به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9602032
مهلت پاسخ: 1396/2/21 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
تاریخ انتشار: 1396/2/20 طراح سوال: مهدی زمانی
دانش بازار سرمایه
سوال :

بنا بر گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به  30  آذرماه  1395  شرکت " سرمایه گذاری صنایع سیمان " با نماد سیدکو، بیشترین وزن سبد بورسی آن به سهام کدام شرکت و با چند درصد مالکیت اختصاص دارد؟

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
دانش بازار سرمایه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
دانش بازار سرمایه
سوال :

بنا بر گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به  30  آذرماه  1395  شرکت " سرمایه گذاری صنایع سیمان " با نماد سیدکو، بیشترین وزن سبد بورسی آن به سهام کدام شرکت و با چند درصد مالکیت اختصاص دارد؟

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

با توجه به جدول گزارش فعالیت یک ماهه شرکت سرمایه گذاری صنایع سیمان، برای دوره منتهی به 30 آذر 1395، در سایت کدال و مراجعه به ستون ارزش بازار انتهای دوره، بیشترین وزن بورسی را در سبد سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس این شرکت،  شرکت سیمان کرمان دارد. برای مشاهده درصد مالکیت این شرکت در سبد سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع سیمان، کافی است به ستون درصد مالکیت در جدول مذکور مراحعه نمایید. 

دانش بازار سرمایه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

با توجه به جدول گزارش فعالیت یک ماهه شرکت سرمایه گذاری صنایع سیمان، برای دوره منتهی به 30 آذر 1395، در سایت کدال و مراجعه به ستون ارزش بازار انتهای دوره، بیشترین وزن بورسی را در سبد سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس این شرکت،  شرکت سیمان کرمان دارد. برای مشاهده درصد مالکیت این شرکت در سبد سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع سیمان، کافی است به ستون درصد مالکیت در جدول مذکور مراحعه نمایید. 

دانش بازار سرمایه
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

با توجه به جدول گزارش فعالیت یک ماهه شرکت سرمایه گذاری صنایع سیمان، برای دوره منتهی به 30 آذر 1395، در سایت کدال و مراجعه به ستون ارزش بازار انتهای دوره، بیشترین وزن بورسی را در سبد سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس این شرکت،  شرکت سیمان کرمان دارد. برای مشاهده درصد مالکیت این شرکت در سبد سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع سیمان، کافی است به ستون درصد مالکیت در جدول مذکور مراحعه نمایید. 

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}