{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/3/28 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9603041
مهلت پاسخ: 1396/3/29 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

الگوهای کندل استیک
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص الگوهای کندل استیک صحیح است؟
کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: الگوهای کندل استیک در نقاط حمایت و مقاومت اگر الگویی تشکیل شده باشد، مورد توجه هستند. این الگوها برای انتخاب قیمت مناسب برای خرید سهم مناسب بوده و برای قیمت های خروج از سهم هم عملکرد مناسب دارند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: الگوهای کندل استیک در نقاط حمایت و مقاومت اگر الگویی تشکیل شده باشد، مورد توجه هستند. این الگوها برای انتخاب قیمت مناسب برای خرید سهم مناسب بوده و برای قیمت های خروج از سهم هم عملکرد مناسب دارند.
گزینه {{1+1}}: در الگوی ماروبزو، کندل روند صعودی بوده و سایه بالایی و پایینی در ان دیده نمی شود. قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در الگوی ماروبزو، کندل روند صعودی بوده و سایه بالایی و پایینی در ان دیده نمی شود. قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.
گزینه {{2+1}}: الگوی دوجی سنگ قبر دارای سایه پایین بلند بوده و این نوع دوجی‌ها نشان‌دهنده قیمت شروع و پایان یکسان است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: الگوی دوجی سنگ قبر دارای سایه پایین بلند بوده و این نوع دوجی‌ها نشان‌دهنده قیمت شروع و پایان یکسان است.
گزینه {{3+1}}: در الگوی سه ستاره صعودی، 3 شمع داریم که اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی باشد، می تواند بیان کننده تغییر روند از نزولی به صعودی باشد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در الگوی سه ستاره صعودی، 3 شمع داریم که اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی باشد، می تواند بیان کننده تغییر روند از نزولی به صعودی باشد.
الگوهای کندل استیک
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص الگوهای کندل استیک صحیح است؟
کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در الگوی سه ستاره صعودی، 3 شمع داریم که اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی باشد، می تواند بیان کننده تغییر روند از نزولی به صعودی باشد.
پاسخ صحیح:
در الگوی سه ستاره صعودی، 3 شمع داریم که اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی باشد، می تواند بیان کننده تغییر روند از نزولی به صعودی باشد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: الگوهای کندل استیک در نقاط حمایت و مقاومت اگر الگویی تشکیل شده باشد، مورد توجه هستند. این الگوها برای انتخاب قیمت مناسب برای خرید سهم مناسب بوده و برای قیمت های خروج از سهم هم عملکرد مناسب دارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در الگوی ماروبزو، کندل روند صعودی بوده و سایه بالایی و پایینی در ان دیده نمی شود. قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: الگوی دوجی سنگ قبر دارای سایه پایین بلند بوده و این نوع دوجی‌ها نشان‌دهنده قیمت شروع و پایان یکسان است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در الگوی سه ستاره صعودی، 3 شمع داریم که اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی باشد، می تواند بیان کننده تغییر روند از نزولی به صعودی باشد. 0 پاسخ صحیح
الگوهای کندل استیک
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص الگوهای کندل استیک صحیح است؟
کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در الگوی سه ستاره صعودی، 3 شمع داریم که اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی باشد، می تواند بیان کننده تغییر روند از نزولی به صعودی باشد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در الگوی سه ستاره صعودی، 3 شمع داریم که اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی باشد، می تواند بیان کننده تغییر روند از نزولی به صعودی باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: الگوهای کندل استیک در نقاط حمایت و مقاومت اگر الگویی تشکیل شده باشد، مورد توجه هستند. این الگوها برای انتخاب قیمت مناسب برای خرید سهم مناسب بوده و برای قیمت های خروج از سهم هم عملکرد مناسب دارند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: الگوهای کندل استیک در نقاط حمایت و مقاومت اگر الگویی تشکیل شده باشد، مورد توجه هستند. این الگوها برای انتخاب قیمت مناسب برای خرید سهم مناسب بوده و برای قیمت های خروج از سهم هم عملکرد مناسب دارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: الگوهای کندل استیک در نقاط حمایت و مقاومت اگر الگویی تشکیل شده باشد، مورد توجه هستند. این الگوها برای انتخاب قیمت مناسب برای خرید سهم مناسب بوده و برای قیمت های خروج از سهم هم عملکرد مناسب دارند. 0
گزینه {{1+1}}: در الگوی ماروبزو، کندل روند صعودی بوده و سایه بالایی و پایینی در ان دیده نمی شود. قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در الگوی ماروبزو، کندل روند صعودی بوده و سایه بالایی و پایینی در ان دیده نمی شود. قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در الگوی ماروبزو، کندل روند صعودی بوده و سایه بالایی و پایینی در ان دیده نمی شود. قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است. 0
گزینه {{2+1}}: الگوی دوجی سنگ قبر دارای سایه پایین بلند بوده و این نوع دوجی‌ها نشان‌دهنده قیمت شروع و پایان یکسان است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: الگوی دوجی سنگ قبر دارای سایه پایین بلند بوده و این نوع دوجی‌ها نشان‌دهنده قیمت شروع و پایان یکسان است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: الگوی دوجی سنگ قبر دارای سایه پایین بلند بوده و این نوع دوجی‌ها نشان‌دهنده قیمت شروع و پایان یکسان است. 0
گزینه {{3+1}}: در الگوی سه ستاره صعودی، 3 شمع داریم که اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی باشد، می تواند بیان کننده تغییر روند از نزولی به صعودی باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در الگوی سه ستاره صعودی، 3 شمع داریم که اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی باشد، می تواند بیان کننده تغییر روند از نزولی به صعودی باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در الگوی سه ستاره صعودی، 3 شمع داریم که اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی باشد، می تواند بیان کننده تغییر روند از نزولی به صعودی باشد. 0
این سوال لغو شده است.

