{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/3/22 طراح سوال: مریم رضایی کد سوال: 9603032
مهلت پاسخ: 1396/3/23 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال
سوال :

کدام گزینه در خصوص انواع الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال صحیح نیست؟
‌الگوهای قیمتی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال کلاسیک (قسمت سوم)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: الگوی مثلث نزولی، به عنوان الگوی بازگشتی در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود ولی غالباً الگویی ادامه‌دهنده است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: الگوی مثلث نزولی، به عنوان الگوی بازگشتی در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود ولی غالباً الگویی ادامه‌دهنده است.
گزینه {{1+1}}: در مثلث صعودی، خط افقی بیانگر عرضه بیش‌از حد است که از رشد قیمت به بالاتر از یک سطح خاص جلوگیری می‌کند و در مثلث نزولی، خط افقی پایین الگو، نمایانگر تقاضاهایی است که مانع از ریزش قیمت از سطح خاصی می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در مثلث صعودی، خط افقی بیانگر عرضه بیش‌از حد است که از رشد قیمت به بالاتر از یک سطح خاص جلوگیری می‌کند و در مثلث نزولی، خط افقی پایین الگو، نمایانگر تقاضاهایی است که مانع از ریزش قیمت از سطح خاصی می‌شود.
گزینه {{2+1}}: در الگوی مثلث صعودی، یک خط افقی از دو یا چد سقف مساوی ایجاد می شود که از اتصال کف دو یا تعداد بیشتری دره در یک روند صعودی، خطی همگرا با افق ساخته می شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در الگوی مثلث صعودی، یک خط افقی از دو یا چد سقف مساوی ایجاد می شود که از اتصال کف دو یا تعداد بیشتری دره در یک روند صعودی، خطی همگرا با افق ساخته می شود.
گزینه {{3+1}}: الگوی مثلث متقارن به طور معمول در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه‌دار شکل می‌گیرد. الگو حداکثر دارای دو قله پایین‌تر و دو کف پایین‌تر است. وقتی این نقاط به هم متصل می‌شوند و گسترش می‌یابند به هم نزدیک شده و کم‌کم مثلث متقارن به وجود می‌آید. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: الگوی مثلث متقارن به طور معمول در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه‌دار شکل می‌گیرد. الگو حداکثر دارای دو قله پایین‌تر و دو کف پایین‌تر است. وقتی این نقاط به هم متصل می‌شوند و گسترش می‌یابند به هم نزدیک شده و کم‌کم مثلث متقارن به وجود می‌آید.
الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص انواع الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال صحیح نیست؟
‌الگوهای قیمتی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال کلاسیک (قسمت سوم)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
الگوی مثلث متقارن به طور معمول در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه‌دار شکل می‌گیرد. الگو حداکثر دارای دو قله پایین‌تر و دو کف پایین‌تر است. وقتی این نقاط به هم متصل می‌شوند و گسترش می‌یابند به هم نزدیک شده و کم‌کم مثلث متقارن به وجود می‌آید.
پاسخ صحیح:
الگوی مثلث متقارن به طور معمول در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه‌دار شکل می‌گیرد. الگو حداکثر دارای دو قله پایین‌تر و دو کف پایین‌تر است. وقتی این نقاط به هم متصل می‌شوند و گسترش می‌یابند به هم نزدیک شده و کم‌کم مثلث متقارن به وجود می‌آید.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: الگوی مثلث نزولی، به عنوان الگوی بازگشتی در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود ولی غالباً الگویی ادامه‌دهنده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در مثلث صعودی، خط افقی بیانگر عرضه بیش‌از حد است که از رشد قیمت به بالاتر از یک سطح خاص جلوگیری می‌کند و در مثلث نزولی، خط افقی پایین الگو، نمایانگر تقاضاهایی است که مانع از ریزش قیمت از سطح خاصی می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در الگوی مثلث صعودی، یک خط افقی از دو یا چد سقف مساوی ایجاد می شود که از اتصال کف دو یا تعداد بیشتری دره در یک روند صعودی، خطی همگرا با افق ساخته می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: الگوی مثلث متقارن به طور معمول در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه‌دار شکل می‌گیرد. الگو حداکثر دارای دو قله پایین‌تر و دو کف پایین‌تر است. وقتی این نقاط به هم متصل می‌شوند و گسترش می‌یابند به هم نزدیک شده و کم‌کم مثلث متقارن به وجود می‌آید. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

الگوی مثلث متقارن که به فنر نیز مشهور است معمولا در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه‌دار شکل می‌گیرد. الگو حداقل دارای دو قله پایین‌تر و دو کف پایین‌تر است. وقتی این نقاط به هم متصل می‌شوند و گسترش می‌یابند به هم نزدیک می‌گردند و کم‌کم مثلث متقارن به وجود می‌آید. شما می‌توانید به شکل یک “کنج منقبض شونده” به الگو نگاه کنید که در ابتدا پهن است و سپس رفته‌رفته کوچک‌تر می‌شود.
ا‌گرچه مواردی وجود دارد که مثلث متقارن نقاط بازگشتی مهمی را مشخص می‌کند، اما بیشتر مواقع این الگو مشخص‌کننده ادامه روند است. بدون در نظر گرفتن ذات این الگو، (چه ادامه‌دهنده باشد و چه بازگشتی)، مسیر حرکت بعدی قیمت تنها در صورت وقوع شکست حمایت یا مقاومت می‌تواند تعیین شود.

الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص انواع الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال صحیح نیست؟
‌الگوهای قیمتی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال کلاسیک (قسمت سوم)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
الگوی مثلث متقارن به طور معمول در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه‌دار شکل می‌گیرد. الگو حداکثر دارای دو قله پایین‌تر و دو کف پایین‌تر است. وقتی این نقاط به هم متصل می‌شوند و گسترش می‌یابند به هم نزدیک شده و کم‌کم مثلث متقارن به وجود می‌آید.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
الگوی مثلث متقارن به طور معمول در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه‌دار شکل می‌گیرد. الگو حداکثر دارای دو قله پایین‌تر و دو کف پایین‌تر است. وقتی این نقاط به هم متصل می‌شوند و گسترش می‌یابند به هم نزدیک شده و کم‌کم مثلث متقارن به وجود می‌آید.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: الگوی مثلث نزولی، به عنوان الگوی بازگشتی در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود ولی غالباً الگویی ادامه‌دهنده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: الگوی مثلث نزولی، به عنوان الگوی بازگشتی در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود ولی غالباً الگویی ادامه‌دهنده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: الگوی مثلث نزولی، به عنوان الگوی بازگشتی در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود ولی غالباً الگویی ادامه‌دهنده است. 0
گزینه {{1+1}}: در مثلث صعودی، خط افقی بیانگر عرضه بیش‌از حد است که از رشد قیمت به بالاتر از یک سطح خاص جلوگیری می‌کند و در مثلث نزولی، خط افقی پایین الگو، نمایانگر تقاضاهایی است که مانع از ریزش قیمت از سطح خاصی می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در مثلث صعودی، خط افقی بیانگر عرضه بیش‌از حد است که از رشد قیمت به بالاتر از یک سطح خاص جلوگیری می‌کند و در مثلث نزولی، خط افقی پایین الگو، نمایانگر تقاضاهایی است که مانع از ریزش قیمت از سطح خاصی می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در مثلث صعودی، خط افقی بیانگر عرضه بیش‌از حد است که از رشد قیمت به بالاتر از یک سطح خاص جلوگیری می‌کند و در مثلث نزولی، خط افقی پایین الگو، نمایانگر تقاضاهایی است که مانع از ریزش قیمت از سطح خاصی می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: در الگوی مثلث صعودی، یک خط افقی از دو یا چد سقف مساوی ایجاد می شود که از اتصال کف دو یا تعداد بیشتری دره در یک روند صعودی، خطی همگرا با افق ساخته می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در الگوی مثلث صعودی، یک خط افقی از دو یا چد سقف مساوی ایجاد می شود که از اتصال کف دو یا تعداد بیشتری دره در یک روند صعودی، خطی همگرا با افق ساخته می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در الگوی مثلث صعودی، یک خط افقی از دو یا چد سقف مساوی ایجاد می شود که از اتصال کف دو یا تعداد بیشتری دره در یک روند صعودی، خطی همگرا با افق ساخته می شود. 0
گزینه {{3+1}}: الگوی مثلث متقارن به طور معمول در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه‌دار شکل می‌گیرد. الگو حداکثر دارای دو قله پایین‌تر و دو کف پایین‌تر است. وقتی این نقاط به هم متصل می‌شوند و گسترش می‌یابند به هم نزدیک شده و کم‌کم مثلث متقارن به وجود می‌آید. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: الگوی مثلث متقارن به طور معمول در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه‌دار شکل می‌گیرد. الگو حداکثر دارای دو قله پایین‌تر و دو کف پایین‌تر است. وقتی این نقاط به هم متصل می‌شوند و گسترش می‌یابند به هم نزدیک شده و کم‌کم مثلث متقارن به وجود می‌آید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: الگوی مثلث متقارن به طور معمول در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه‌دار شکل می‌گیرد. الگو حداکثر دارای دو قله پایین‌تر و دو کف پایین‌تر است. وقتی این نقاط به هم متصل می‌شوند و گسترش می‌یابند به هم نزدیک شده و کم‌کم مثلث متقارن به وجود می‌آید. 0
پاسخ تشریحی :

