{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/2/17 طراح سوال: محمد نادعلی کد سوال: 9602026
مهلت پاسخ: 1396/2/18 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

تالار مجازی بورس
سوال :

کدام گزینه در مورد سایت Irvex.ir ( تالار مجازی بورس )صحیح است؟
۸ سایت کاربردی برای فعالان بازار سرمایه

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سایتی برای آموزش محسوب می شود و افراد می توانند با آزمون و خطا و بدون نیاز به هزینه و پول در آن معامله کنند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سایتی برای آموزش محسوب می شود و افراد می توانند با آزمون و خطا و بدون نیاز به هزینه و پول در آن معامله کنند.
گزینه {{1+1}}: مجموعه کاملی از اطلاعات و گزارشات از عملکرد شرکت ها را در اختیار ما می گذارد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: مجموعه کاملی از اطلاعات و گزارشات از عملکرد شرکت ها را در اختیار ما می گذارد.
گزینه {{2+1}}: می توان روند معاملات را در آن مشاهده نمود و برای این کار نیاز به واریز پول به سایت است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: می توان روند معاملات را در آن مشاهده نمود و برای این کار نیاز به واریز پول به سایت است.
گزینه {{3+1}}: اطلاعاتی در خصوص تحلیل سهام شرکتها به ما می دهد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اطلاعاتی در خصوص تحلیل سهام شرکتها به ما می دهد.
تالار مجازی بورس
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در مورد سایت Irvex.ir ( تالار مجازی بورس )صحیح است؟
۸ سایت کاربردی برای فعالان بازار سرمایه

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
سایتی برای آموزش محسوب می شود و افراد می توانند با آزمون و خطا و بدون نیاز به هزینه و پول در آن معامله کنند.
پاسخ صحیح:
سایتی برای آموزش محسوب می شود و افراد می توانند با آزمون و خطا و بدون نیاز به هزینه و پول در آن معامله کنند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: سایتی برای آموزش محسوب می شود و افراد می توانند با آزمون و خطا و بدون نیاز به هزینه و پول در آن معامله کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: مجموعه کاملی از اطلاعات و گزارشات از عملکرد شرکت ها را در اختیار ما می گذارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: می توان روند معاملات را در آن مشاهده نمود و برای این کار نیاز به واریز پول به سایت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اطلاعاتی در خصوص تحلیل سهام شرکتها به ما می دهد. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

سایت Irvex.ir 
کسانی که مایلند قبل از ورود واقعی به بازار، خودشان را محک بزنند، سایت تالار مجازی بورس امکان معاملات مجازی را برای افراد فراهم کرده است. شاید تنها اشکال این سایت پیچیدگی سایت و مشابه نبودن پنل معاملاتی با معاملات واقعی بازار باشد.
تالار مجازی بورس ایران توسط شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف آموزش و آشنایی علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری در بازار بورس ایران با سازوکار مناسب سرمایه‌گذاری در بورس راه اندازی شده است.
برای فعالیت در این تالار، کاربران نه نیاز به پول دارند و نه ضرر خواهند کرد. هدف اصلی این سامانه، آموزش عملی سرمایه‌گذاری در بورس است. قیمت‌ها، شاخص‌ها و سایر اطلاعات در تالار مجازی، واقعی و منطبق بر شرایـط واقعی بازار است، بطوری که گویی کاربر واقعا در حال سرمایه گذاری در بورس است.

تالار مجازی بورس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در مورد سایت Irvex.ir ( تالار مجازی بورس )صحیح است؟
۸ سایت کاربردی برای فعالان بازار سرمایه

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سایتی برای آموزش محسوب می شود و افراد می توانند با آزمون و خطا و بدون نیاز به هزینه و پول در آن معامله کنند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سایتی برای آموزش محسوب می شود و افراد می توانند با آزمون و خطا و بدون نیاز به هزینه و پول در آن معامله کنند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سایتی برای آموزش محسوب می شود و افراد می توانند با آزمون و خطا و بدون نیاز به هزینه و پول در آن معامله کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سایتی برای آموزش محسوب می شود و افراد می توانند با آزمون و خطا و بدون نیاز به هزینه و پول در آن معامله کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سایتی برای آموزش محسوب می شود و افراد می توانند با آزمون و خطا و بدون نیاز به هزینه و پول در آن معامله کنند. 0
گزینه {{1+1}}: مجموعه کاملی از اطلاعات و گزارشات از عملکرد شرکت ها را در اختیار ما می گذارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: مجموعه کاملی از اطلاعات و گزارشات از عملکرد شرکت ها را در اختیار ما می گذارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: مجموعه کاملی از اطلاعات و گزارشات از عملکرد شرکت ها را در اختیار ما می گذارد. 0
گزینه {{2+1}}: می توان روند معاملات را در آن مشاهده نمود و برای این کار نیاز به واریز پول به سایت است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: می توان روند معاملات را در آن مشاهده نمود و برای این کار نیاز به واریز پول به سایت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: می توان روند معاملات را در آن مشاهده نمود و برای این کار نیاز به واریز پول به سایت است. 0
گزینه {{3+1}}: اطلاعاتی در خصوص تحلیل سهام شرکتها به ما می دهد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اطلاعاتی در خصوص تحلیل سهام شرکتها به ما می دهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اطلاعاتی در خصوص تحلیل سهام شرکتها به ما می دهد. 0
پاسخ تشریحی :

