{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/4/11 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9604012
مهلت پاسخ: 1396/4/12 - تا ساعت 17:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل ابهام در گزینه ها لغو گردید.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر درمورد رونق بازار مسکن و تاثیر آن در بازار سرمایه صحیح است؟‌
نگاهی به تأثیر افزایش وام مسکن در بازار سرمایه

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: افزایش مبلغ وام مسکن در کوتاه مدت می‌تواند در بازار مسکن رونق ایجاد کند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: افزایش مبلغ وام مسکن در کوتاه مدت می‌تواند در بازار مسکن رونق ایجاد کند.
گزینه {{1+1}}: با افزایش مبلغ وام مسکن، در کوتاه مدت، بازار سرمایه رونق پیدا می کند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: با افزایش مبلغ وام مسکن، در کوتاه مدت، بازار سرمایه رونق پیدا می کند.
گزینه {{2+1}}: زمانی که شاخص کل بورس در کوتاه مدت با افزایش قابل توجهی همراه شود، انتقال نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق پیدا می کند که منجر به رشد بازار مسکن نیز می شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: زمانی که شاخص کل بورس در کوتاه مدت با افزایش قابل توجهی همراه شود، انتقال نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق پیدا می کند که منجر به رشد بازار مسکن نیز می شود.
گزینه {{3+1}}: با رونق بازار مسکن در بلند مدت به دلیل افزایش ساخت و ساز، نیاز به مواد اولیه برای ساخت مسکن نیز افزایش پیدا می کند که موجب رونق در بازار سرمایه می شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: با رونق بازار مسکن در بلند مدت به دلیل افزایش ساخت و ساز، نیاز به مواد اولیه برای ساخت مسکن نیز افزایش پیدا می کند که موجب رونق در بازار سرمایه می شود.
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل ابهام در گزینه ها لغو گردید.

دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر درمورد رونق بازار مسکن و تاثیر آن در بازار سرمایه صحیح است؟‌
نگاهی به تأثیر افزایش وام مسکن در بازار سرمایه

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
پاسخ صحیح:
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: افزایش مبلغ وام مسکن در کوتاه مدت می‌تواند در بازار مسکن رونق ایجاد کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: با افزایش مبلغ وام مسکن، در کوتاه مدت، بازار سرمایه رونق پیدا می کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: زمانی که شاخص کل بورس در کوتاه مدت با افزایش قابل توجهی همراه شود، انتقال نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق پیدا می کند که منجر به رشد بازار مسکن نیز می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: با رونق بازار مسکن در بلند مدت به دلیل افزایش ساخت و ساز، نیاز به مواد اولیه برای ساخت مسکن نیز افزایش پیدا می کند که موجب رونق در بازار سرمایه می شود. 0 پاسخ صحیح
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل ابهام در گزینه ها لغو گردید.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر درمورد رونق بازار مسکن و تاثیر آن در بازار سرمایه صحیح است؟‌
نگاهی به تأثیر افزایش وام مسکن در بازار سرمایه

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: افزایش مبلغ وام مسکن در کوتاه مدت می‌تواند در بازار مسکن رونق ایجاد کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: افزایش مبلغ وام مسکن در کوتاه مدت می‌تواند در بازار مسکن رونق ایجاد کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: افزایش مبلغ وام مسکن در کوتاه مدت می‌تواند در بازار مسکن رونق ایجاد کند. 0
گزینه {{1+1}}: با افزایش مبلغ وام مسکن، در کوتاه مدت، بازار سرمایه رونق پیدا می کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: با افزایش مبلغ وام مسکن، در کوتاه مدت، بازار سرمایه رونق پیدا می کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: با افزایش مبلغ وام مسکن، در کوتاه مدت، بازار سرمایه رونق پیدا می کند. 0
گزینه {{2+1}}: زمانی که شاخص کل بورس در کوتاه مدت با افزایش قابل توجهی همراه شود، انتقال نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق پیدا می کند که منجر به رشد بازار مسکن نیز می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: زمانی که شاخص کل بورس در کوتاه مدت با افزایش قابل توجهی همراه شود، انتقال نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق پیدا می کند که منجر به رشد بازار مسکن نیز می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: زمانی که شاخص کل بورس در کوتاه مدت با افزایش قابل توجهی همراه شود، انتقال نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق پیدا می کند که منجر به رشد بازار مسکن نیز می شود. 0
گزینه {{3+1}}: با رونق بازار مسکن در بلند مدت به دلیل افزایش ساخت و ساز، نیاز به مواد اولیه برای ساخت مسکن نیز افزایش پیدا می کند که موجب رونق در بازار سرمایه می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: با رونق بازار مسکن در بلند مدت به دلیل افزایش ساخت و ساز، نیاز به مواد اولیه برای ساخت مسکن نیز افزایش پیدا می کند که موجب رونق در بازار سرمایه می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: با رونق بازار مسکن در بلند مدت به دلیل افزایش ساخت و ساز، نیاز به مواد اولیه برای ساخت مسکن نیز افزایش پیدا می کند که موجب رونق در بازار سرمایه می شود. 0
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل ابهام در گزینه ها لغو گردید.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر درمورد رونق بازار مسکن و تاثیر آن در بازار سرمایه صحیح است؟‌
نگاهی به تأثیر افزایش وام مسکن در بازار سرمایه

پاسخ شما صحیح است
پاسخ شما صحیح است
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: افزایش مبلغ وام مسکن در کوتاه مدت می‌تواند در بازار مسکن رونق ایجاد کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: افزایش مبلغ وام مسکن در کوتاه مدت می‌تواند در بازار مسکن رونق ایجاد کند. 0
گزینه {{1+1}}: با افزایش مبلغ وام مسکن، در کوتاه مدت، بازار سرمایه رونق پیدا می کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: با افزایش مبلغ وام مسکن، در کوتاه مدت، بازار سرمایه رونق پیدا می کند. 0
گزینه {{2+1}}: زمانی که شاخص کل بورس در کوتاه مدت با افزایش قابل توجهی همراه شود، انتقال نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق پیدا می کند که منجر به رشد بازار مسکن نیز می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: زمانی که شاخص کل بورس در کوتاه مدت با افزایش قابل توجهی همراه شود، انتقال نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق پیدا می کند که منجر به رشد بازار مسکن نیز می شود. 0
گزینه {{3+1}}: با رونق بازار مسکن در بلند مدت به دلیل افزایش ساخت و ساز، نیاز به مواد اولیه برای ساخت مسکن نیز افزایش پیدا می کند که موجب رونق در بازار سرمایه می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: با رونق بازار مسکن در بلند مدت به دلیل افزایش ساخت و ساز، نیاز به مواد اولیه برای ساخت مسکن نیز افزایش پیدا می کند که موجب رونق در بازار سرمایه می شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}