به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9603037
مهلت پاسخ: 1396/3/28 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
تاریخ انتشار: 1396/3/27 طراح سوال: سارا احمدی
تفاوت اصلی بازار پول و بازار سرمایه
سوال :

طبق تعریف بازار پول و بازار سرمایه، تفاوت اصلی این دو بازار در چیست؟

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
تفاوت اصلی بازار پول و بازار سرمایه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
تفاوت اصلی بازار پول و بازار سرمایه
سوال :

طبق تعریف بازار پول و بازار سرمایه، تفاوت اصلی این دو بازار در چیست؟

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

در بازار پول، اوراقی با تاریخ سر رسید کمتر از یک سال معامله می‌شود، در حالی که در بازار سرمایه اوراقی با تاریخ سر رسید بیش از یک ساله معامله می‌شود. بنابراین تفاوت اصلی این دو بازار در تاریخ سر رسیداوراقی است که در آنها معامله می‌شود.

تفاوت اصلی بازار پول و بازار سرمایه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

در بازار پول، اوراقی با تاریخ سر رسید کمتر از یک سال معامله می‌شود، در حالی که در بازار سرمایه اوراقی با تاریخ سر رسید بیش از یک ساله معامله می‌شود. بنابراین تفاوت اصلی این دو بازار در تاریخ سر رسیداوراقی است که در آنها معامله می‌شود.

تفاوت اصلی بازار پول و بازار سرمایه
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

در بازار پول، اوراقی با تاریخ سر رسید کمتر از یک سال معامله می‌شود، در حالی که در بازار سرمایه اوراقی با تاریخ سر رسید بیش از یک ساله معامله می‌شود. بنابراین تفاوت اصلی این دو بازار در تاریخ سر رسیداوراقی است که در آنها معامله می‌شود.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}