الگوهای کندل استیک
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص الگوهای کندل استیک صحیح است؟
کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال

پاسخ شما صحیح است
در الگوی سه ستاره صعودی، 3 شمع داریم که اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی باشد، می تواند بیان کننده تغییر روند از نزولی به صعودی باشد.
پاسخ شما صحیح است
در الگوی سه ستاره صعودی، 3 شمع داریم که اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی باشد، می تواند بیان کننده تغییر روند از نزولی به صعودی باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: الگوهای کندل استیک در نقاط حمایت و مقاومت اگر الگویی تشکیل شده باشد، مورد توجه هستند. این الگوها برای انتخاب قیمت مناسب برای خرید سهم مناسب بوده و برای قیمت های خروج از سهم هم عملکرد مناسب دارند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: الگوهای کندل استیک در نقاط حمایت و مقاومت اگر الگویی تشکیل شده باشد، مورد توجه هستند. این الگوها برای انتخاب قیمت مناسب برای خرید سهم مناسب بوده و برای قیمت های خروج از سهم هم عملکرد مناسب دارند. 0
گزینه {{1+1}}: در الگوی ماروبزو، کندل روند صعودی بوده و سایه بالایی و پایینی در ان دیده نمی شود. قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در الگوی ماروبزو، کندل روند صعودی بوده و سایه بالایی و پایینی در ان دیده نمی شود. قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است. 0
گزینه {{2+1}}: الگوی دوجی سنگ قبر دارای سایه پایین بلند بوده و این نوع دوجی‌ها نشان‌دهنده قیمت شروع و پایان یکسان است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: الگوی دوجی سنگ قبر دارای سایه پایین بلند بوده و این نوع دوجی‌ها نشان‌دهنده قیمت شروع و پایان یکسان است. 0
گزینه {{3+1}}: در الگوی سه ستاره صعودی، 3 شمع داریم که اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی باشد، می تواند بیان کننده تغییر روند از نزولی به صعودی باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در الگوی سه ستاره صعودی، 3 شمع داریم که اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی باشد، می تواند بیان کننده تغییر روند از نزولی به صعودی باشد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}