{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/2/31 طراح سوال: مر یم رضایی کد سوال: 9602049
مهلت پاسخ: 1396/3/1 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

شاخص کل قیمت
سوال :

کدام جمله در خصوص شاخص کل قیمت صحیح نیست؟‌
۸ شاخص مهم در بورس اوراق بهادار تهران

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در صورت ادغام دو یا چند شرکت با هم، باید ارزش پایه سهام تغییر داده شود تا عدد شاخص تغییری نکند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در صورت ادغام دو یا چند شرکت با هم، باید ارزش پایه سهام تغییر داده شود تا عدد شاخص تغییری نکند.
گزینه {{1+1}}: با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل اندوخته موجب تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود، لذا موجب تعدیل شاخص می شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل اندوخته موجب تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود، لذا موجب تعدیل شاخص می شود.
گزینه {{2+1}}: با توجه به اینکه به تناسب پرداخت سود نقدی، قیمت سهام نیز کاهش می یابد، لذا در صورت پرداخت سود نقدی نیاز به تعدیل شاخص وجود ندارد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: با توجه به اینکه به تناسب پرداخت سود نقدی، قیمت سهام نیز کاهش می یابد، لذا در صورت پرداخت سود نقدی نیاز به تعدیل شاخص وجود ندارد.
گزینه {{3+1}}: از آنجا که در زمان افزایش سرمایه از طریق آورده، ارزش جاری سهام افزایش می یابد، لذا نیاز به تعدیل شاخص قیمت کل وجود دارد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از آنجا که در زمان افزایش سرمایه از طریق آورده، ارزش جاری سهام افزایش می یابد، لذا نیاز به تعدیل شاخص قیمت کل وجود دارد.
شاخص کل قیمت
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در خصوص شاخص کل قیمت صحیح نیست؟‌
۸ شاخص مهم در بورس اوراق بهادار تهران

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل اندوخته موجب تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود، لذا موجب تعدیل شاخص می شود.
پاسخ صحیح:
با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل اندوخته موجب تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود، لذا موجب تعدیل شاخص می شود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در صورت ادغام دو یا چند شرکت با هم، باید ارزش پایه سهام تغییر داده شود تا عدد شاخص تغییری نکند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل اندوخته موجب تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود، لذا موجب تعدیل شاخص می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: با توجه به اینکه به تناسب پرداخت سود نقدی، قیمت سهام نیز کاهش می یابد، لذا در صورت پرداخت سود نقدی نیاز به تعدیل شاخص وجود ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از آنجا که در زمان افزایش سرمایه از طریق آورده، ارزش جاری سهام افزایش می یابد، لذا نیاز به تعدیل شاخص قیمت کل وجود دارد. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

 طبق مالب بیان شده در لینک موجود در سوال، شاخص کل در مواردی همچون افزایش سرمایه از طریق آورده یا مطالبات سهامداران، افزایش و کاهش شرکت‌ها و ادغام شرکت‌ها تعدیل می‌شود تا تغییرات حاصل از این رخدادها در مقدار شاخص تاثیر نداشته باشد.شایان ذکر است افزایش سرمایه از محل اندوخته و پرداخت نقدی موجب تعدیل این شاخص نمی‌شود.

شاخص کل قیمت
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در خصوص شاخص کل قیمت صحیح نیست؟‌
۸ شاخص مهم در بورس اوراق بهادار تهران

