{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/3/30 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9603045
مهلت پاسخ: 1396/3/31 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مفهوم سهام ممتاز
سوال :

کدام یکی در خصوص سهام ممتاز صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: زمانی که شرکت سهام ممتاز قابل بازخرید منتشر می کند، در هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را بازخرید نماید و از دور خارج کند. معمولا قیمت بازخرید از قیمت فروش یا ارزش اسمی آن بیشتر است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: زمانی که شرکت سهام ممتاز قابل بازخرید منتشر می کند، در هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را بازخرید نماید و از دور خارج کند. معمولا قیمت بازخرید از قیمت فروش یا ارزش اسمی آن بیشتر است.
گزینه {{1+1}}: اگر شرکت سهام ممتاز جمع شونده داشته باشد، می تواند سود آن را به تعویق اندازد در این صورت سود سهام عادی را باید حتما پرداخت نماید و سپس سود سهام ممتاز انباشته شده در سال‌های قبل را بپردازد. در این حالت الزامی برای پرداخت سود سهام ممتاز ندارد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اگر شرکت سهام ممتاز جمع شونده داشته باشد، می تواند سود آن را به تعویق اندازد در این صورت سود سهام عادی را باید حتما پرداخت نماید و سپس سود سهام ممتاز انباشته شده در سال‌های قبل را بپردازد. در این حالت الزامی برای پرداخت سود سهام ممتاز ندارد.
گزینه {{2+1}}: کسانی که سهام ممتاز قابل تبدیل دارند، در صورت تمایل حق دارند سهام خود را به سهام عادی تبدیل نمایند. نرخ تبدیل این سهام از قبل تعیین شده و مورد توافق قرار گرفته است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کسانی که سهام ممتاز قابل تبدیل دارند، در صورت تمایل حق دارند سهام خود را به سهام عادی تبدیل نمایند. نرخ تبدیل این سهام از قبل تعیین شده و مورد توافق قرار گرفته است.
گزینه {{3+1}}: شرکتی که سهام ممتاز مشارکتی منتشر می‌کند، به خریدار سهام حق می دهد پس از دریافت میزان معینی سود سهام، درتقسیم سود با سهاداران عادی سهیم شوند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شرکتی که سهام ممتاز مشارکتی منتشر می‌کند، به خریدار سهام حق می دهد پس از دریافت میزان معینی سود سهام، درتقسیم سود با سهاداران عادی سهیم شوند.
مفهوم سهام ممتاز
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یکی در خصوص سهام ممتاز صحیح نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
اگر شرکت سهام ممتاز جمع شونده داشته باشد، می تواند سود آن را به تعویق اندازد در این صورت سود سهام عادی را باید حتما پرداخت نماید و سپس سود سهام ممتاز انباشته شده در سال‌های قبل را بپردازد. در این حالت الزامی برای پرداخت سود سهام ممتاز ندارد.
پاسخ صحیح:
اگر شرکت سهام ممتاز جمع شونده داشته باشد، می تواند سود آن را به تعویق اندازد در این صورت سود سهام عادی را باید حتما پرداخت نماید و سپس سود سهام ممتاز انباشته شده در سال‌های قبل را بپردازد. در این حالت الزامی برای پرداخت سود سهام ممتاز ندارد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: زمانی که شرکت سهام ممتاز قابل بازخرید منتشر می کند، در هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را بازخرید نماید و از دور خارج کند. معمولا قیمت بازخرید از قیمت فروش یا ارزش اسمی آن بیشتر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اگر شرکت سهام ممتاز جمع شونده داشته باشد، می تواند سود آن را به تعویق اندازد در این صورت سود سهام عادی را باید حتما پرداخت نماید و سپس سود سهام ممتاز انباشته شده در سال‌های قبل را بپردازد. در این حالت الزامی برای پرداخت سود سهام ممتاز ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کسانی که سهام ممتاز قابل تبدیل دارند، در صورت تمایل حق دارند سهام خود را به سهام عادی تبدیل نمایند. نرخ تبدیل این سهام از قبل تعیین شده و مورد توافق قرار گرفته است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شرکتی که سهام ممتاز مشارکتی منتشر می‌کند، به خریدار سهام حق می دهد پس از دریافت میزان معینی سود سهام، درتقسیم سود با سهاداران عادی سهیم شوند. 0 پاسخ صحیح
مفهوم سهام ممتاز
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یکی در خصوص سهام ممتاز صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اگر شرکت سهام ممتاز جمع شونده داشته باشد، می تواند سود آن را به تعویق اندازد در این صورت سود سهام عادی را باید حتما پرداخت نماید و سپس سود سهام ممتاز انباشته شده در سال‌های قبل را بپردازد. در این حالت الزامی برای پرداخت سود سهام ممتاز ندارد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اگر شرکت سهام ممتاز جمع شونده داشته باشد، می تواند سود آن را به تعویق اندازد در این صورت سود سهام عادی را باید حتما پرداخت نماید و سپس سود سهام ممتاز انباشته شده در سال‌های قبل را بپردازد. در این حالت الزامی برای پرداخت سود سهام ممتاز ندارد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: زمانی که شرکت سهام ممتاز قابل بازخرید منتشر می کند، در هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را بازخرید نماید و از دور خارج کند. معمولا قیمت بازخرید از قیمت فروش یا ارزش اسمی آن بیشتر است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: زمانی که شرکت سهام ممتاز قابل بازخرید منتشر می کند، در هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را بازخرید نماید و از دور خارج کند. معمولا قیمت بازخرید از قیمت فروش یا ارزش اسمی آن بیشتر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: زمانی که شرکت سهام ممتاز قابل بازخرید منتشر می کند، در هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را بازخرید نماید و از دور خارج کند. معمولا قیمت بازخرید از قیمت فروش یا ارزش اسمی آن بیشتر است. 0