الگوی مثلث متقارن که به فنر نیز مشهور است معمولا در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه‌دار شکل می‌گیرد. الگو حداقل دارای دو قله پایین‌تر و دو کف پایین‌تر است. وقتی این نقاط به هم متصل می‌شوند و گسترش می‌یابند به هم نزدیک می‌گردند و کم‌کم مثلث متقارن به وجود می‌آید. شما می‌توانید به شکل یک “کنج منقبض شونده” به الگو نگاه کنید که در ابتدا پهن است و سپس رفته‌رفته کوچک‌تر می‌شود.
ا‌گرچه مواردی وجود دارد که مثلث متقارن نقاط بازگشتی مهمی را مشخص می‌کند، اما بیشتر مواقع این الگو مشخص‌کننده ادامه روند است. بدون در نظر گرفتن ذات این الگو، (چه ادامه‌دهنده باشد و چه بازگشتی)، مسیر حرکت بعدی قیمت تنها در صورت وقوع شکست حمایت یا مقاومت می‌تواند تعیین شود.

این سوال لغو شده است.

الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص انواع الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال صحیح نیست؟
‌الگوهای قیمتی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال کلاسیک (قسمت سوم)

پاسخ شما صحیح است
الگوی مثلث متقارن به طور معمول در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه‌دار شکل می‌گیرد. الگو حداکثر دارای دو قله پایین‌تر و دو کف پایین‌تر است. وقتی این نقاط به هم متصل می‌شوند و گسترش می‌یابند به هم نزدیک شده و کم‌کم مثلث متقارن به وجود می‌آید.
پاسخ شما صحیح است
الگوی مثلث متقارن به طور معمول در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه‌دار شکل می‌گیرد. الگو حداکثر دارای دو قله پایین‌تر و دو کف پایین‌تر است. وقتی این نقاط به هم متصل می‌شوند و گسترش می‌یابند به هم نزدیک شده و کم‌کم مثلث متقارن به وجود می‌آید.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: الگوی مثلث نزولی، به عنوان الگوی بازگشتی در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود ولی غالباً الگویی ادامه‌دهنده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: الگوی مثلث نزولی، به عنوان الگوی بازگشتی در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود ولی غالباً الگویی ادامه‌دهنده است. 0
گزینه {{1+1}}: در مثلث صعودی، خط افقی بیانگر عرضه بیش‌از حد است که از رشد قیمت به بالاتر از یک سطح خاص جلوگیری می‌کند و در مثلث نزولی، خط افقی پایین الگو، نمایانگر تقاضاهایی است که مانع از ریزش قیمت از سطح خاصی می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در مثلث صعودی، خط افقی بیانگر عرضه بیش‌از حد است که از رشد قیمت به بالاتر از یک سطح خاص جلوگیری می‌کند و در مثلث نزولی، خط افقی پایین الگو، نمایانگر تقاضاهایی است که مانع از ریزش قیمت از سطح خاصی می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: در الگوی مثلث صعودی، یک خط افقی از دو یا چد سقف مساوی ایجاد می شود که از اتصال کف دو یا تعداد بیشتری دره در یک روند صعودی، خطی همگرا با افق ساخته می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در الگوی مثلث صعودی، یک خط افقی از دو یا چد سقف مساوی ایجاد می شود که از اتصال کف دو یا تعداد بیشتری دره در یک روند صعودی، خطی همگرا با افق ساخته می شود. 0
گزینه {{3+1}}: الگوی مثلث متقارن به طور معمول در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه‌دار شکل می‌گیرد. الگو حداکثر دارای دو قله پایین‌تر و دو کف پایین‌تر است. وقتی این نقاط به هم متصل می‌شوند و گسترش می‌یابند به هم نزدیک شده و کم‌کم مثلث متقارن به وجود می‌آید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: الگوی مثلث متقارن به طور معمول در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه‌دار شکل می‌گیرد. الگو حداکثر دارای دو قله پایین‌تر و دو کف پایین‌تر است. وقتی این نقاط به هم متصل می‌شوند و گسترش می‌یابند به هم نزدیک شده و کم‌کم مثلث متقارن به وجود می‌آید. 0
پاسخ تشریحی :

الگوی مثلث متقارن که به فنر نیز مشهور است معمولا در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه‌دار شکل می‌گیرد. الگو حداقل دارای دو قله پایین‌تر و دو کف پایین‌تر است. وقتی این نقاط به هم متصل می‌شوند و گسترش می‌یابند به هم نزدیک می‌گردند و کم‌کم مثلث متقارن به وجود می‌آید. شما می‌توانید به شکل یک “کنج منقبض شونده” به الگو نگاه کنید که در ابتدا پهن است و سپس رفته‌رفته کوچک‌تر می‌شود.
ا‌گرچه مواردی وجود دارد که مثلث متقارن نقاط بازگشتی مهمی را مشخص می‌کند، اما بیشتر مواقع این الگو مشخص‌کننده ادامه روند است. بدون در نظر گرفتن ذات این الگو، (چه ادامه‌دهنده باشد و چه بازگشتی)، مسیر حرکت بعدی قیمت تنها در صورت وقوع شکست حمایت یا مقاومت می‌تواند تعیین شود.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}