{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/3/13 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9603019
مهلت پاسخ: 1396/3/14 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مقایسه صندوق های سرمایه گذاری و سبد گردانی
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص تفاوت سبدگردانی با صندوق های سرمایه گذاری صحیح نیست؟
۳ نکته مهم درباره خدمات سبدگردانی در بورس

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در سبدگردانی با سرمایه یک شخص و به نام همان شخص فرایند صورت می‌گیرد. اما در صندوق های سرمایه گذاری متشکل از افراد مختلف است که در صندوق جمع شده اند و ماهیت حقوقی دارد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در سبدگردانی با سرمایه یک شخص و به نام همان شخص فرایند صورت می‌گیرد. اما در صندوق های سرمایه گذاری متشکل از افراد مختلف است که در صندوق جمع شده اند و ماهیت حقوقی دارد.
گزینه {{1+1}}: درسبدگردانی تا میزان سود بانکی سبدگردان کارمزدی دریافت نمی کند اما چنانچه سود سبد بیشتر از سود بانکی شود با توجه به میزان بین 15 تا 30 درصد از مازاد سود، کارمزد دریافت می گردد. اما در صندوق های سرمایه گذاری هزینه کارمزد در زمان ابطال واحدها، از سرمایه گذار دریافت می گردد. این کارمزد بین 1 تا 5 درصد قیمت ابطال است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: درسبدگردانی تا میزان سود بانکی سبدگردان کارمزدی دریافت نمی کند اما چنانچه سود سبد بیشتر از سود بانکی شود با توجه به میزان بین 15 تا 30 درصد از مازاد سود، کارمزد دریافت می گردد. اما در صندوق های سرمایه گذاری هزینه کارمزد در زمان ابطال واحدها، از سرمایه گذار دریافت می گردد. این کارمزد بین 1 تا 5 درصد قیمت ابطال است.
گزینه {{2+1}}: در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذار با نام کاربری و رمز عبور خود از طریق سامانه صندوق های سرمایه به صورت تفصیلی نوع عملکرد و گردش حساب و کلیه خرید و فروش های انجام شده را مشاهده نماید، اما در سبد گردانی سرمایه گذار تنها می تواند ترکیب دارایی خود را بر اساس نوع صنعت مشاهده نماید. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذار با نام کاربری و رمز عبور خود از طریق سامانه صندوق های سرمایه به صورت تفصیلی نوع عملکرد و گردش حساب و کلیه خرید و فروش های انجام شده را مشاهده نماید، اما در سبد گردانی سرمایه گذار تنها می تواند ترکیب دارایی خود را بر اساس نوع صنعت مشاهده نماید.
گزینه {{3+1}}: در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، مدیران سرمایه‌گذاری جهت خرید سهام باید درصد سرمایه‌گذاری در هر سهم یا هر صنعت را طبق دستورالعمل مربوطه رعایت کنند. در حالی که در سبدگردانی همچین محدودیت‌هایی وجود ندارد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، مدیران سرمایه‌گذاری جهت خرید سهام باید درصد سرمایه‌گذاری در هر سهم یا هر صنعت را طبق دستورالعمل مربوطه رعایت کنند. در حالی که در سبدگردانی همچین محدودیت‌هایی وجود ندارد.
مقایسه صندوق های سرمایه گذاری و سبد گردانی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص تفاوت سبدگردانی با صندوق های سرمایه گذاری صحیح نیست؟
۳ نکته مهم درباره خدمات سبدگردانی در بورس