گزینه {{1+1}}: اگر شرکت سهام ممتاز جمع شونده داشته باشد، می تواند سود آن را به تعویق اندازد در این صورت سود سهام عادی را باید حتما پرداخت نماید و سپس سود سهام ممتاز انباشته شده در سال‌های قبل را بپردازد. در این حالت الزامی برای پرداخت سود سهام ممتاز ندارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اگر شرکت سهام ممتاز جمع شونده داشته باشد، می تواند سود آن را به تعویق اندازد در این صورت سود سهام عادی را باید حتما پرداخت نماید و سپس سود سهام ممتاز انباشته شده در سال‌های قبل را بپردازد. در این حالت الزامی برای پرداخت سود سهام ممتاز ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اگر شرکت سهام ممتاز جمع شونده داشته باشد، می تواند سود آن را به تعویق اندازد در این صورت سود سهام عادی را باید حتما پرداخت نماید و سپس سود سهام ممتاز انباشته شده در سال‌های قبل را بپردازد. در این حالت الزامی برای پرداخت سود سهام ممتاز ندارد. 0
گزینه {{2+1}}: کسانی که سهام ممتاز قابل تبدیل دارند، در صورت تمایل حق دارند سهام خود را به سهام عادی تبدیل نمایند. نرخ تبدیل این سهام از قبل تعیین شده و مورد توافق قرار گرفته است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کسانی که سهام ممتاز قابل تبدیل دارند، در صورت تمایل حق دارند سهام خود را به سهام عادی تبدیل نمایند. نرخ تبدیل این سهام از قبل تعیین شده و مورد توافق قرار گرفته است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کسانی که سهام ممتاز قابل تبدیل دارند، در صورت تمایل حق دارند سهام خود را به سهام عادی تبدیل نمایند. نرخ تبدیل این سهام از قبل تعیین شده و مورد توافق قرار گرفته است. 0
گزینه {{3+1}}: شرکتی که سهام ممتاز مشارکتی منتشر می‌کند، به خریدار سهام حق می دهد پس از دریافت میزان معینی سود سهام، درتقسیم سود با سهاداران عادی سهیم شوند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شرکتی که سهام ممتاز مشارکتی منتشر می‌کند، به خریدار سهام حق می دهد پس از دریافت میزان معینی سود سهام، درتقسیم سود با سهاداران عادی سهیم شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شرکتی که سهام ممتاز مشارکتی منتشر می‌کند، به خریدار سهام حق می دهد پس از دریافت میزان معینی سود سهام، درتقسیم سود با سهاداران عادی سهیم شوند. 0
این سوال لغو شده است.

مفهوم سهام ممتاز
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یکی در خصوص سهام ممتاز صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
اگر شرکت سهام ممتاز جمع شونده داشته باشد، می تواند سود آن را به تعویق اندازد در این صورت سود سهام عادی را باید حتما پرداخت نماید و سپس سود سهام ممتاز انباشته شده در سال‌های قبل را بپردازد. در این حالت الزامی برای پرداخت سود سهام ممتاز ندارد.
پاسخ شما صحیح است
اگر شرکت سهام ممتاز جمع شونده داشته باشد، می تواند سود آن را به تعویق اندازد در این صورت سود سهام عادی را باید حتما پرداخت نماید و سپس سود سهام ممتاز انباشته شده در سال‌های قبل را بپردازد. در این حالت الزامی برای پرداخت سود سهام ممتاز ندارد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: زمانی که شرکت سهام ممتاز قابل بازخرید منتشر می کند، در هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را بازخرید نماید و از دور خارج کند. معمولا قیمت بازخرید از قیمت فروش یا ارزش اسمی آن بیشتر است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: زمانی که شرکت سهام ممتاز قابل بازخرید منتشر می کند، در هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را بازخرید نماید و از دور خارج کند. معمولا قیمت بازخرید از قیمت فروش یا ارزش اسمی آن بیشتر است. 0
گزینه {{1+1}}: اگر شرکت سهام ممتاز جمع شونده داشته باشد، می تواند سود آن را به تعویق اندازد در این صورت سود سهام عادی را باید حتما پرداخت نماید و سپس سود سهام ممتاز انباشته شده در سال‌های قبل را بپردازد. در این حالت الزامی برای پرداخت سود سهام ممتاز ندارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اگر شرکت سهام ممتاز جمع شونده داشته باشد، می تواند سود آن را به تعویق اندازد در این صورت سود سهام عادی را باید حتما پرداخت نماید و سپس سود سهام ممتاز انباشته شده در سال‌های قبل را بپردازد. در این حالت الزامی برای پرداخت سود سهام ممتاز ندارد. 0
گزینه {{2+1}}: کسانی که سهام ممتاز قابل تبدیل دارند، در صورت تمایل حق دارند سهام خود را به سهام عادی تبدیل نمایند. نرخ تبدیل این سهام از قبل تعیین شده و مورد توافق قرار گرفته است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کسانی که سهام ممتاز قابل تبدیل دارند، در صورت تمایل حق دارند سهام خود را به سهام عادی تبدیل نمایند. نرخ تبدیل این سهام از قبل تعیین شده و مورد توافق قرار گرفته است. 0
گزینه {{3+1}}: شرکتی که سهام ممتاز مشارکتی منتشر می‌کند، به خریدار سهام حق می دهد پس از دریافت میزان معینی سود سهام، درتقسیم سود با سهاداران عادی سهیم شوند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شرکتی که سهام ممتاز مشارکتی منتشر می‌کند، به خریدار سهام حق می دهد پس از دریافت میزان معینی سود سهام، درتقسیم سود با سهاداران عادی سهیم شوند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}