{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/2/11 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9602018
مهلت پاسخ: 1396/2/12 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

سوال به دلیل نقص فنی لغو گردید.

انواع ابزار فیبوناچی
سوال :

تعریف زیر مربوط به کدامیک از انواع ابزار فیبوناچی است؟
این ابزار برای تشخیص نقاط بازگشتی بیشتر از 100 درصد هر موج است. این ابازار فیبوناچی فاصله بین دو نقطه روی نمودار را ارزیابی می کند. سپس بر اساس فاصله بین این دو نقطه در اینده قیمت منعکس می شود تا نقاط حمایت و مقاومت احتمالی به دست آید. رسم این ابزار باید در مسیر روند قیمت صورت بگیرد.
‌ابزارهای جانبی در تحلیل تکنیکال کلاسیک: فیبوناچی، اندیکاتورها و اسیلاتورها

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: فیبوناچی اکستنشن Extension پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: فیبوناچی اکستنشن Extension
گزینه {{1+1}}: فیبوناچی فن FAN پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: فیبوناچی فن FAN
گزینه {{2+1}}: فیبوناچی Arcs پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: فیبوناچی Arcs
گزینه {{3+1}}: فیبوناچی پروجکشن Projection پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: فیبوناچی پروجکشن Projection
این سوال لغو شده است.

سوال به دلیل نقص فنی لغو گردید.

انواع ابزار فیبوناچی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تعریف زیر مربوط به کدامیک از انواع ابزار فیبوناچی است؟
این ابزار برای تشخیص نقاط بازگشتی بیشتر از 100 درصد هر موج است. این ابازار فیبوناچی فاصله بین دو نقطه روی نمودار را ارزیابی می کند. سپس بر اساس فاصله بین این دو نقطه در اینده قیمت منعکس می شود تا نقاط حمایت و مقاومت احتمالی به دست آید. رسم این ابزار باید در مسیر روند قیمت صورت بگیرد.
‌ابزارهای جانبی در تحلیل تکنیکال کلاسیک: فیبوناچی، اندیکاتورها و اسیلاتورها

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
پاسخ صحیح:
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: فیبوناچی اکستنشن Extension 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: فیبوناچی فن FAN 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: فیبوناچی Arcs 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: فیبوناچی پروجکشن Projection 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

طبق آنچه در ابزارهای جانبی در تحلیل تکنیکال کلاسیک: فیبوناچی، اندیکاتورها و اسیلاتورها آمده، فیبوناچی پروجکشن جهت تشخیص نقاط بازگشتی بیشتر از ۱۰۰ درصد هر موج است. فیبوناچی پروجکشن فاصله بین دو نقطه روی نمودار را ارزیابی می‌کند و سپس براساس فاصله بین این دو نقطه، در آینده قیمت منعکس می‌شود تا نقاط حمایت و مقاومت احتمالی بدست آید. برای رسم این نوع از فیبوناچی فقط به دو نقطه روی نمودار نیاز است. به یاد داشته باشید که رسم فیبوناچی پروجکشن در مسیر روند قیمت باید صورت گیرد.

این سوال لغو شده است.

سوال به دلیل نقص فنی لغو گردید.

انواع ابزار فیبوناچی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تعریف زیر مربوط به کدامیک از انواع ابزار فیبوناچی است؟
این ابزار برای تشخیص نقاط بازگشتی بیشتر از 100 درصد هر موج است. این ابازار فیبوناچی فاصله بین دو نقطه روی نمودار را ارزیابی می کند. سپس بر اساس فاصله بین این دو نقطه در اینده قیمت منعکس می شود تا نقاط حمایت و مقاومت احتمالی به دست آید. رسم این ابزار باید در مسیر روند قیمت صورت بگیرد.
‌ابزارهای جانبی در تحلیل تکنیکال کلاسیک: فیبوناچی، اندیکاتورها و اسیلاتورها

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: فیبوناچی اکستنشن Extension 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: فیبوناچی اکستنشن Extension 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: فیبوناچی اکستنشن Extension 0
گزینه {{1+1}}: فیبوناچی فن FAN 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: فیبوناچی فن FAN 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: فیبوناچی فن FAN 0
گزینه {{2+1}}: فیبوناچی Arcs 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: فیبوناچی Arcs 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: فیبوناچی Arcs 0
گزینه {{3+1}}: فیبوناچی پروجکشن Projection 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: فیبوناچی پروجکشن Projection 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: فیبوناچی پروجکشن Projection 0
پاسخ تشریحی :

طبق آنچه در ابزارهای جانبی در تحلیل تکنیکال کلاسیک: فیبوناچی، اندیکاتورها و اسیلاتورها آمده، فیبوناچی پروجکشن جهت تشخیص نقاط بازگشتی بیشتر از ۱۰۰ درصد هر موج است. فیبوناچی پروجکشن فاصله بین دو نقطه روی نمودار را ارزیابی می‌کند و سپس براساس فاصله بین این دو نقطه، در آینده قیمت منعکس می‌شود تا نقاط حمایت و مقاومت احتمالی بدست آید. برای رسم این نوع از فیبوناچی فقط به دو نقطه روی نمودار نیاز است. به یاد داشته باشید که رسم فیبوناچی پروجکشن در مسیر روند قیمت باید صورت گیرد.

این سوال لغو شده است.

سوال به دلیل نقص فنی لغو گردید.

انواع ابزار فیبوناچی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تعریف زیر مربوط به کدامیک از انواع ابزار فیبوناچی است؟
این ابزار برای تشخیص نقاط بازگشتی بیشتر از 100 درصد هر موج است. این ابازار فیبوناچی فاصله بین دو نقطه روی نمودار را ارزیابی می کند. سپس بر اساس فاصله بین این دو نقطه در اینده قیمت منعکس می شود تا نقاط حمایت و مقاومت احتمالی به دست آید. رسم این ابزار باید در مسیر روند قیمت صورت بگیرد.
‌ابزارهای جانبی در تحلیل تکنیکال کلاسیک: فیبوناچی، اندیکاتورها و اسیلاتورها

پاسخ شما صحیح است
پاسخ شما صحیح است
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: فیبوناچی اکستنشن Extension 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: فیبوناچی اکستنشن Extension 0
گزینه {{1+1}}: فیبوناچی فن FAN 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: فیبوناچی فن FAN 0
گزینه {{2+1}}: فیبوناچی Arcs 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: فیبوناچی Arcs 0
گزینه {{3+1}}: فیبوناچی پروجکشن Projection 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: فیبوناچی پروجکشن Projection 0
پاسخ تشریحی :

طبق آنچه در ابزارهای جانبی در تحلیل تکنیکال کلاسیک: فیبوناچی، اندیکاتورها و اسیلاتورها آمده، فیبوناچی پروجکشن جهت تشخیص نقاط بازگشتی بیشتر از ۱۰۰ درصد هر موج است. فیبوناچی پروجکشن فاصله بین دو نقطه روی نمودار را ارزیابی می‌کند و سپس براساس فاصله بین این دو نقطه، در آینده قیمت منعکس می‌شود تا نقاط حمایت و مقاومت احتمالی بدست آید. برای رسم این نوع از فیبوناچی فقط به دو نقطه روی نمودار نیاز است. به یاد داشته باشید که رسم فیبوناچی پروجکشن در مسیر روند قیمت باید صورت گیرد.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}