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل اندوخته موجب تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود، لذا موجب تعدیل شاخص می شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل اندوخته موجب تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود، لذا موجب تعدیل شاخص می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در صورت ادغام دو یا چند شرکت با هم، باید ارزش پایه سهام تغییر داده شود تا عدد شاخص تغییری نکند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در صورت ادغام دو یا چند شرکت با هم، باید ارزش پایه سهام تغییر داده شود تا عدد شاخص تغییری نکند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در صورت ادغام دو یا چند شرکت با هم، باید ارزش پایه سهام تغییر داده شود تا عدد شاخص تغییری نکند. 0
گزینه {{1+1}}: با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل اندوخته موجب تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود، لذا موجب تعدیل شاخص می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل اندوخته موجب تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود، لذا موجب تعدیل شاخص می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل اندوخته موجب تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود، لذا موجب تعدیل شاخص می شود. 0
گزینه {{2+1}}: با توجه به اینکه به تناسب پرداخت سود نقدی، قیمت سهام نیز کاهش می یابد، لذا در صورت پرداخت سود نقدی نیاز به تعدیل شاخص وجود ندارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: با توجه به اینکه به تناسب پرداخت سود نقدی، قیمت سهام نیز کاهش می یابد، لذا در صورت پرداخت سود نقدی نیاز به تعدیل شاخص وجود ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: با توجه به اینکه به تناسب پرداخت سود نقدی، قیمت سهام نیز کاهش می یابد، لذا در صورت پرداخت سود نقدی نیاز به تعدیل شاخص وجود ندارد. 0
گزینه {{3+1}}: از آنجا که در زمان افزایش سرمایه از طریق آورده، ارزش جاری سهام افزایش می یابد، لذا نیاز به تعدیل شاخص قیمت کل وجود دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از آنجا که در زمان افزایش سرمایه از طریق آورده، ارزش جاری سهام افزایش می یابد، لذا نیاز به تعدیل شاخص قیمت کل وجود دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از آنجا که در زمان افزایش سرمایه از طریق آورده، ارزش جاری سهام افزایش می یابد، لذا نیاز به تعدیل شاخص قیمت کل وجود دارد. 0
پاسخ تشریحی :

 طبق مالب بیان شده در لینک موجود در سوال، شاخص کل در مواردی همچون افزایش سرمایه از طریق آورده یا مطالبات سهامداران، افزایش و کاهش شرکت‌ها و ادغام شرکت‌ها تعدیل می‌شود تا تغییرات حاصل از این رخدادها در مقدار شاخص تاثیر نداشته باشد.شایان ذکر است افزایش سرمایه از محل اندوخته و پرداخت نقدی موجب تعدیل این شاخص نمی‌شود.

این سوال لغو شده است.

شاخص کل قیمت
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در خصوص شاخص کل قیمت صحیح نیست؟‌
۸ شاخص مهم در بورس اوراق بهادار تهران

پاسخ شما صحیح است
با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل اندوخته موجب تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود، لذا موجب تعدیل شاخص می شود.
پاسخ شما صحیح است
با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل اندوخته موجب تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود، لذا موجب تعدیل شاخص می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در صورت ادغام دو یا چند شرکت با هم، باید ارزش پایه سهام تغییر داده شود تا عدد شاخص تغییری نکند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در صورت ادغام دو یا چند شرکت با هم، باید ارزش پایه سهام تغییر داده شود تا عدد شاخص تغییری نکند. 0
گزینه {{1+1}}: با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل اندوخته موجب تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود، لذا موجب تعدیل شاخص می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل اندوخته موجب تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود، لذا موجب تعدیل شاخص می شود. 0
گزینه {{2+1}}: با توجه به اینکه به تناسب پرداخت سود نقدی، قیمت سهام نیز کاهش می یابد، لذا در صورت پرداخت سود نقدی نیاز به تعدیل شاخص وجود ندارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: با توجه به اینکه به تناسب پرداخت سود نقدی، قیمت سهام نیز کاهش می یابد، لذا در صورت پرداخت سود نقدی نیاز به تعدیل شاخص وجود ندارد. 0
گزینه {{3+1}}: از آنجا که در زمان افزایش سرمایه از طریق آورده، ارزش جاری سهام افزایش می یابد، لذا نیاز به تعدیل شاخص قیمت کل وجود دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از آنجا که در زمان افزایش سرمایه از طریق آورده، ارزش جاری سهام افزایش می یابد، لذا نیاز به تعدیل شاخص قیمت کل وجود دارد. 0
پاسخ تشریحی :

 طبق مالب بیان شده در لینک موجود در سوال، شاخص کل در مواردی همچون افزایش سرمایه از طریق آورده یا مطالبات سهامداران، افزایش و کاهش شرکت‌ها و ادغام شرکت‌ها تعدیل می‌شود تا تغییرات حاصل از این رخدادها در مقدار شاخص تاثیر نداشته باشد.شایان ذکر است افزایش سرمایه از محل اندوخته و پرداخت نقدی موجب تعدیل این شاخص نمی‌شود.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}