{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/3/10 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9603017
مهلت پاسخ: 1396/3/11 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

کاربرد ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک
سوال :

کاربرد بیان شده در زیر مربوط به کدام یک از ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک است؟

 

"استفاده از این ابزار بیشتر مربوط به تشخیص واگرایی‌ها است. همچنین از دیگر کاربردهای آن زمان هایی است که منحنی های این اسلاتور یکدیگر را قطع می کنند. چنانچه نمودار این ابزار، خط سیگنال را به بالا قطع کند، به معنی وجود شرایط صعود قیمت سهام است و هر زمان خط سیگنال را به پایین قطع کند به معنی شرایط نزولی است."‌‌‌
ابزارهای جانبی در تحلیل تکنیکال کلاسیک: فیبوناچی، اندیکاتورها و اسیلاتورها

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: اسیلاتور RSI پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اسیلاتور RSI
گزینه {{1+1}}: اسیلاتور MFI پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اسیلاتور MFI
گزینه {{2+1}}: فیبوناچی اکسپنشن پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: فیبوناچی اکسپنشن
گزینه {{3+1}}: اسیلاتور مکدی(MACD) پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اسیلاتور مکدی(MACD)
کاربرد ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کاربرد بیان شده در زیر مربوط به کدام یک از ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک است؟

 

"استفاده از این ابزار بیشتر مربوط به تشخیص واگرایی‌ها است. همچنین از دیگر کاربردهای آن زمان هایی است که منحنی های این اسلاتور یکدیگر را قطع می کنند. چنانچه نمودار این ابزار، خط سیگنال را به بالا قطع کند، به معنی وجود شرایط صعود قیمت سهام است و هر زمان خط سیگنال را به پایین قطع کند به معنی شرایط نزولی است."‌‌‌
ابزارهای جانبی در تحلیل تکنیکال کلاسیک: فیبوناچی، اندیکاتورها و اسیلاتورها

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
اسیلاتور مکدی(MACD)
پاسخ صحیح:
اسیلاتور مکدی(MACD)
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: اسیلاتور RSI 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اسیلاتور MFI 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: فیبوناچی اکسپنشن 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اسیلاتور مکدی(MACD) 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

استفاده از MACD بیشتر مربوط به تشخیص واگرایی‌هاست، در این فیلم در مورد واگرایی‌ها و نحوه تشخیص آنها می‌توانید بیشتر بدانید. اما کاربرد دیگر مکدی زمان‌‎هایی است که منحنی‌های این اسلاتور همدیگر را قطع می‌کنند. هرگاه نمودار مکدی خط سیگنال را به بالا قطع کند، به معنی وجود شرایط صعود قیمت سهم و هرزمان مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع نماید، به معنی وجود شرایط نزولیست.
روش دیگری استفاده از مکدی در زمان قطع شدن سطح صفر در این اسلاتور است. عبور مکدی از سطح صفر به سمت بالا نشان‌دهنده این است که میانگین متحرک ۱۲ روزه، میانگین متحرک ۲۶ روزه را به بالا قطع کرده و تقاضا در سهم افزایش یافته است (احتمال قوی صعود سهم) و عبور مکدی به زیر سطح صفر نشانگر این است که میانگین متحرک ۱۲ روزه، میانگین متحرک ۲۶ روزه را به سمت پایین قطع نموده است (احتمال قوی نزول سهم)

کاربرد ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کاربرد بیان شده در زیر مربوط به کدام یک از ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک است؟

 

"استفاده از این ابزار بیشتر مربوط به تشخیص واگرایی‌ها است. همچنین از دیگر کاربردهای آن زمان هایی است که منحنی های این اسلاتور یکدیگر را قطع می کنند. چنانچه نمودار این ابزار، خط سیگنال را به بالا قطع کند، به معنی وجود شرایط صعود قیمت سهام است و هر زمان خط سیگنال را به پایین قطع کند به معنی شرایط نزولی است."‌‌‌
ابزارهای جانبی در تحلیل تکنیکال کلاسیک: فیبوناچی، اندیکاتورها و اسیلاتورها

