{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/2/26 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9602041
مهلت پاسخ: 1396/2/27 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

تاثیرات انتشار و فروش سهام به قیمت اسمی
سوال :

انتشار سهام و فروش آن به قیمت اسمی موجب کدام یک از گزینه های زیر خواهد شد؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: کاهش در سرمایه در گردش خواهد شد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کاهش در سرمایه در گردش خواهد شد.
گزینه {{1+1}}: افزایش در ارزش ویژه و عدم تغییر در دارایی ها است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: افزایش در ارزش ویژه و عدم تغییر در دارایی ها است.
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه در گردش و ارزش ویژه شرکت خواهد شد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه در گردش و ارزش ویژه شرکت خواهد شد.
گزینه {{3+1}}: سرمایه در گردش افزایش یافته و ارزش ویژه شرکت تغییری نمی کند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سرمایه در گردش افزایش یافته و ارزش ویژه شرکت تغییری نمی کند.
تاثیرات انتشار و فروش سهام به قیمت اسمی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

انتشار سهام و فروش آن به قیمت اسمی موجب کدام یک از گزینه های زیر خواهد شد؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
افزایش سرمایه در گردش و ارزش ویژه شرکت خواهد شد.
پاسخ صحیح:
افزایش سرمایه در گردش و ارزش ویژه شرکت خواهد شد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: کاهش در سرمایه در گردش خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: افزایش در ارزش ویژه و عدم تغییر در دارایی ها است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه در گردش و ارزش ویژه شرکت خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سرمایه در گردش افزایش یافته و ارزش ویژه شرکت تغییری نمی کند. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

انتشار سهام و فروش آن به قیمت اسمی موجب افزایش حقوق صاحبان سهام(ارزش ویژه) و همچنین دارایی های جاری و در نتیجه کل دارایی ها خواهد شد.  با توجه به رابطه سرمایه در گردش خالص که برابر است با تفاضل بدهی جاری از دارایی جاری شرکت، این امر سبب افزایش سرمایه در گردش خالص می شود‌

تاثیرات انتشار و فروش سهام به قیمت اسمی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

انتشار سهام و فروش آن به قیمت اسمی موجب کدام یک از گزینه های زیر خواهد شد؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
افزایش سرمایه در گردش و ارزش ویژه شرکت خواهد شد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
افزایش سرمایه در گردش و ارزش ویژه شرکت خواهد شد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کاهش در سرمایه در گردش خواهد شد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کاهش در سرمایه در گردش خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کاهش در سرمایه در گردش خواهد شد. 0
گزینه {{1+1}}: افزایش در ارزش ویژه و عدم تغییر در دارایی ها است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: افزایش در ارزش ویژه و عدم تغییر در دارایی ها است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: افزایش در ارزش ویژه و عدم تغییر در دارایی ها است. 0
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه در گردش و ارزش ویژه شرکت خواهد شد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه در گردش و ارزش ویژه شرکت خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه در گردش و ارزش ویژه شرکت خواهد شد. 0
گزینه {{3+1}}: سرمایه در گردش افزایش یافته و ارزش ویژه شرکت تغییری نمی کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سرمایه در گردش افزایش یافته و ارزش ویژه شرکت تغییری نمی کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سرمایه در گردش افزایش یافته و ارزش ویژه شرکت تغییری نمی کند. 0
پاسخ تشریحی :

انتشار سهام و فروش آن به قیمت اسمی موجب افزایش حقوق صاحبان سهام(ارزش ویژه) و همچنین دارایی های جاری و در نتیجه کل دارایی ها خواهد شد.  با توجه به رابطه سرمایه در گردش خالص که برابر است با تفاضل بدهی جاری از دارایی جاری شرکت، این امر سبب افزایش سرمایه در گردش خالص می شود‌

این سوال لغو شده است.

تاثیرات انتشار و فروش سهام به قیمت اسمی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

انتشار سهام و فروش آن به قیمت اسمی موجب کدام یک از گزینه های زیر خواهد شد؟

پاسخ شما صحیح است
افزایش سرمایه در گردش و ارزش ویژه شرکت خواهد شد.
پاسخ شما صحیح است
افزایش سرمایه در گردش و ارزش ویژه شرکت خواهد شد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کاهش در سرمایه در گردش خواهد شد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کاهش در سرمایه در گردش خواهد شد. 0
گزینه {{1+1}}: افزایش در ارزش ویژه و عدم تغییر در دارایی ها است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: افزایش در ارزش ویژه و عدم تغییر در دارایی ها است. 0
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه در گردش و ارزش ویژه شرکت خواهد شد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه در گردش و ارزش ویژه شرکت خواهد شد. 0
گزینه {{3+1}}: سرمایه در گردش افزایش یافته و ارزش ویژه شرکت تغییری نمی کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سرمایه در گردش افزایش یافته و ارزش ویژه شرکت تغییری نمی کند. 0
پاسخ تشریحی :

انتشار سهام و فروش آن به قیمت اسمی موجب افزایش حقوق صاحبان سهام(ارزش ویژه) و همچنین دارایی های جاری و در نتیجه کل دارایی ها خواهد شد.  با توجه به رابطه سرمایه در گردش خالص که برابر است با تفاضل بدهی جاری از دارایی جاری شرکت، این امر سبب افزایش سرمایه در گردش خالص می شود‌

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}