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذار با نام کاربری و رمز عبور خود از طریق سامانه صندوق های سرمایه به صورت تفصیلی نوع عملکرد و گردش حساب و کلیه خرید و فروش های انجام شده را مشاهده نماید، اما در سبد گردانی سرمایه گذار تنها می تواند ترکیب دارایی خود را بر اساس نوع صنعت مشاهده نماید.
پاسخ صحیح:
در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذار با نام کاربری و رمز عبور خود از طریق سامانه صندوق های سرمایه به صورت تفصیلی نوع عملکرد و گردش حساب و کلیه خرید و فروش های انجام شده را مشاهده نماید، اما در سبد گردانی سرمایه گذار تنها می تواند ترکیب دارایی خود را بر اساس نوع صنعت مشاهده نماید.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در سبدگردانی با سرمایه یک شخص و به نام همان شخص فرایند صورت می‌گیرد. اما در صندوق های سرمایه گذاری متشکل از افراد مختلف است که در صندوق جمع شده اند و ماهیت حقوقی دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: درسبدگردانی تا میزان سود بانکی سبدگردان کارمزدی دریافت نمی کند اما چنانچه سود سبد بیشتر از سود بانکی شود با توجه به میزان بین 15 تا 30 درصد از مازاد سود، کارمزد دریافت می گردد. اما در صندوق های سرمایه گذاری هزینه کارمزد در زمان ابطال واحدها، از سرمایه گذار دریافت می گردد. این کارمزد بین 1 تا 5 درصد قیمت ابطال است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذار با نام کاربری و رمز عبور خود از طریق سامانه صندوق های سرمایه به صورت تفصیلی نوع عملکرد و گردش حساب و کلیه خرید و فروش های انجام شده را مشاهده نماید، اما در سبد گردانی سرمایه گذار تنها می تواند ترکیب دارایی خود را بر اساس نوع صنعت مشاهده نماید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، مدیران سرمایه‌گذاری جهت خرید سهام باید درصد سرمایه‌گذاری در هر سهم یا هر صنعت را طبق دستورالعمل مربوطه رعایت کنند. در حالی که در سبدگردانی همچین محدودیت‌هایی وجود ندارد. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

یکی از تفاوت‌های سبدگردانی با صندوق سرمایه‌گذاری در این است که فرآیند سبدگردانی با  سرمایه یک شخص و به نام همان شخص ( حقیقی یا حقوقی )  انجام می‌گردد ولی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک همان طور که از اسم آن مشخص است متشکل از سرمایه افراد مختلفی است که در یک صندوق مشترک جمع آوری شده و به اسم صندوق که یک ماهیت حقوقی دارد معاملات انجام می‌شود.
در سبدگردانی بر اساس نام کاربری و رمز عبور که به سرمایه‌گذار از طرف سبدگردان داده می‌شود،  این امکان را به سرمایه‌گذار می‌دهد تا با استفاده از سامانه سبدگردانی، به صورت تفضیلی نوع عملکرد و گردش حساب سبد خود را مشاهده کند و به صورت کامل خرید و فروش‌های انجام شده را ملاحظه نماید. اما در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شما تنها می‌توانید از ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس نوع صنعت و نهایتا اینکه ۵ سهام اول صندوق چه میزان از دارایی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند را مشاهده نمایید.
کارمزد سبدگردان در فرآیند سبدگردانی به این شکل است که معمولا تا میزان سودی که بانک به شما می دهد،  سبدگردان از شما کارمزدی دریافت نمی کند. مازاد بر سودی که بانک به شما می دهد اگر از سبد شما سودی حاصل شد، بستگی به میزان سرمایه شما بین ۱۵ تا ۳۰ درصد مازاد سود را سبدگردان از شما به عنوان کارمزد مدیریت سبد دریافت می‌کند. 

مقایسه صندوق های سرمایه گذاری و سبد گردانی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص تفاوت سبدگردانی با صندوق های سرمایه گذاری صحیح نیست؟
۳ نکته مهم درباره خدمات سبدگردانی در بورس