سایت Irvex.ir 
کسانی که مایلند قبل از ورود واقعی به بازار، خودشان را محک بزنند، سایت تالار مجازی بورس امکان معاملات مجازی را برای افراد فراهم کرده است. شاید تنها اشکال این سایت پیچیدگی سایت و مشابه نبودن پنل معاملاتی با معاملات واقعی بازار باشد.
تالار مجازی بورس ایران توسط شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف آموزش و آشنایی علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری در بازار بورس ایران با سازوکار مناسب سرمایه‌گذاری در بورس راه اندازی شده است.
برای فعالیت در این تالار، کاربران نه نیاز به پول دارند و نه ضرر خواهند کرد. هدف اصلی این سامانه، آموزش عملی سرمایه‌گذاری در بورس است. قیمت‌ها، شاخص‌ها و سایر اطلاعات در تالار مجازی، واقعی و منطبق بر شرایـط واقعی بازار است، بطوری که گویی کاربر واقعا در حال سرمایه گذاری در بورس است.

این سوال لغو شده است.

تالار مجازی بورس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در مورد سایت Irvex.ir ( تالار مجازی بورس )صحیح است؟
۸ سایت کاربردی برای فعالان بازار سرمایه

پاسخ شما صحیح است
سایتی برای آموزش محسوب می شود و افراد می توانند با آزمون و خطا و بدون نیاز به هزینه و پول در آن معامله کنند.
پاسخ شما صحیح است
سایتی برای آموزش محسوب می شود و افراد می توانند با آزمون و خطا و بدون نیاز به هزینه و پول در آن معامله کنند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سایتی برای آموزش محسوب می شود و افراد می توانند با آزمون و خطا و بدون نیاز به هزینه و پول در آن معامله کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سایتی برای آموزش محسوب می شود و افراد می توانند با آزمون و خطا و بدون نیاز به هزینه و پول در آن معامله کنند. 0
گزینه {{1+1}}: مجموعه کاملی از اطلاعات و گزارشات از عملکرد شرکت ها را در اختیار ما می گذارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: مجموعه کاملی از اطلاعات و گزارشات از عملکرد شرکت ها را در اختیار ما می گذارد. 0
گزینه {{2+1}}: می توان روند معاملات را در آن مشاهده نمود و برای این کار نیاز به واریز پول به سایت است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: می توان روند معاملات را در آن مشاهده نمود و برای این کار نیاز به واریز پول به سایت است. 0
گزینه {{3+1}}: اطلاعاتی در خصوص تحلیل سهام شرکتها به ما می دهد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اطلاعاتی در خصوص تحلیل سهام شرکتها به ما می دهد. 0
پاسخ تشریحی :

سایت Irvex.ir 
کسانی که مایلند قبل از ورود واقعی به بازار، خودشان را محک بزنند، سایت تالار مجازی بورس امکان معاملات مجازی را برای افراد فراهم کرده است. شاید تنها اشکال این سایت پیچیدگی سایت و مشابه نبودن پنل معاملاتی با معاملات واقعی بازار باشد.
تالار مجازی بورس ایران توسط شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف آموزش و آشنایی علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری در بازار بورس ایران با سازوکار مناسب سرمایه‌گذاری در بورس راه اندازی شده است.
برای فعالیت در این تالار، کاربران نه نیاز به پول دارند و نه ضرر خواهند کرد. هدف اصلی این سامانه، آموزش عملی سرمایه‌گذاری در بورس است. قیمت‌ها، شاخص‌ها و سایر اطلاعات در تالار مجازی، واقعی و منطبق بر شرایـط واقعی بازار است، بطوری که گویی کاربر واقعا در حال سرمایه گذاری در بورس است.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}