به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9603012
مهلت پاسخ: 1396/3/8 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
تاریخ انتشار: 1396/3/7 طراح سوال: مریم رضایی
کاربرد شاخص ها
سوال :

کاربرد اصلی و عمده شاخص ها کدام است؟

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
کاربرد شاخص ها
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
کاربرد شاخص ها
سوال :

کاربرد اصلی و عمده شاخص ها کدام است؟

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

بسته به نوع شاخص محاسبه شده، شاخص ها نشان دهنده سطح قیمت کل سهام موجود در بورس و یا برخی از آن ها است. همچنین با دانستن شاخص در مقاطع زمانی مختلف می توان به محاسبه بازده کل بازار یا بخشی از آن اقدام نمود.

کاربرد شاخص ها
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

بسته به نوع شاخص محاسبه شده، شاخص ها نشان دهنده سطح قیمت کل سهام موجود در بورس و یا برخی از آن ها است. همچنین با دانستن شاخص در مقاطع زمانی مختلف می توان به محاسبه بازده کل بازار یا بخشی از آن اقدام نمود.

کاربرد شاخص ها
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

بسته به نوع شاخص محاسبه شده، شاخص ها نشان دهنده سطح قیمت کل سهام موجود در بورس و یا برخی از آن ها است. همچنین با دانستن شاخص در مقاطع زمانی مختلف می توان به محاسبه بازده کل بازار یا بخشی از آن اقدام نمود.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}