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذار با نام کاربری و رمز عبور خود از طریق سامانه صندوق های سرمایه به صورت تفصیلی نوع عملکرد و گردش حساب و کلیه خرید و فروش های انجام شده را مشاهده نماید، اما در سبد گردانی سرمایه گذار تنها می تواند ترکیب دارایی خود را بر اساس نوع صنعت مشاهده نماید.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذار با نام کاربری و رمز عبور خود از طریق سامانه صندوق های سرمایه به صورت تفصیلی نوع عملکرد و گردش حساب و کلیه خرید و فروش های انجام شده را مشاهده نماید، اما در سبد گردانی سرمایه گذار تنها می تواند ترکیب دارایی خود را بر اساس نوع صنعت مشاهده نماید.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در سبدگردانی با سرمایه یک شخص و به نام همان شخص فرایند صورت می‌گیرد. اما در صندوق های سرمایه گذاری متشکل از افراد مختلف است که در صندوق جمع شده اند و ماهیت حقوقی دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در سبدگردانی با سرمایه یک شخص و به نام همان شخص فرایند صورت می‌گیرد. اما در صندوق های سرمایه گذاری متشکل از افراد مختلف است که در صندوق جمع شده اند و ماهیت حقوقی دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در سبدگردانی با سرمایه یک شخص و به نام همان شخص فرایند صورت می‌گیرد. اما در صندوق های سرمایه گذاری متشکل از افراد مختلف است که در صندوق جمع شده اند و ماهیت حقوقی دارد. 0
گزینه {{1+1}}: درسبدگردانی تا میزان سود بانکی سبدگردان کارمزدی دریافت نمی کند اما چنانچه سود سبد بیشتر از سود بانکی شود با توجه به میزان بین 15 تا 30 درصد از مازاد سود، کارمزد دریافت می گردد. اما در صندوق های سرمایه گذاری هزینه کارمزد در زمان ابطال واحدها، از سرمایه گذار دریافت می گردد. این کارمزد بین 1 تا 5 درصد قیمت ابطال است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: درسبدگردانی تا میزان سود بانکی سبدگردان کارمزدی دریافت نمی کند اما چنانچه سود سبد بیشتر از سود بانکی شود با توجه به میزان بین 15 تا 30 درصد از مازاد سود، کارمزد دریافت می گردد. اما در صندوق های سرمایه گذاری هزینه کارمزد در زمان ابطال واحدها، از سرمایه گذار دریافت می گردد. این کارمزد بین 1 تا 5 درصد قیمت ابطال است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: درسبدگردانی تا میزان سود بانکی سبدگردان کارمزدی دریافت نمی کند اما چنانچه سود سبد بیشتر از سود بانکی شود با توجه به میزان بین 15 تا 30 درصد از مازاد سود، کارمزد دریافت می گردد. اما در صندوق های سرمایه گذاری هزینه کارمزد در زمان ابطال واحدها، از سرمایه گذار دریافت می گردد. این کارمزد بین 1 تا 5 درصد قیمت ابطال است. 0
گزینه {{2+1}}: در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذار با نام کاربری و رمز عبور خود از طریق سامانه صندوق های سرمایه به صورت تفصیلی نوع عملکرد و گردش حساب و کلیه خرید و فروش های انجام شده را مشاهده نماید، اما در سبد گردانی سرمایه گذار تنها می تواند ترکیب دارایی خود را بر اساس نوع صنعت مشاهده نماید. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذار با نام کاربری و رمز عبور خود از طریق سامانه صندوق های سرمایه به صورت تفصیلی نوع عملکرد و گردش حساب و کلیه خرید و فروش های انجام شده را مشاهده نماید، اما در سبد گردانی سرمایه گذار تنها می تواند ترکیب دارایی خود را بر اساس نوع صنعت مشاهده نماید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذار با نام کاربری و رمز عبور خود از طریق سامانه صندوق های سرمایه به صورت تفصیلی نوع عملکرد و گردش حساب و کلیه خرید و فروش های انجام شده را مشاهده نماید، اما در سبد گردانی سرمایه گذار تنها می تواند ترکیب دارایی خود را بر اساس نوع صنعت مشاهده نماید. 0
گزینه {{3+1}}: در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، مدیران سرمایه‌گذاری جهت خرید سهام باید درصد سرمایه‌گذاری در هر سهم یا هر صنعت را طبق دستورالعمل مربوطه رعایت کنند. در حالی که در سبدگردانی همچین محدودیت‌هایی وجود ندارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، مدیران سرمایه‌گذاری جهت خرید سهام باید درصد سرمایه‌گذاری در هر سهم یا هر صنعت را طبق دستورالعمل مربوطه رعایت کنند. در حالی که در سبدگردانی همچین محدودیت‌هایی وجود ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، مدیران سرمایه‌گذاری جهت خرید سهام باید درصد سرمایه‌گذاری در هر سهم یا هر صنعت را طبق دستورالعمل مربوطه رعایت کنند. در حالی که در سبدگردانی همچین محدودیت‌هایی وجود ندارد. 0
پاسخ تشریحی :

