به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9602029
مهلت پاسخ: 1396/2/19 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
تاریخ انتشار: 1396/2/18 طراح سوال: مصطفی اسکندری
محاسبه قیمت تئوریک سهام شرکت پس از افزایش سرمایه
سوال :

فرض کنید شرکتی  طبق اعلامیه صدور مجوز افزایش سرمایه که در سایت کدال درج شده ،مجاز به افزایش سرمایه به میزان 1230 درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها است. قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی قبل از مجمع 9367ریال بوده است. قیمت تئوریک سهم در روز بازگشایی چقدر خواهد بود؟

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
محاسبه قیمت تئوریک سهام شرکت پس از افزایش سرمایه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
محاسبه قیمت تئوریک سهام شرکت پس از افزایش سرمایه
سوال :

فرض کنید شرکتی  طبق اعلامیه صدور مجوز افزایش سرمایه که در سایت کدال درج شده ،مجاز به افزایش سرمایه به میزان 1230 درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها است. قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی قبل از مجمع 9367ریال بوده است. قیمت تئوریک سهم در روز بازگشایی چقدر خواهد بود؟

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

برای محاسبه قیمت تئوریک سهام  در روز بازگشایی پس از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی به صورت زیر عمل می کنیم:‌
ابتدا از طریق تقسیم درصد افزایش سرمایه بر عدد 100، عدد افزایش سرمایه رااز حالت درصد خارج می کنیم.
‌قیمت پایانی  آخرین روز معاملاتی سهام قبل از مجمع را بر مجموع (عدد افزایش سرمایه+1) تقسیم می کنیم.‌
عدد به دست آمده قیمت بازگشایی سهام است.

محاسبه قیمت تئوریک سهام شرکت پس از افزایش سرمایه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

برای محاسبه قیمت تئوریک سهام  در روز بازگشایی پس از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی به صورت زیر عمل می کنیم:‌
ابتدا از طریق تقسیم درصد افزایش سرمایه بر عدد 100، عدد افزایش سرمایه رااز حالت درصد خارج می کنیم.
‌قیمت پایانی  آخرین روز معاملاتی سهام قبل از مجمع را بر مجموع (عدد افزایش سرمایه+1) تقسیم می کنیم.‌
عدد به دست آمده قیمت بازگشایی سهام است.

محاسبه قیمت تئوریک سهام شرکت پس از افزایش سرمایه
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

برای محاسبه قیمت تئوریک سهام  در روز بازگشایی پس از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی به صورت زیر عمل می کنیم:‌
ابتدا از طریق تقسیم درصد افزایش سرمایه بر عدد 100، عدد افزایش سرمایه رااز حالت درصد خارج می کنیم.
‌قیمت پایانی  آخرین روز معاملاتی سهام قبل از مجمع را بر مجموع (عدد افزایش سرمایه+1) تقسیم می کنیم.‌
عدد به دست آمده قیمت بازگشایی سهام است.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}