{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/2/18 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9602028
مهلت پاسخ: 1396/2/19 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

بازارهای مالی
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص بازارهای مالی صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در بازارهای ثانویه، هر گونه اوراق بهاداری را نمی توان معامله کرد. در این بازار فقط سهام عادی مورد معامله قرار می گیرد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در بازارهای ثانویه، هر گونه اوراق بهاداری را نمی توان معامله کرد. در این بازار فقط سهام عادی مورد معامله قرار می گیرد.
گزینه {{1+1}}: بازار اولیه جایی است که اوراق قرضه، اوراق مشارکت، سهام ممتاز و سهام عادی از طرف دولتها، شهرداری ها و یا شرکتها برای تشکیل سرمایه جدید به عموم فروخته می شود. عرضه می تواند بصورت خصوصی انجام گردد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بازار اولیه جایی است که اوراق قرضه، اوراق مشارکت، سهام ممتاز و سهام عادی از طرف دولتها، شهرداری ها و یا شرکتها برای تشکیل سرمایه جدید به عموم فروخته می شود. عرضه می تواند بصورت خصوصی انجام گردد.
گزینه {{2+1}}: در بازار اولیه سرمایه، شرکتهای تامین سرمایه از طریق مذاکره و فروش رقابتی اوراق بهادار را عرضه می نمایند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در بازار اولیه سرمایه، شرکتهای تامین سرمایه از طریق مذاکره و فروش رقابتی اوراق بهادار را عرضه می نمایند.
گزینه {{3+1}}: در بازارهای ثانویه معاملات بر روی اوراق بهادار منتشر شده در بازار انجام می شود. این اوراق بهادار قبلا در بازار اولیه به فروش رسیده است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در بازارهای ثانویه معاملات بر روی اوراق بهادار منتشر شده در بازار انجام می شود. این اوراق بهادار قبلا در بازار اولیه به فروش رسیده است.
بازارهای مالی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص بازارهای مالی صحیح نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در بازارهای ثانویه، هر گونه اوراق بهاداری را نمی توان معامله کرد. در این بازار فقط سهام عادی مورد معامله قرار می گیرد.
پاسخ صحیح:
در بازارهای ثانویه، هر گونه اوراق بهاداری را نمی توان معامله کرد. در این بازار فقط سهام عادی مورد معامله قرار می گیرد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در بازارهای ثانویه، هر گونه اوراق بهاداری را نمی توان معامله کرد. در این بازار فقط سهام عادی مورد معامله قرار می گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بازار اولیه جایی است که اوراق قرضه، اوراق مشارکت، سهام ممتاز و سهام عادی از طرف دولتها، شهرداری ها و یا شرکتها برای تشکیل سرمایه جدید به عموم فروخته می شود. عرضه می تواند بصورت خصوصی انجام گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در بازار اولیه سرمایه، شرکتهای تامین سرمایه از طریق مذاکره و فروش رقابتی اوراق بهادار را عرضه می نمایند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در بازارهای ثانویه معاملات بر روی اوراق بهادار منتشر شده در بازار انجام می شود. این اوراق بهادار قبلا در بازار اولیه به فروش رسیده است. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

همان طور که می دانیم و در انواع منابع و کتابهای مدیریت مالی قابل ملاحظه است، بازار ثانویه بازاری است که در آن اوراق برای بار دوم یا بیشتر معامله می شود. این موضوع به این معنی نیست که تنها در این بازار، سهام عادی قابل معامله است. لذا هر ورقه بهادار دیگری که برای چندمین بار معامله می شود، معاملات آن در این بازار صورت  می گیرد.