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اسیلاتور مکدی(MACD)
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اسیلاتور مکدی(MACD)
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اسیلاتور RSI 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اسیلاتور RSI 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اسیلاتور RSI 0
گزینه {{1+1}}: اسیلاتور MFI 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اسیلاتور MFI 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اسیلاتور MFI 0
گزینه {{2+1}}: فیبوناچی اکسپنشن 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: فیبوناچی اکسپنشن 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: فیبوناچی اکسپنشن 0
گزینه {{3+1}}: اسیلاتور مکدی(MACD) 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اسیلاتور مکدی(MACD) 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اسیلاتور مکدی(MACD) 0
پاسخ تشریحی :

استفاده از MACD بیشتر مربوط به تشخیص واگرایی‌هاست، در این فیلم در مورد واگرایی‌ها و نحوه تشخیص آنها می‌توانید بیشتر بدانید. اما کاربرد دیگر مکدی زمان‌‎هایی است که منحنی‌های این اسلاتور همدیگر را قطع می‌کنند. هرگاه نمودار مکدی خط سیگنال را به بالا قطع کند، به معنی وجود شرایط صعود قیمت سهم و هرزمان مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع نماید، به معنی وجود شرایط نزولیست.
روش دیگری استفاده از مکدی در زمان قطع شدن سطح صفر در این اسلاتور است. عبور مکدی از سطح صفر به سمت بالا نشان‌دهنده این است که میانگین متحرک ۱۲ روزه، میانگین متحرک ۲۶ روزه را به بالا قطع کرده و تقاضا در سهم افزایش یافته است (احتمال قوی صعود سهم) و عبور مکدی به زیر سطح صفر نشانگر این است که میانگین متحرک ۱۲ روزه، میانگین متحرک ۲۶ روزه را به سمت پایین قطع نموده است (احتمال قوی نزول سهم)

این سوال لغو شده است.

کاربرد ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کاربرد بیان شده در زیر مربوط به کدام یک از ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک است؟

 

"استفاده از این ابزار بیشتر مربوط به تشخیص واگرایی‌ها است. همچنین از دیگر کاربردهای آن زمان هایی است که منحنی های این اسلاتور یکدیگر را قطع می کنند. چنانچه نمودار این ابزار، خط سیگنال را به بالا قطع کند، به معنی وجود شرایط صعود قیمت سهام است و هر زمان خط سیگنال را به پایین قطع کند به معنی شرایط نزولی است."‌‌‌
ابزارهای جانبی در تحلیل تکنیکال کلاسیک: فیبوناچی، اندیکاتورها و اسیلاتورها

پاسخ شما صحیح است
اسیلاتور مکدی(MACD)
پاسخ شما صحیح است
اسیلاتور مکدی(MACD)
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اسیلاتور RSI 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اسیلاتور RSI 0
گزینه {{1+1}}: اسیلاتور MFI 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اسیلاتور MFI 0
گزینه {{2+1}}: فیبوناچی اکسپنشن 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: فیبوناچی اکسپنشن 0
گزینه {{3+1}}: اسیلاتور مکدی(MACD) 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اسیلاتور مکدی(MACD) 0
پاسخ تشریحی :

استفاده از MACD بیشتر مربوط به تشخیص واگرایی‌هاست، در این فیلم در مورد واگرایی‌ها و نحوه تشخیص آنها می‌توانید بیشتر بدانید. اما کاربرد دیگر مکدی زمان‌‎هایی است که منحنی‌های این اسلاتور همدیگر را قطع می‌کنند. هرگاه نمودار مکدی خط سیگنال را به بالا قطع کند، به معنی وجود شرایط صعود قیمت سهم و هرزمان مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع نماید، به معنی وجود شرایط نزولیست.
روش دیگری استفاده از مکدی در زمان قطع شدن سطح صفر در این اسلاتور است. عبور مکدی از سطح صفر به سمت بالا نشان‌دهنده این است که میانگین متحرک ۱۲ روزه، میانگین متحرک ۲۶ روزه را به بالا قطع کرده و تقاضا در سهم افزایش یافته است (احتمال قوی صعود سهم) و عبور مکدی به زیر سطح صفر نشانگر این است که میانگین متحرک ۱۲ روزه، میانگین متحرک ۲۶ روزه را به سمت پایین قطع نموده است (احتمال قوی نزول سهم)

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}