به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9602023
مهلت پاسخ: 1396/2/17 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
تاریخ انتشار: 1396/2/16 طراح سوال: محیا السادات حایری زاده
انواع الگوهای بازگشتی
سوال :

کدام مورد جزء الگوهای بازگشتی است؟
ویدیو: تحلیل تکنیکال پیشرفته – انواع الگوها

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
انواع الگوهای بازگشتی
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
انواع الگوهای بازگشتی
سوال :

کدام مورد جزء الگوهای بازگشتی است؟
ویدیو: تحلیل تکنیکال پیشرفته – انواع الگوها

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

در حالت کلی 2 نوع الگو در بررسی‌های روند داریم:

1-الگوهای ادامه دهنده که در میانه‌ها روند خود رانشان می‌دهند. با  مشاهده این الگوها می‌توانیم به ادامه دار بودن روند پی ببریم.

2-الگوهای بازگشتی که نشان‌دهنده انتهای یک روند نزولی یا صعودی هستند. این الگوها نشان می‌دهند که روند تغییر می‌کند به این معنا که اگر روند صعودی باشد به نزولی و چنانچه نزولی باشد به صعودی تبدیل می‌شود.

انواع الگوهای بازگشتی شامل:

1- کف و سقف دو قلو

2- کف و سقف سه قلو

3- سر و شانه 

در نتیجه با توجه به گزینه‌های سوال، تنها گزینه 4 از انواع الگوهای بازگشتی است.

انواع الگوهای بازگشتی
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

در حالت کلی 2 نوع الگو در بررسی‌های روند داریم:

1-الگوهای ادامه دهنده که در میانه‌ها روند خود رانشان می‌دهند. با  مشاهده این الگوها می‌توانیم به ادامه دار بودن روند پی ببریم.

2-الگوهای بازگشتی که نشان‌دهنده انتهای یک روند نزولی یا صعودی هستند. این الگوها نشان می‌دهند که روند تغییر می‌کند به این معنا که اگر روند صعودی باشد به نزولی و چنانچه نزولی باشد به صعودی تبدیل می‌شود.

انواع الگوهای بازگشتی شامل:

1- کف و سقف دو قلو

2- کف و سقف سه قلو

3- سر و شانه 

در نتیجه با توجه به گزینه‌های سوال، تنها گزینه 4 از انواع الگوهای بازگشتی است.

انواع الگوهای بازگشتی
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

در حالت کلی 2 نوع الگو در بررسی‌های روند داریم:

1-الگوهای ادامه دهنده که در میانه‌ها روند خود رانشان می‌دهند. با  مشاهده این الگوها می‌توانیم به ادامه دار بودن روند پی ببریم.

2-الگوهای بازگشتی که نشان‌دهنده انتهای یک روند نزولی یا صعودی هستند. این الگوها نشان می‌دهند که روند تغییر می‌کند به این معنا که اگر روند صعودی باشد به نزولی و چنانچه نزولی باشد به صعودی تبدیل می‌شود.

انواع الگوهای بازگشتی شامل:

1- کف و سقف دو قلو

2- کف و سقف سه قلو

3- سر و شانه 

در نتیجه با توجه به گزینه‌های سوال، تنها گزینه 4 از انواع الگوهای بازگشتی است.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}