یکی از تفاوت‌های سبدگردانی با صندوق سرمایه‌گذاری در این است که فرآیند سبدگردانی با  سرمایه یک شخص و به نام همان شخص ( حقیقی یا حقوقی )  انجام می‌گردد ولی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک همان طور که از اسم آن مشخص است متشکل از سرمایه افراد مختلفی است که در یک صندوق مشترک جمع آوری شده و به اسم صندوق که یک ماهیت حقوقی دارد معاملات انجام می‌شود.
در سبدگردانی بر اساس نام کاربری و رمز عبور که به سرمایه‌گذار از طرف سبدگردان داده می‌شود،  این امکان را به سرمایه‌گذار می‌دهد تا با استفاده از سامانه سبدگردانی، به صورت تفضیلی نوع عملکرد و گردش حساب سبد خود را مشاهده کند و به صورت کامل خرید و فروش‌های انجام شده را ملاحظه نماید. اما در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شما تنها می‌توانید از ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس نوع صنعت و نهایتا اینکه ۵ سهام اول صندوق چه میزان از دارایی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند را مشاهده نمایید.
کارمزد سبدگردان در فرآیند سبدگردانی به این شکل است که معمولا تا میزان سودی که بانک به شما می دهد،  سبدگردان از شما کارمزدی دریافت نمی کند. مازاد بر سودی که بانک به شما می دهد اگر از سبد شما سودی حاصل شد، بستگی به میزان سرمایه شما بین ۱۵ تا ۳۰ درصد مازاد سود را سبدگردان از شما به عنوان کارمزد مدیریت سبد دریافت می‌کند. 

این سوال لغو شده است.

مقایسه صندوق های سرمایه گذاری و سبد گردانی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص تفاوت سبدگردانی با صندوق های سرمایه گذاری صحیح نیست؟
۳ نکته مهم درباره خدمات سبدگردانی در بورس