بازارهای مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص بازارهای مالی صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در بازارهای ثانویه، هر گونه اوراق بهاداری را نمی توان معامله کرد. در این بازار فقط سهام عادی مورد معامله قرار می گیرد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در بازارهای ثانویه، هر گونه اوراق بهاداری را نمی توان معامله کرد. در این بازار فقط سهام عادی مورد معامله قرار می گیرد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در بازارهای ثانویه، هر گونه اوراق بهاداری را نمی توان معامله کرد. در این بازار فقط سهام عادی مورد معامله قرار می گیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در بازارهای ثانویه، هر گونه اوراق بهاداری را نمی توان معامله کرد. در این بازار فقط سهام عادی مورد معامله قرار می گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در بازارهای ثانویه، هر گونه اوراق بهاداری را نمی توان معامله کرد. در این بازار فقط سهام عادی مورد معامله قرار می گیرد. 0
گزینه {{1+1}}: بازار اولیه جایی است که اوراق قرضه، اوراق مشارکت، سهام ممتاز و سهام عادی از طرف دولتها، شهرداری ها و یا شرکتها برای تشکیل سرمایه جدید به عموم فروخته می شود. عرضه می تواند بصورت خصوصی انجام گردد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بازار اولیه جایی است که اوراق قرضه، اوراق مشارکت، سهام ممتاز و سهام عادی از طرف دولتها، شهرداری ها و یا شرکتها برای تشکیل سرمایه جدید به عموم فروخته می شود. عرضه می تواند بصورت خصوصی انجام گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بازار اولیه جایی است که اوراق قرضه، اوراق مشارکت، سهام ممتاز و سهام عادی از طرف دولتها، شهرداری ها و یا شرکتها برای تشکیل سرمایه جدید به عموم فروخته می شود. عرضه می تواند بصورت خصوصی انجام گردد. 0
گزینه {{2+1}}: در بازار اولیه سرمایه، شرکتهای تامین سرمایه از طریق مذاکره و فروش رقابتی اوراق بهادار را عرضه می نمایند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در بازار اولیه سرمایه، شرکتهای تامین سرمایه از طریق مذاکره و فروش رقابتی اوراق بهادار را عرضه می نمایند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در بازار اولیه سرمایه، شرکتهای تامین سرمایه از طریق مذاکره و فروش رقابتی اوراق بهادار را عرضه می نمایند. 0
گزینه {{3+1}}: در بازارهای ثانویه معاملات بر روی اوراق بهادار منتشر شده در بازار انجام می شود. این اوراق بهادار قبلا در بازار اولیه به فروش رسیده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در بازارهای ثانویه معاملات بر روی اوراق بهادار منتشر شده در بازار انجام می شود. این اوراق بهادار قبلا در بازار اولیه به فروش رسیده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در بازارهای ثانویه معاملات بر روی اوراق بهادار منتشر شده در بازار انجام می شود. این اوراق بهادار قبلا در بازار اولیه به فروش رسیده است. 0
پاسخ تشریحی :

همان طور که می دانیم و در انواع منابع و کتابهای مدیریت مالی قابل ملاحظه است، بازار ثانویه بازاری است که در آن اوراق برای بار دوم یا بیشتر معامله می شود. این موضوع به این معنی نیست که تنها در این بازار، سهام عادی قابل معامله است. لذا هر ورقه بهادار دیگری که برای چندمین بار معامله می شود، معاملات آن در این بازار صورت  می گیرد.

این سوال لغو شده است.

بازارهای مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص بازارهای مالی صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
در بازارهای ثانویه، هر گونه اوراق بهاداری را نمی توان معامله کرد. در این بازار فقط سهام عادی مورد معامله قرار می گیرد.
پاسخ شما صحیح است
در بازارهای ثانویه، هر گونه اوراق بهاداری را نمی توان معامله کرد. در این بازار فقط سهام عادی مورد معامله قرار می گیرد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در بازارهای ثانویه، هر گونه اوراق بهاداری را نمی توان معامله کرد. در این بازار فقط سهام عادی مورد معامله قرار می گیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در بازارهای ثانویه، هر گونه اوراق بهاداری را نمی توان معامله کرد. در این بازار فقط سهام عادی مورد معامله قرار می گیرد. 0
گزینه {{1+1}}: بازار اولیه جایی است که اوراق قرضه، اوراق مشارکت، سهام ممتاز و سهام عادی از طرف دولتها، شهرداری ها و یا شرکتها برای تشکیل سرمایه جدید به عموم فروخته می شود. عرضه می تواند بصورت خصوصی انجام گردد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بازار اولیه جایی است که اوراق قرضه، اوراق مشارکت، سهام ممتاز و سهام عادی از طرف دولتها، شهرداری ها و یا شرکتها برای تشکیل سرمایه جدید به عموم فروخته می شود. عرضه می تواند بصورت خصوصی انجام گردد. 0
گزینه {{2+1}}: در بازار اولیه سرمایه، شرکتهای تامین سرمایه از طریق مذاکره و فروش رقابتی اوراق بهادار را عرضه می نمایند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در بازار اولیه سرمایه، شرکتهای تامین سرمایه از طریق مذاکره و فروش رقابتی اوراق بهادار را عرضه می نمایند. 0
گزینه {{3+1}}: در بازارهای ثانویه معاملات بر روی اوراق بهادار منتشر شده در بازار انجام می شود. این اوراق بهادار قبلا در بازار اولیه به فروش رسیده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در بازارهای ثانویه معاملات بر روی اوراق بهادار منتشر شده در بازار انجام می شود. این اوراق بهادار قبلا در بازار اولیه به فروش رسیده است. 0
پاسخ تشریحی :

همان طور که می دانیم و در انواع منابع و کتابهای مدیریت مالی قابل ملاحظه است، بازار ثانویه بازاری است که در آن اوراق برای بار دوم یا بیشتر معامله می شود. این موضوع به این معنی نیست که تنها در این بازار، سهام عادی قابل معامله است. لذا هر ورقه بهادار دیگری که برای چندمین بار معامله می شود، معاملات آن در این بازار صورت  می گیرد.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}