتر است.

یکی دیگر از مشکلات بازگشت سرمایه این است که در مورد نرخ سود اطلاعی به شما نمی‌دهد، این مسئله وقتی مشکل‌ساز می‌شود که شرکت می‌خواهد به میزان دلخواهی از سود در آینده برسد.

از مزایای این روش این است که به دلیل محاسبه نسبتاً ساده آن، درک آن آسان است.

استفاده از روش دوره بازگشت سرمایه در ارزیابی طرح ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از مزایای روش دوره بازگشت سرمایه در ارزیابی طرح ها است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
درک آن آسان است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
درک آن آسان است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به نقدینگی گرایش ندارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: به نقدینگی گرایش ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: به نقدینگی گرایش ندارد. 0
گزینه {{1+1}}: ارزش زمانی پول را در نظر میگیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش زمانی پول را در نظر میگیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش زمانی پول را در نظر میگیرد. 0
گزینه {{2+1}}: پروژه های بلند مدت معمولاً رد می شوند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: پروژه های بلند مدت معمولاً رد می شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: پروژه های بلند مدت معمولاً رد می شوند. 0
گزینه {{3+1}}: درک آن آسان است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: درک آن آسان است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: درک آن آسان است. 0
پاسخ تشریحی :

از دوره بازگشت سرمایه برای مشخص کردن بازگشتی که از یک سرمایه‌گذاری به‌دست می‌آوریم استفاده می‌شود. یکی از کاستی‌های اساسی این روش این است که ارزش پول در زمان را در نظر نمی‌گیرد و درآمد آینده را با ارزش پول الان می‌سنجد. هر چقدر پروژه بیشتر طول بکشد، احتمال اینکه این محاسبات دقیق باشند، کمتر است.

یکی دیگر از مشکلات بازگشت سرمایه این است که در مورد نرخ سود اطلاعی به شما نمی‌دهد، این مسئله وقتی مشکل‌ساز می‌شود که شرکت می‌خواهد به میزان دلخواهی از سود در آینده برسد.

از مزایای این روش این است که به دلیل محاسبه نسبتاً ساده آن، درک آن آسان است.

این سوال لغو شده است.

استفاده از روش دوره بازگشت سرمایه در ارزیابی طرح ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از مزایای روش دوره بازگشت سرمایه در ارزیابی طرح ها است؟

پاسخ شما صحیح است
درک آن آسان است.
پاسخ شما صحیح است
درک آن آسان است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به نقدینگی گرایش ندارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: به نقدینگی گرایش ندارد. 0
گزینه {{1+1}}: ارزش زمانی پول را در نظر میگیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش زمانی پول را در نظر میگیرد. 0
گزینه {{2+1}}: پروژه های بلند مدت معمولاً رد می شوند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: پروژه های بلند مدت معمولاً رد می شوند. 0
گزینه {{3+1}}: درک آن آسان است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: درک آن آسان است. 0
پاسخ تشریحی :

از دوره بازگشت سرمایه برای مشخص کردن بازگشتی که از یک سرمایه‌گذاری به‌دست می‌آوریم استفاده می‌شود. یکی از کاستی‌های اساسی این روش این است که ارزش پول در زمان را در نظر نمی‌گیرد و درآمد آینده را با ارزش پول الان می‌سنجد. هر چقدر پروژه بیشتر طول بکشد، احتمال اینکه این محاسبات دقیق باشند، کمتر است.

یکی دیگر از مشکلات بازگشت سرمایه این است که در مورد نرخ سود اطلاعی به شما نمی‌دهد، این مسئله وقتی مشکل‌ساز می‌شود که شرکت می‌خواهد به میزان دلخواهی از سود در آینده برسد.

از مزایای این روش این است که به دلیل محاسبه نسبتاً ساده آن، درک آن آسان است.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}