{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/4/13 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9604016
مهلت پاسخ: 1396/4/14 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

نسبت جاری
سوال :

پایین بودن بیش از حد نسبت جاری برای یک بنگاه نشان دهنده ...... و بالا بودن بیش از حد این نسبت نشان دهنده ...... است. (گزینه ها بر اساس جاهای خالی و به ترتیب از راست به چپ درج شده است.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- وضعیت مناسب نقدینگی پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- وضعیت مناسب نقدینگی
گزینه {{1+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- ریسک مالی پایین پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- ریسک مالی پایین
گزینه {{2+1}}: استفاده نامناسب از دارایی ها- وضعیت نامناسب نقدینگی پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: استفاده نامناسب از دارایی ها- وضعیت نامناسب نقدینگی
گزینه {{3+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- استفاده نامناسب از دارایی ها پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- استفاده نامناسب از دارایی ها
نسبت جاری
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

پایین بودن بیش از حد نسبت جاری برای یک بنگاه نشان دهنده ...... و بالا بودن بیش از حد این نسبت نشان دهنده ...... است. (گزینه ها بر اساس جاهای خالی و به ترتیب از راست به چپ درج شده است.)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
وضعیت نامناسب نقدینگی- استفاده نامناسب از دارایی ها
پاسخ صحیح:
وضعیت نامناسب نقدینگی- استفاده نامناسب از دارایی ها
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- وضعیت مناسب نقدینگی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- ریسک مالی پایین 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: استفاده نامناسب از دارایی ها- وضعیت نامناسب نقدینگی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- استفاده نامناسب از دارایی ها 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

زمانی که نسبت جاری بیش از حد پایین باشد، این بدین معنا است که دارایی جاری شرکت که بیانگر وضعیت نقدینگی آن است،برای پرداخت بدهی جاری وضعیت مناسبی ندارد. همچنین بالا بودن بیش از اندازه آن به معنای سطح بالای دارایی های جاری شرکت است و از آنجا که شرکت عمده بازدهی خود را از دارایی های غیر جاری به دست می اورد و نه دارایی جاری، لذا سطح بالای دارایی جاری به معنای استفاده نامناسب از دارایی ها است.

نسبت جاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

پایین بودن بیش از حد نسبت جاری برای یک بنگاه نشان دهنده ...... و بالا بودن بیش از حد این نسبت نشان دهنده ...... است. (گزینه ها بر اساس جاهای خالی و به ترتیب از راست به چپ درج شده است.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
وضعیت نامناسب نقدینگی- استفاده نامناسب از دارایی ها
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
وضعیت نامناسب نقدینگی- استفاده نامناسب از دارایی ها
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- وضعیت مناسب نقدینگی 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- وضعیت مناسب نقدینگی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- وضعیت مناسب نقدینگی 0
گزینه {{1+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- ریسک مالی پایین 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- ریسک مالی پایین 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- ریسک مالی پایین 0
گزینه {{2+1}}: استفاده نامناسب از دارایی ها- وضعیت نامناسب نقدینگی 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: استفاده نامناسب از دارایی ها- وضعیت نامناسب نقدینگی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: استفاده نامناسب از دارایی ها- وضعیت نامناسب نقدینگی 0
گزینه {{3+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- استفاده نامناسب از دارایی ها 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- استفاده نامناسب از دارایی ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- استفاده نامناسب از دارایی ها 0
پاسخ تشریحی :

زمانی که نسبت جاری بیش از حد پایین باشد، این بدین معنا است که دارایی جاری شرکت که بیانگر وضعیت نقدینگی آن است،برای پرداخت بدهی جاری وضعیت مناسبی ندارد. همچنین بالا بودن بیش از اندازه آن به معنای سطح بالای دارایی های جاری شرکت است و از آنجا که شرکت عمده بازدهی خود را از دارایی های غیر جاری به دست می اورد و نه دارایی جاری، لذا سطح بالای دارایی جاری به معنای استفاده نامناسب از دارایی ها است.

این سوال لغو شده است.

نسبت جاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

پایین بودن بیش از حد نسبت جاری برای یک بنگاه نشان دهنده ...... و بالا بودن بیش از حد این نسبت نشان دهنده ...... است. (گزینه ها بر اساس جاهای خالی و به ترتیب از راست به چپ درج شده است.)

پاسخ شما صحیح است
وضعیت نامناسب نقدینگی- استفاده نامناسب از دارایی ها
پاسخ شما صحیح است
وضعیت نامناسب نقدینگی- استفاده نامناسب از دارایی ها
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- وضعیت مناسب نقدینگی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- وضعیت مناسب نقدینگی 0
گزینه {{1+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- ریسک مالی پایین 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- ریسک مالی پایین 0
گزینه {{2+1}}: استفاده نامناسب از دارایی ها- وضعیت نامناسب نقدینگی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: استفاده نامناسب از دارایی ها- وضعیت نامناسب نقدینگی 0
گزینه {{3+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- استفاده نامناسب از دارایی ها 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: وضعیت نامناسب نقدینگی- استفاده نامناسب از دارایی ها 0
پاسخ تشریحی :

زمانی که نسبت جاری بیش از حد پایین باشد، این بدین معنا است که دارایی جاری شرکت که بیانگر وضعیت نقدینگی آن است،برای پرداخت بدهی جاری وضعیت مناسبی ندارد. همچنین بالا بودن بیش از اندازه آن به معنای سطح بالای دارایی های جاری شرکت است و از آنجا که شرکت عمده بازدهی خود را از دارایی های غیر جاری به دست می اورد و نه دارایی جاری، لذا سطح بالای دارایی جاری به معنای استفاده نامناسب از دارایی ها است.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}