{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/2/9 طراح سوال: امیر حسین ادیب نیا کد سوال: 9602012
مهلت پاسخ: 1396/2/10 - تا ساعت 14:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی شاخص انتهای هفته
سوال :

عدد شاخص در پایان روز معاملاتی چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 80000 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 80000
گزینه {{1+1}}: 79500.01 تا 80000 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 79500.01 تا 80000
گزینه {{2+1}}: 79000 تا 79500 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 79000 تا 79500
گزینه {{3+1}}: کمتر از 79000 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 79000
پیش بینی شاخص انتهای هفته
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

عدد شاخص در پایان روز معاملاتی چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
79500.01 تا 80000
پاسخ صحیح:
79500.01 تا 80000
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 80000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 79500.01 تا 80000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 79000 تا 79500 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 79000 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

شاخص کل قیمت (Tehran Exchange Price Index) در بورس اوراق بهادار که به اختصار آن را شاخص کل می‌گویند، نشان دهنده تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در کل بازار است و میانگین افزایش یا کاهش قیمت سهام در بازار را بیان می‌کند. پیش‌بینی این شاخص نیز با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال امکان‌پذیر است. شاخص انتهای این هفته روی عدد 79969.2 قرار گرفت که در بازه  79500.1 تا  80000 قرار می گیرد.

پیش بینی شاخص انتهای هفته
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

عدد شاخص در پایان روز معاملاتی چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
79500.01 تا 80000
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
79500.01 تا 80000
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 80000 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 80000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 80000 0
گزینه {{1+1}}: 79500.01 تا 80000 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 79500.01 تا 80000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 79500.01 تا 80000 0
گزینه {{2+1}}: 79000 تا 79500 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 79000 تا 79500 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 79000 تا 79500 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 79000 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 79000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 79000 0
پاسخ تشریحی :

شاخص کل قیمت (Tehran Exchange Price Index) در بورس اوراق بهادار که به اختصار آن را شاخص کل می‌گویند، نشان دهنده تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در کل بازار است و میانگین افزایش یا کاهش قیمت سهام در بازار را بیان می‌کند. پیش‌بینی این شاخص نیز با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال امکان‌پذیر است. شاخص انتهای این هفته روی عدد 79969.2 قرار گرفت که در بازه  79500.1 تا  80000 قرار می گیرد.

این سوال لغو شده است.

پیش بینی شاخص انتهای هفته
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

عدد شاخص در پایان روز معاملاتی چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

پاسخ شما صحیح است
79500.01 تا 80000
پاسخ شما صحیح است
79500.01 تا 80000
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 80000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 80000 0
گزینه {{1+1}}: 79500.01 تا 80000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 79500.01 تا 80000 0
گزینه {{2+1}}: 79000 تا 79500 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 79000 تا 79500 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 79000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 79000 0
پاسخ تشریحی :

شاخص کل قیمت (Tehran Exchange Price Index) در بورس اوراق بهادار که به اختصار آن را شاخص کل می‌گویند، نشان دهنده تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در کل بازار است و میانگین افزایش یا کاهش قیمت سهام در بازار را بیان می‌کند. پیش‌بینی این شاخص نیز با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال امکان‌پذیر است. شاخص انتهای این هفته روی عدد 79969.2 قرار گرفت که در بازه  79500.1 تا  80000 قرار می گیرد.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}