{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/3/24 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9603035
مهلت پاسخ: 1396/3/25 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

انواع نمودارهای خطی در تحلیل تکنیکال
سوال :

کدام یک از عبارات زیر در خصوص انواع نمودارهای خطی صحیح نیست؟
‌کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: از کندل استیک زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: از کندل استیک زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد.
گزینه {{1+1}}: در الگوی ماروبزو سیاه، کندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمیشود. روند بازار در این نمودار به سمت تغییر به نزول یا ادامه روند نزولی است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در الگوی ماروبزو سیاه، کندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمیشود. روند بازار در این نمودار به سمت تغییر به نزول یا ادامه روند نزولی است.
گزینه {{2+1}}: نمودار دوجی پایه بلند، فاقد سایه پایین است(سایه پایین خیلی کوتاه است) این نوع دوجی ها نشانگر شروع و پایان قیمت یکسان هستند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: نمودار دوجی پایه بلند، فاقد سایه پایین است(سایه پایین خیلی کوتاه است) این نوع دوجی ها نشانگر شروع و پایان قیمت یکسان هستند.
گزینه {{3+1}}: در الگوی ستاره صبحگاهی، مهم‌ترین نتیجه ای که از آن استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولا این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در الگوی ستاره صبحگاهی، مهم‌ترین نتیجه ای که از آن استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولا این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد.
انواع نمودارهای خطی در تحلیل تکنیکال
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از عبارات زیر در خصوص انواع نمودارهای خطی صحیح نیست؟
‌کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
نمودار دوجی پایه بلند، فاقد سایه پایین است(سایه پایین خیلی کوتاه است) این نوع دوجی ها نشانگر شروع و پایان قیمت یکسان هستند.
پاسخ صحیح:
نمودار دوجی پایه بلند، فاقد سایه پایین است(سایه پایین خیلی کوتاه است) این نوع دوجی ها نشانگر شروع و پایان قیمت یکسان هستند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: از کندل استیک زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در الگوی ماروبزو سیاه، کندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمیشود. روند بازار در این نمودار به سمت تغییر به نزول یا ادامه روند نزولی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: نمودار دوجی پایه بلند، فاقد سایه پایین است(سایه پایین خیلی کوتاه است) این نوع دوجی ها نشانگر شروع و پایان قیمت یکسان هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در الگوی ستاره صبحگاهی، مهم‌ترین نتیجه ای که از آن استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولا این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

در نمودار دوجی پایه بلند، شمع ها بیانگر قیمت شروع و پایان برابر هستند. برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی نتیجه‌ای است که از این نوع دوجی استنباط می‌شود.‌
‌دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone):
‌ این نوع دوجی فاقد سایه پایین است (سایه پایین خیلی کوتاه). این نوع از دوجی‌ها هم نشانگر قیمت شروع و پایان یکسان است.

انواع نمودارهای خطی در تحلیل تکنیکال
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از عبارات زیر در خصوص انواع نمودارهای خطی صحیح نیست؟
‌کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
نمودار دوجی پایه بلند، فاقد سایه پایین است(سایه پایین خیلی کوتاه است) این نوع دوجی ها نشانگر شروع و پایان قیمت یکسان هستند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
نمودار دوجی پایه بلند، فاقد سایه پایین است(سایه پایین خیلی کوتاه است) این نوع دوجی ها نشانگر شروع و پایان قیمت یکسان هستند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: از کندل استیک زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: از کندل استیک زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: از کندل استیک زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. 0
گزینه {{1+1}}: در الگوی ماروبزو سیاه، کندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمیشود. روند بازار در این نمودار به سمت تغییر به نزول یا ادامه روند نزولی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در الگوی ماروبزو سیاه، کندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمیشود. روند بازار در این نمودار به سمت تغییر به نزول یا ادامه روند نزولی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در الگوی ماروبزو سیاه، کندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمیشود. روند بازار در این نمودار به سمت تغییر به نزول یا ادامه روند نزولی است. 0
گزینه {{2+1}}: نمودار دوجی پایه بلند، فاقد سایه پایین است(سایه پایین خیلی کوتاه است) این نوع دوجی ها نشانگر شروع و پایان قیمت یکسان هستند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: نمودار دوجی پایه بلند، فاقد سایه پایین است(سایه پایین خیلی کوتاه است) این نوع دوجی ها نشانگر شروع و پایان قیمت یکسان هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: نمودار دوجی پایه بلند، فاقد سایه پایین است(سایه پایین خیلی کوتاه است) این نوع دوجی ها نشانگر شروع و پایان قیمت یکسان هستند. 0
گزینه {{3+1}}: در الگوی ستاره صبحگاهی، مهم‌ترین نتیجه ای که از آن استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولا این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در الگوی ستاره صبحگاهی، مهم‌ترین نتیجه ای که از آن استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولا این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در الگوی ستاره صبحگاهی، مهم‌ترین نتیجه ای که از آن استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولا این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. 0
پاسخ تشریحی :

در نمودار دوجی پایه بلند، شمع ها بیانگر قیمت شروع و پایان برابر هستند. برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی نتیجه‌ای است که از این نوع دوجی استنباط می‌شود.‌
‌دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone):
‌ این نوع دوجی فاقد سایه پایین است (سایه پایین خیلی کوتاه). این نوع از دوجی‌ها هم نشانگر قیمت شروع و پایان یکسان است.

این سوال لغو شده است.

انواع نمودارهای خطی در تحلیل تکنیکال
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از عبارات زیر در خصوص انواع نمودارهای خطی صحیح نیست؟
‌کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال

پاسخ شما صحیح است
نمودار دوجی پایه بلند، فاقد سایه پایین است(سایه پایین خیلی کوتاه است) این نوع دوجی ها نشانگر شروع و پایان قیمت یکسان هستند.
پاسخ شما صحیح است
نمودار دوجی پایه بلند، فاقد سایه پایین است(سایه پایین خیلی کوتاه است) این نوع دوجی ها نشانگر شروع و پایان قیمت یکسان هستند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: از کندل استیک زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: از کندل استیک زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. 0
گزینه {{1+1}}: در الگوی ماروبزو سیاه، کندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمیشود. روند بازار در این نمودار به سمت تغییر به نزول یا ادامه روند نزولی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در الگوی ماروبزو سیاه، کندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمیشود. روند بازار در این نمودار به سمت تغییر به نزول یا ادامه روند نزولی است. 0
گزینه {{2+1}}: نمودار دوجی پایه بلند، فاقد سایه پایین است(سایه پایین خیلی کوتاه است) این نوع دوجی ها نشانگر شروع و پایان قیمت یکسان هستند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: نمودار دوجی پایه بلند، فاقد سایه پایین است(سایه پایین خیلی کوتاه است) این نوع دوجی ها نشانگر شروع و پایان قیمت یکسان هستند. 0
گزینه {{3+1}}: در الگوی ستاره صبحگاهی، مهم‌ترین نتیجه ای که از آن استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولا این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در الگوی ستاره صبحگاهی، مهم‌ترین نتیجه ای که از آن استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولا این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. 0
پاسخ تشریحی :

در نمودار دوجی پایه بلند، شمع ها بیانگر قیمت شروع و پایان برابر هستند. برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی نتیجه‌ای است که از این نوع دوجی استنباط می‌شود.‌
‌دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone):
‌ این نوع دوجی فاقد سایه پایین است (سایه پایین خیلی کوتاه). این نوع از دوجی‌ها هم نشانگر قیمت شروع و پایان یکسان است.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}