پاسخ شما صحیح است
در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذار با نام کاربری و رمز عبور خود از طریق سامانه صندوق های سرمایه به صورت تفصیلی نوع عملکرد و گردش حساب و کلیه خرید و فروش های انجام شده را مشاهده نماید، اما در سبد گردانی سرمایه گذار تنها می تواند ترکیب دارایی خود را بر اساس نوع صنعت مشاهده نماید.
پاسخ شما صحیح است
در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذار با نام کاربری و رمز عبور خود از طریق سامانه صندوق های سرمایه به صورت تفصیلی نوع عملکرد و گردش حساب و کلیه خرید و فروش های انجام شده را مشاهده نماید، اما در سبد گردانی سرمایه گذار تنها می تواند ترکیب دارایی خود را بر اساس نوع صنعت مشاهده نماید.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در سبدگردانی با سرمایه یک شخص و به نام همان شخص فرایند صورت می‌گیرد. اما در صندوق های سرمایه گذاری متشکل از افراد مختلف است که در صندوق جمع شده اند و ماهیت حقوقی دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در سبدگردانی با سرمایه یک شخص و به نام همان شخص فرایند صورت می‌گیرد. اما در صندوق های سرمایه گذاری متشکل از افراد مختلف است که در صندوق جمع شده اند و ماهیت حقوقی دارد. 0
گزینه {{1+1}}: درسبدگردانی تا میزان سود بانکی سبدگردان کارمزدی دریافت نمی کند اما چنانچه سود سبد بیشتر از سود بانکی شود با توجه به میزان بین 15 تا 30 درصد از مازاد سود، کارمزد دریافت می گردد. اما در صندوق های سرمایه گذاری هزینه کارمزد در زمان ابطال واحدها، از سرمایه گذار دریافت می گردد. این کارمزد بین 1 تا 5 درصد قیمت ابطال است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: درسبدگردانی تا میزان سود بانکی سبدگردان کارمزدی دریافت نمی کند اما چنانچه سود سبد بیشتر از سود بانکی شود با توجه به میزان بین 15 تا 30 درصد از مازاد سود، کارمزد دریافت می گردد. اما در صندوق های سرمایه گذاری هزینه کارمزد در زمان ابطال واحدها، از سرمایه گذار دریافت می گردد. این کارمزد بین 1 تا 5 درصد قیمت ابطال است. 0
گزینه {{2+1}}: در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذار با نام کاربری و رمز عبور خود از طریق سامانه صندوق های سرمایه به صورت تفصیلی نوع عملکرد و گردش حساب و کلیه خرید و فروش های انجام شده را مشاهده نماید، اما در سبد گردانی سرمایه گذار تنها می تواند ترکیب دارایی خود را بر اساس نوع صنعت مشاهده نماید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذار با نام کاربری و رمز عبور خود از طریق سامانه صندوق های سرمایه به صورت تفصیلی نوع عملکرد و گردش حساب و کلیه خرید و فروش های انجام شده را مشاهده نماید، اما در سبد گردانی سرمایه گذار تنها می تواند ترکیب دارایی خود را بر اساس نوع صنعت مشاهده نماید. 0
گزینه {{3+1}}: در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، مدیران سرمایه‌گذاری جهت خرید سهام باید درصد سرمایه‌گذاری در هر سهم یا هر صنعت را طبق دستورالعمل مربوطه رعایت کنند. در حالی که در سبدگردانی همچین محدودیت‌هایی وجود ندارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، مدیران سرمایه‌گذاری جهت خرید سهام باید درصد سرمایه‌گذاری در هر سهم یا هر صنعت را طبق دستورالعمل مربوطه رعایت کنند. در حالی که در سبدگردانی همچین محدودیت‌هایی وجود ندارد. 0
پاسخ تشریحی :

یکی از تفاوت‌های سبدگردانی با صندوق سرمایه‌گذاری در این است که فرآیند سبدگردانی با  سرمایه یک شخص و به نام همان شخص ( حقیقی یا حقوقی )  انجام می‌گردد ولی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک همان طور که از اسم آن مشخص است متشکل از سرمایه افراد مختلفی است که در یک صندوق مشترک جمع آوری شده و به اسم صندوق که یک ماهیت حقوقی دارد معاملات انجام می‌شود.
در سبدگردانی بر اساس نام کاربری و رمز عبور که به سرمایه‌گذار از طرف سبدگردان داده می‌شود،  این امکان را به سرمایه‌گذار می‌دهد تا با استفاده از سامانه سبدگردانی، به صورت تفضیلی نوع عملکرد و گردش حساب سبد خود را مشاهده کند و به صورت کامل خرید و فروش‌های انجام شده را ملاحظه نماید. اما در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شما تنها می‌توانید از ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس نوع صنعت و نهایتا اینکه ۵ سهام اول صندوق چه میزان از دارایی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند را مشاهده نمایید.
کارمزد سبدگردان در فرآیند سبدگردانی به این شکل است که معمولا تا میزان سودی که بانک به شما می دهد،  سبدگردان از شما کارمزدی دریافت نمی کند. مازاد بر سودی که بانک به شما می دهد اگر از سبد شما سودی حاصل شد، بستگی به میزان سرمایه شما بین ۱۵ تا ۳۰ درصد مازاد سود را سبدگردان از شما به عنوان کارمزد مدیریت سبد دریافت می‌کند. 

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}