{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/2/9 طراح سوال: حمید رضا صفری کد سوال: 9602013
مهلت پاسخ: 1396/2/10 - تا ساعت 14:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان با نماد "وگستر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2580 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2580
گزینه {{1+1}}: 2401 تا 2580 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2401 تا 2580
گزینه {{2+1}}: 2220 تا 2400 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2220 تا 2400
گزینه {{3+1}}: پائین تر از2220 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از2220
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان با نماد "وگستر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
2220 تا 2400
پاسخ صحیح:
2220 تا 2400
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2580 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2401 تا 2580 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2220 تا 2400 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از2220 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌
بررسی نمودار نماد "وگستر"" و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت این سهم برابر با 2395 ریال شد که در بازه قیمتی بین 2220 تا 2400 ریال قرار می گیرد

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان با نماد "وگستر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2220 تا 2400
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2220 تا 2400
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2580 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2580 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2580 0
گزینه {{1+1}}: 2401 تا 2580 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2401 تا 2580 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2401 تا 2580 0
گزینه {{2+1}}: 2220 تا 2400 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2220 تا 2400 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2220 تا 2400 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از2220 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از2220 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از2220 0
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌
بررسی نمودار نماد "وگستر"" و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت این سهم برابر با 2395 ریال شد که در بازه قیمتی بین 2220 تا 2400 ریال قرار می گیرد

این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان با نماد "وگستر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ شما صحیح است
2220 تا 2400
پاسخ شما صحیح است
2220 تا 2400
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2580 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2580 0
گزینه {{1+1}}: 2401 تا 2580 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2401 تا 2580 0
گزینه {{2+1}}: 2220 تا 2400 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2220 تا 2400 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از2220 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از2220 0
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌
بررسی نمودار نماد "وگستر"" و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت این سهم برابر با 2395 ریال شد که در بازه قیمتی بین 2220 تا 2400 ریال قرار می گیرد

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}