به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9602044
مهلت پاسخ: 1396/2/28 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
تاریخ انتشار: 1396/2/27 طراح سوال: مریم رضایی
دانش بازار سرمایه
سوال :

یک بانک ترجیح می دهد به شرکتی وام دهد که...

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
دانش بازار سرمایه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
دانش بازار سرمایه
سوال :

یک بانک ترجیح می دهد به شرکتی وام دهد که...

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

هر چقدر نسبت بدهی شرکت بیشتر باشد به این معناست که عمده دارایی‌های شرکت، از محل بدهی‌های آن تامین مالی شده و لذا ریسک شرکت بالا رفته و ظرفیت استقراض آن کاهش یافته است. از این رو بانک تمایلی به دادن وام ندارد. در رابطه با نسبت پوشش هزینه بهره نیز، هر چقدر این نسبت بیشتر باشد، به این معناست که شرکت توان پرداخت بهره را دارد، بنابراین از نظر بانک مطلوبتر است.

دانش بازار سرمایه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

هر چقدر نسبت بدهی شرکت بیشتر باشد به این معناست که عمده دارایی‌های شرکت، از محل بدهی‌های آن تامین مالی شده و لذا ریسک شرکت بالا رفته و ظرفیت استقراض آن کاهش یافته است. از این رو بانک تمایلی به دادن وام ندارد. در رابطه با نسبت پوشش هزینه بهره نیز، هر چقدر این نسبت بیشتر باشد، به این معناست که شرکت توان پرداخت بهره را دارد، بنابراین از نظر بانک مطلوبتر است.

دانش بازار سرمایه
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

هر چقدر نسبت بدهی شرکت بیشتر باشد به این معناست که عمده دارایی‌های شرکت، از محل بدهی‌های آن تامین مالی شده و لذا ریسک شرکت بالا رفته و ظرفیت استقراض آن کاهش یافته است. از این رو بانک تمایلی به دادن وام ندارد. در رابطه با نسبت پوشش هزینه بهره نیز، هر چقدر این نسبت بیشتر باشد، به این معناست که شرکت توان پرداخت بهره را دارد، بنابراین از نظر بانک مطلوبتر است.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}