{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/3/22 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9603031
مهلت پاسخ: 1396/3/23 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

قرارداد مضاربه
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد قرار داد مضاربه صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: همواره در این قرارداد در صورتی که عملیات تجاری منجر به سود یا ضرر گردد، هر دو در آن به طور یکسان سهیم خواهند بود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: همواره در این قرارداد در صورتی که عملیات تجاری منجر به سود یا ضرر گردد، هر دو در آن به طور یکسان سهیم خواهند بود.
گزینه {{1+1}}: مالی که مضاربه می‌شود می‌تواند به صورت هر نوع جنس و کالایی باشد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: مالی که مضاربه می‌شود می‌تواند به صورت هر نوع جنس و کالایی باشد.
گزینه {{2+1}}: اگر مالک ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد، شرط باطل است اما مضاربه صحیح است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اگر مالک ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد، شرط باطل است اما مضاربه صحیح است.
گزینه {{3+1}}: در قرارداد مضاربه اگر سودی به دست آید، چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در قرارداد مضاربه اگر سودی به دست آید، چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد.
قرارداد مضاربه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد قرار داد مضاربه صحیح است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
اگر مالک ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد، شرط باطل است اما مضاربه صحیح است.
پاسخ صحیح:
اگر مالک ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد، شرط باطل است اما مضاربه صحیح است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: همواره در این قرارداد در صورتی که عملیات تجاری منجر به سود یا ضرر گردد، هر دو در آن به طور یکسان سهیم خواهند بود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: مالی که مضاربه می‌شود می‌تواند به صورت هر نوع جنس و کالایی باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اگر مالک ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد، شرط باطل است اما مضاربه صحیح است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در قرارداد مضاربه اگر سودی به دست آید، چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

اگر مالک شرط کند که تمام یا قسمتی از زیان معامله بر عهده عامل باشد، شرط باطل است اما مضاربه صحیح است. اگر این شرط در ضمن عقد لازم خارج عنوان شده باشد لازم الوفاست.

قرارداد مضاربه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد قرار داد مضاربه صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اگر مالک ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد، شرط باطل است اما مضاربه صحیح است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اگر مالک ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد، شرط باطل است اما مضاربه صحیح است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: همواره در این قرارداد در صورتی که عملیات تجاری منجر به سود یا ضرر گردد، هر دو در آن به طور یکسان سهیم خواهند بود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: همواره در این قرارداد در صورتی که عملیات تجاری منجر به سود یا ضرر گردد، هر دو در آن به طور یکسان سهیم خواهند بود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: همواره در این قرارداد در صورتی که عملیات تجاری منجر به سود یا ضرر گردد، هر دو در آن به طور یکسان سهیم خواهند بود. 0
گزینه {{1+1}}: مالی که مضاربه می‌شود می‌تواند به صورت هر نوع جنس و کالایی باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: مالی که مضاربه می‌شود می‌تواند به صورت هر نوع جنس و کالایی باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: مالی که مضاربه می‌شود می‌تواند به صورت هر نوع جنس و کالایی باشد. 0
گزینه {{2+1}}: اگر مالک ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد، شرط باطل است اما مضاربه صحیح است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اگر مالک ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد، شرط باطل است اما مضاربه صحیح است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اگر مالک ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد، شرط باطل است اما مضاربه صحیح است. 0
گزینه {{3+1}}: در قرارداد مضاربه اگر سودی به دست آید، چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در قرارداد مضاربه اگر سودی به دست آید، چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در قرارداد مضاربه اگر سودی به دست آید، چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد. 0
پاسخ تشریحی :

اگر مالک شرط کند که تمام یا قسمتی از زیان معامله بر عهده عامل باشد، شرط باطل است اما مضاربه صحیح است. اگر این شرط در ضمن عقد لازم خارج عنوان شده باشد لازم الوفاست.

این سوال لغو شده است.

قرارداد مضاربه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد قرار داد مضاربه صحیح است؟

پاسخ شما صحیح است
اگر مالک ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد، شرط باطل است اما مضاربه صحیح است.
پاسخ شما صحیح است
اگر مالک ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد، شرط باطل است اما مضاربه صحیح است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: همواره در این قرارداد در صورتی که عملیات تجاری منجر به سود یا ضرر گردد، هر دو در آن به طور یکسان سهیم خواهند بود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: همواره در این قرارداد در صورتی که عملیات تجاری منجر به سود یا ضرر گردد، هر دو در آن به طور یکسان سهیم خواهند بود. 0
گزینه {{1+1}}: مالی که مضاربه می‌شود می‌تواند به صورت هر نوع جنس و کالایی باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: مالی که مضاربه می‌شود می‌تواند به صورت هر نوع جنس و کالایی باشد. 0
گزینه {{2+1}}: اگر مالک ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد، شرط باطل است اما مضاربه صحیح است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اگر مالک ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد، شرط باطل است اما مضاربه صحیح است. 0
گزینه {{3+1}}: در قرارداد مضاربه اگر سودی به دست آید، چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در قرارداد مضاربه اگر سودی به دست آید، چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد. 0
پاسخ تشریحی :

اگر مالک شرط کند که تمام یا قسمتی از زیان معامله بر عهده عامل باشد، شرط باطل است اما مضاربه صحیح است. اگر این شرط در ضمن عقد لازم خارج عنوان شده باشد لازم الوفاست.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}