{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/3/29 طراح سوال: عرفان عبدویس کد سوال: 9603043
مهلت پاسخ: 1396/3/30 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

سبدگردانی
سوال :

کدام گزینه در خصوص سبدگردانی صحیح است؟‌
۳ نکته مهم درباره خدمات سبدگردانی در بورس

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در سبدگردانی، سرمایه‌گذار تنها امکان مشاهده پنج سهام با بیشترین وزن را دارد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در سبدگردانی، سرمایه‌گذار تنها امکان مشاهده پنج سهام با بیشترین وزن را دارد.
گزینه {{1+1}}: در سبدگردانی، حداکثر 30درصد از دارایی ها می تواند در یک صنعت سرمایه‌گذاری شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در سبدگردانی، حداکثر 30درصد از دارایی ها می تواند در یک صنعت سرمایه‌گذاری شود.
گزینه {{2+1}}: قرارداد سبدگردانی در 2نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه آن به سرمایه‌گذار تسلیم خواهد شد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قرارداد سبدگردانی در 2نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه آن به سرمایه‌گذار تسلیم خواهد شد.
گزینه {{3+1}}: در سبدگردانی رکن حسابرس وجود دارد که علاوه بر فرآیند حسابرسی، نقش امین سرمایه‌گذار در سبدگردانی را بر عهده دارد. این حسابرس باید از حسابرسان معتمد بورس باشد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در سبدگردانی رکن حسابرس وجود دارد که علاوه بر فرآیند حسابرسی، نقش امین سرمایه‌گذار در سبدگردانی را بر عهده دارد. این حسابرس باید از حسابرسان معتمد بورس باشد.
سبدگردانی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص سبدگردانی صحیح است؟‌
۳ نکته مهم درباره خدمات سبدگردانی در بورس

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در سبدگردانی رکن حسابرس وجود دارد که علاوه بر فرآیند حسابرسی، نقش امین سرمایه‌گذار در سبدگردانی را بر عهده دارد. این حسابرس باید از حسابرسان معتمد بورس باشد.
پاسخ صحیح:
در سبدگردانی رکن حسابرس وجود دارد که علاوه بر فرآیند حسابرسی، نقش امین سرمایه‌گذار در سبدگردانی را بر عهده دارد. این حسابرس باید از حسابرسان معتمد بورس باشد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در سبدگردانی، سرمایه‌گذار تنها امکان مشاهده پنج سهام با بیشترین وزن را دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در سبدگردانی، حداکثر 30درصد از دارایی ها می تواند در یک صنعت سرمایه‌گذاری شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قرارداد سبدگردانی در 2نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه آن به سرمایه‌گذار تسلیم خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در سبدگردانی رکن حسابرس وجود دارد که علاوه بر فرآیند حسابرسی، نقش امین سرمایه‌گذار در سبدگردانی را بر عهده دارد. این حسابرس باید از حسابرسان معتمد بورس باشد. 0 پاسخ صحیح
سبدگردانی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص سبدگردانی صحیح است؟‌
۳ نکته مهم درباره خدمات سبدگردانی در بورس

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در سبدگردانی رکن حسابرس وجود دارد که علاوه بر فرآیند حسابرسی، نقش امین سرمایه‌گذار در سبدگردانی را بر عهده دارد. این حسابرس باید از حسابرسان معتمد بورس باشد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در سبدگردانی رکن حسابرس وجود دارد که علاوه بر فرآیند حسابرسی، نقش امین سرمایه‌گذار در سبدگردانی را بر عهده دارد. این حسابرس باید از حسابرسان معتمد بورس باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در سبدگردانی، سرمایه‌گذار تنها امکان مشاهده پنج سهام با بیشترین وزن را دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در سبدگردانی، سرمایه‌گذار تنها امکان مشاهده پنج سهام با بیشترین وزن را دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در سبدگردانی، سرمایه‌گذار تنها امکان مشاهده پنج سهام با بیشترین وزن را دارد. 0
گزینه {{1+1}}: در سبدگردانی، حداکثر 30درصد از دارایی ها می تواند در یک صنعت سرمایه‌گذاری شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در سبدگردانی، حداکثر 30درصد از دارایی ها می تواند در یک صنعت سرمایه‌گذاری شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در سبدگردانی، حداکثر 30درصد از دارایی ها می تواند در یک صنعت سرمایه‌گذاری شود. 0
گزینه {{2+1}}: قرارداد سبدگردانی در 2نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه آن به سرمایه‌گذار تسلیم خواهد شد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قرارداد سبدگردانی در 2نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه آن به سرمایه‌گذار تسلیم خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قرارداد سبدگردانی در 2نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه آن به سرمایه‌گذار تسلیم خواهد شد. 0
گزینه {{3+1}}: در سبدگردانی رکن حسابرس وجود دارد که علاوه بر فرآیند حسابرسی، نقش امین سرمایه‌گذار در سبدگردانی را بر عهده دارد. این حسابرس باید از حسابرسان معتمد بورس باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در سبدگردانی رکن حسابرس وجود دارد که علاوه بر فرآیند حسابرسی، نقش امین سرمایه‌گذار در سبدگردانی را بر عهده دارد. این حسابرس باید از حسابرسان معتمد بورس باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در سبدگردانی رکن حسابرس وجود دارد که علاوه بر فرآیند حسابرسی، نقش امین سرمایه‌گذار در سبدگردانی را بر عهده دارد. این حسابرس باید از حسابرسان معتمد بورس باشد. 0
این سوال لغو شده است.

سبدگردانی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص سبدگردانی صحیح است؟‌
۳ نکته مهم درباره خدمات سبدگردانی در بورس

پاسخ شما صحیح است
در سبدگردانی رکن حسابرس وجود دارد که علاوه بر فرآیند حسابرسی، نقش امین سرمایه‌گذار در سبدگردانی را بر عهده دارد. این حسابرس باید از حسابرسان معتمد بورس باشد.
پاسخ شما صحیح است
در سبدگردانی رکن حسابرس وجود دارد که علاوه بر فرآیند حسابرسی، نقش امین سرمایه‌گذار در سبدگردانی را بر عهده دارد. این حسابرس باید از حسابرسان معتمد بورس باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در سبدگردانی، سرمایه‌گذار تنها امکان مشاهده پنج سهام با بیشترین وزن را دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در سبدگردانی، سرمایه‌گذار تنها امکان مشاهده پنج سهام با بیشترین وزن را دارد. 0
گزینه {{1+1}}: در سبدگردانی، حداکثر 30درصد از دارایی ها می تواند در یک صنعت سرمایه‌گذاری شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در سبدگردانی، حداکثر 30درصد از دارایی ها می تواند در یک صنعت سرمایه‌گذاری شود. 0
گزینه {{2+1}}: قرارداد سبدگردانی در 2نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه آن به سرمایه‌گذار تسلیم خواهد شد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قرارداد سبدگردانی در 2نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه آن به سرمایه‌گذار تسلیم خواهد شد. 0
گزینه {{3+1}}: در سبدگردانی رکن حسابرس وجود دارد که علاوه بر فرآیند حسابرسی، نقش امین سرمایه‌گذار در سبدگردانی را بر عهده دارد. این حسابرس باید از حسابرسان معتمد بورس باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در سبدگردانی رکن حسابرس وجود دارد که علاوه بر فرآیند حسابرسی، نقش امین سرمایه‌گذار در سبدگردانی را بر عهده دارد. این حسابرس باید از حسابرسان معتمد بورس باشد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}