به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9602041
مهلت پاسخ: 1396/2/27 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
تاریخ انتشار: 1396/2/26 طراح سوال: سارا احمدی
تاثیرات انتشار و فروش سهام به قیمت اسمی
سوال :

انتشار سهام و فروش آن به قیمت اسمی موجب کدام یک از گزینه های زیر خواهد شد؟

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
تاثیرات انتشار و فروش سهام به قیمت اسمی
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
تاثیرات انتشار و فروش سهام به قیمت اسمی
سوال :

انتشار سهام و فروش آن به قیمت اسمی موجب کدام یک از گزینه های زیر خواهد شد؟

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

انتشار سهام و فروش آن به قیمت اسمی موجب افزایش حقوق صاحبان سهام(ارزش ویژه) و همچنین دارایی های جاری و در نتیجه کل دارایی ها خواهد شد.  با توجه به رابطه سرمایه در گردش خالص که برابر است با تفاضل بدهی جاری از دارایی جاری شرکت، این امر سبب افزایش سرمایه در گردش خالص می شود‌

تاثیرات انتشار و فروش سهام به قیمت اسمی
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

انتشار سهام و فروش آن به قیمت اسمی موجب افزایش حقوق صاحبان سهام(ارزش ویژه) و همچنین دارایی های جاری و در نتیجه کل دارایی ها خواهد شد.  با توجه به رابطه سرمایه در گردش خالص که برابر است با تفاضل بدهی جاری از دارایی جاری شرکت، این امر سبب افزایش سرمایه در گردش خالص می شود‌

تاثیرات انتشار و فروش سهام به قیمت اسمی
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

انتشار سهام و فروش آن به قیمت اسمی موجب افزایش حقوق صاحبان سهام(ارزش ویژه) و همچنین دارایی های جاری و در نتیجه کل دارایی ها خواهد شد.  با توجه به رابطه سرمایه در گردش خالص که برابر است با تفاضل بدهی جاری از دارایی جاری شرکت، این امر سبب افزایش سرمایه در گردش خالص می شود‌

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}