به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9602006
مهلت پاسخ: 1396/2/4 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
تاریخ انتشار: 1396/2/3 طراح سوال: مریم رضایی
انتقال اعتبار در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
سوال :

آقای "الف"، بسته اعتباری 5 میلیون تومانی 3 ماهه را با تاریخ اعمال 28 فروردین، به آقای "ب" منتقل می‌کند. این بسته توسط کارگزاری آگاه رد می شود. کدام گزینه می‌تواند علت رد بسته باشد؟

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
انتقال اعتبار در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
انتقال اعتبار در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
سوال :

آقای "الف"، بسته اعتباری 5 میلیون تومانی 3 ماهه را با تاریخ اعمال 28 فروردین، به آقای "ب" منتقل می‌کند. این بسته توسط کارگزاری آگاه رد می شود. کدام گزینه می‌تواند علت رد بسته باشد؟

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

همانطور که می دانیم برای اعطای اعتبار، شرایط دریافت متوجه گیرنده اعتبار است. لذا برای در یافت اعتبار فرد استفاده کننده باید حتما دارای قرارداد اعتباری با کارگزاری آگاه باشد.

انتقال اعتبار در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

همانطور که می دانیم برای اعطای اعتبار، شرایط دریافت متوجه گیرنده اعتبار است. لذا برای در یافت اعتبار فرد استفاده کننده باید حتما دارای قرارداد اعتباری با کارگزاری آگاه باشد.

انتقال اعتبار در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

همانطور که می دانیم برای اعطای اعتبار، شرایط دریافت متوجه گیرنده اعتبار است. لذا برای در یافت اعتبار فرد استفاده کننده باید حتما دارای قرارداد اعتباری با کارگزاری آگاه باشد.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}