به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9603011
مهلت پاسخ: 1396/3/8 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
تاریخ انتشار: 1396/3/7 طراح سوال: سارا احمدی
نسبتهای مالی
سوال :

کدام یک از نسبتهای زیر بیانگر نسبتهای مرتبط با ریسک مالی نیست؟

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
نسبتهای مالی
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
نسبتهای مالی
سوال :

کدام یک از نسبتهای زیر بیانگر نسبتهای مرتبط با ریسک مالی نیست؟

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

نسبتهای بیان شده در هر یک از گزینه های 2،3 و 4 به صورت زیر است:
نسبت مالکانه برابر است با نسبت بدهی -1
نسبت توان پرداخت بهره برابر است با تقسیم EBIT بر بهره‌
نسبت بدهی برابر است با تقسیم بدهی بر دارایی
‌لذا همان طور که قابل مشاهده است، سه نسبت در گزینه های 2،3،4 بیانگر بدهی یا اهرم مالی شرکت و مرتبط با ریسک مالی هستند. 

نسبتهای مالی
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

نسبتهای بیان شده در هر یک از گزینه های 2،3 و 4 به صورت زیر است:
نسبت مالکانه برابر است با نسبت بدهی -1
نسبت توان پرداخت بهره برابر است با تقسیم EBIT بر بهره‌
نسبت بدهی برابر است با تقسیم بدهی بر دارایی
‌لذا همان طور که قابل مشاهده است، سه نسبت در گزینه های 2،3،4 بیانگر بدهی یا اهرم مالی شرکت و مرتبط با ریسک مالی هستند. 

نسبتهای مالی
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

نسبتهای بیان شده در هر یک از گزینه های 2،3 و 4 به صورت زیر است:
نسبت مالکانه برابر است با نسبت بدهی -1
نسبت توان پرداخت بهره برابر است با تقسیم EBIT بر بهره‌
نسبت بدهی برابر است با تقسیم بدهی بر دارایی
‌لذا همان طور که قابل مشاهده است، سه نسبت در گزینه های 2،3،4 بیانگر بدهی یا اهرم مالی شرکت و مرتبط با ریسک مالی هستند. 

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}