{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/2/16 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9602025
مهلت پاسخ: 1396/2/17 - تا ساعت 14:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس
سوال :

 قیمت پایانی سهام شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس با نماد "کپرور"در پایان معاملات روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از5300 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از5300
گزینه {{1+1}}: 5051 تا 5300 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 5051 تا 5300
گزینه {{2+1}}: 4750 تا 5050 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4750 تا 5050
گزینه {{3+1}}: پائین تر از4750 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از4750
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 قیمت پایانی سهام شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس با نماد "کپرور"در پایان معاملات روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
پائین تر از4750
پاسخ صحیح:
پائین تر از4750
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از5300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 5051 تا 5300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4750 تا 5050 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از4750 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌
بررسی نمودار نماد "کپرور"و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت این سهم برابر با 4677 ریال شد که در بازه قیمتی   پایین تر از 4750 ریال قرار می گیرد

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 قیمت پایانی سهام شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس با نماد "کپرور"در پایان معاملات روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین تر از4750
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین تر از4750
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از5300 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از5300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از5300 0
گزینه {{1+1}}: 5051 تا 5300 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 5051 تا 5300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 5051 تا 5300 0
گزینه {{2+1}}: 4750 تا 5050 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4750 تا 5050 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4750 تا 5050 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از4750 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از4750 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از4750 0
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌
بررسی نمودار نماد "کپرور"و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت این سهم برابر با 4677 ریال شد که در بازه قیمتی   پایین تر از 4750 ریال قرار می گیرد

این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 قیمت پایانی سهام شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس با نماد "کپرور"در پایان معاملات روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ شما صحیح است
پائین تر از4750
پاسخ شما صحیح است
پائین تر از4750
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از5300 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از5300 0
گزینه {{1+1}}: 5051 تا 5300 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 5051 تا 5300 0
گزینه {{2+1}}: 4750 تا 5050 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4750 تا 5050 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از4750 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از4750 0
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌
بررسی نمودار نماد "کپرور"و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت این سهم برابر با 4677 ریال شد که در بازه قیمتی   پایین تر از 4750 ریال قرار می گیرد

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}