{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/2/24 طراح سوال: محمد قنبری کد سوال: 9602037
مهلت پاسخ: 1396/2/25 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

صورت های مالی
سوال :

کدامیک از عبارات زیر در خصوص صورت های مالی صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: صورت های مالی،خلاصه‌ای از عملیات تامین مالی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت است. این گزارش‌ها، حاوی موارد مهم و اطلاعات پرکاربرد برای تصمیمات سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: صورت های مالی،خلاصه‌ای از عملیات تامین مالی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت است. این گزارش‌ها، حاوی موارد مهم و اطلاعات پرکاربرد برای تصمیمات سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان است.
گزینه {{1+1}}: صورت‌های مالی برای پیش‌بینی و مقایسه شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: صورت‌های مالی برای پیش‌بینی و مقایسه شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
گزینه {{2+1}}: این گزارش‌ها بر اساس استانداردهای مشخص و منطبق با اصول حسابداری تهیه می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: این گزارش‌ها بر اساس استانداردهای مشخص و منطبق با اصول حسابداری تهیه می‌شود.
گزینه {{3+1}}: طبق مفروضات، الزامی به افشای هر گونه ارقام و اعداد اضافی در صورت های مالی یا یادداشت های ضمیمه وجود ندارد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: طبق مفروضات، الزامی به افشای هر گونه ارقام و اعداد اضافی در صورت های مالی یا یادداشت های ضمیمه وجود ندارد.
صورت های مالی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از عبارات زیر در خصوص صورت های مالی صحیح نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
طبق مفروضات، الزامی به افشای هر گونه ارقام و اعداد اضافی در صورت های مالی یا یادداشت های ضمیمه وجود ندارد.
پاسخ صحیح:
طبق مفروضات، الزامی به افشای هر گونه ارقام و اعداد اضافی در صورت های مالی یا یادداشت های ضمیمه وجود ندارد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: صورت های مالی،خلاصه‌ای از عملیات تامین مالی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت است. این گزارش‌ها، حاوی موارد مهم و اطلاعات پرکاربرد برای تصمیمات سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: صورت‌های مالی برای پیش‌بینی و مقایسه شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این گزارش‌ها بر اساس استانداردهای مشخص و منطبق با اصول حسابداری تهیه می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: طبق مفروضات، الزامی به افشای هر گونه ارقام و اعداد اضافی در صورت های مالی یا یادداشت های ضمیمه وجود ندارد. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

با توجه به منابع و کتب مالی، یکی از الزاماتی که در مفروضات صورتهای مالی وجود دارد لزوم افشای هر گونه ارقام و اعداد اضافی در صورتهای مالی یا یادداشت های ضمیمه است.

صورت های مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از عبارات زیر در خصوص صورت های مالی صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
طبق مفروضات، الزامی به افشای هر گونه ارقام و اعداد اضافی در صورت های مالی یا یادداشت های ضمیمه وجود ندارد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
طبق مفروضات، الزامی به افشای هر گونه ارقام و اعداد اضافی در صورت های مالی یا یادداشت های ضمیمه وجود ندارد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: صورت های مالی،خلاصه‌ای از عملیات تامین مالی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت است. این گزارش‌ها، حاوی موارد مهم و اطلاعات پرکاربرد برای تصمیمات سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: صورت های مالی،خلاصه‌ای از عملیات تامین مالی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت است. این گزارش‌ها، حاوی موارد مهم و اطلاعات پرکاربرد برای تصمیمات سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: صورت های مالی،خلاصه‌ای از عملیات تامین مالی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت است. این گزارش‌ها، حاوی موارد مهم و اطلاعات پرکاربرد برای تصمیمات سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان است. 0
گزینه {{1+1}}: صورت‌های مالی برای پیش‌بینی و مقایسه شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: صورت‌های مالی برای پیش‌بینی و مقایسه شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: صورت‌های مالی برای پیش‌بینی و مقایسه شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. 0
گزینه {{2+1}}: این گزارش‌ها بر اساس استانداردهای مشخص و منطبق با اصول حسابداری تهیه می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: این گزارش‌ها بر اساس استانداردهای مشخص و منطبق با اصول حسابداری تهیه می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این گزارش‌ها بر اساس استانداردهای مشخص و منطبق با اصول حسابداری تهیه می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: طبق مفروضات، الزامی به افشای هر گونه ارقام و اعداد اضافی در صورت های مالی یا یادداشت های ضمیمه وجود ندارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: طبق مفروضات، الزامی به افشای هر گونه ارقام و اعداد اضافی در صورت های مالی یا یادداشت های ضمیمه وجود ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: طبق مفروضات، الزامی به افشای هر گونه ارقام و اعداد اضافی در صورت های مالی یا یادداشت های ضمیمه وجود ندارد. 0
پاسخ تشریحی :

با توجه به منابع و کتب مالی، یکی از الزاماتی که در مفروضات صورتهای مالی وجود دارد لزوم افشای هر گونه ارقام و اعداد اضافی در صورتهای مالی یا یادداشت های ضمیمه است.

این سوال لغو شده است.

صورت های مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از عبارات زیر در خصوص صورت های مالی صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
طبق مفروضات، الزامی به افشای هر گونه ارقام و اعداد اضافی در صورت های مالی یا یادداشت های ضمیمه وجود ندارد.
پاسخ شما صحیح است
طبق مفروضات، الزامی به افشای هر گونه ارقام و اعداد اضافی در صورت های مالی یا یادداشت های ضمیمه وجود ندارد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: صورت های مالی،خلاصه‌ای از عملیات تامین مالی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت است. این گزارش‌ها، حاوی موارد مهم و اطلاعات پرکاربرد برای تصمیمات سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: صورت های مالی،خلاصه‌ای از عملیات تامین مالی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت است. این گزارش‌ها، حاوی موارد مهم و اطلاعات پرکاربرد برای تصمیمات سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان است. 0
گزینه {{1+1}}: صورت‌های مالی برای پیش‌بینی و مقایسه شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: صورت‌های مالی برای پیش‌بینی و مقایسه شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. 0
گزینه {{2+1}}: این گزارش‌ها بر اساس استانداردهای مشخص و منطبق با اصول حسابداری تهیه می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این گزارش‌ها بر اساس استانداردهای مشخص و منطبق با اصول حسابداری تهیه می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: طبق مفروضات، الزامی به افشای هر گونه ارقام و اعداد اضافی در صورت های مالی یا یادداشت های ضمیمه وجود ندارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: طبق مفروضات، الزامی به افشای هر گونه ارقام و اعداد اضافی در صورت های مالی یا یادداشت های ضمیمه وجود ندارد. 0
پاسخ تشریحی :

با توجه به منابع و کتب مالی، یکی از الزاماتی که در مفروضات صورتهای مالی وجود دارد لزوم افشای هر گونه ارقام و اعداد اضافی در صورتهای مالی یا یادداشت های ضمیمه است.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}