{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/2/23 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9602036
مهلت پاسخ: 1396/2/24 - تا ساعت 14:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سایپا
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سایپا  با نماد "خساپا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1420 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1420
گزینه {{1+1}}: 1321 تا 1420 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1321 تا 1420
گزینه {{2+1}}: 1220 تا 1320 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1220 تا 1320
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1220 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1220
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سایپا
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سایپا  با نماد "خساپا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
1321 تا 1420
پاسخ صحیح:
1321 تا 1420
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1420 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1321 تا 1420 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1220 تا 1320 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1220 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌

 

‌بررسی نمودار نماد "خساپا" و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت این سهم برابر با 1358 ریال شد که در بازه قیمتی بین 1321 تا 1420 ریال قرار می گیرد

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سایپا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سایپا  با نماد "خساپا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1321 تا 1420
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1321 تا 1420
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1420 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1420 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1420 0
گزینه {{1+1}}: 1321 تا 1420 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1321 تا 1420 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1321 تا 1420 0
گزینه {{2+1}}: 1220 تا 1320 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1220 تا 1320 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1220 تا 1320 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1220 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1220 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1220 0
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌

 

‌بررسی نمودار نماد "خساپا" و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت این سهم برابر با 1358 ریال شد که در بازه قیمتی بین 1321 تا 1420 ریال قرار می گیرد

این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سایپا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سایپا  با نماد "خساپا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ شما صحیح است
1321 تا 1420
پاسخ شما صحیح است
1321 تا 1420
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1420 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1420 0
گزینه {{1+1}}: 1321 تا 1420 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1321 تا 1420 0
گزینه {{2+1}}: 1220 تا 1320 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1220 تا 1320 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1220 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1220 0
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌

 

‌بررسی نمودار نماد "خساپا" و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت این سهم برابر با 1358 ریال شد که در بازه قیمتی بین 1321 تا 1420 ریال قرار می گیرد

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}