{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/2/2 طراح سوال: امیر حسین ادیب نیا کد سوال: 9602004
مهلت پاسخ: 1396/2/4 - تا ساعت 14:00
180 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد "ذوب" در پایان معاملات روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 960 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 960
گزینه {{1+1}}: 841 تا 960 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 841 تا 960
گزینه {{2+1}}: 720 تا 840 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 720 تا 840
گزینه {{3+1}}: کمتر از 720 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 720
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد "ذوب" در پایان معاملات روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
720 تا 840
پاسخ صحیح:
720 تا 840
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 960 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 841 تا 960 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 720 تا 840 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 720 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌
‌بررسی نمودار نماد "ذوب" و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت این سهم برابر با 8093 ریال شد که در بازه قیمتی بین 720 تا 840 ریال قرار می گیرد.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد "ذوب" در پایان معاملات روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
720 تا 840
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
720 تا 840
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 960 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 960 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 960 0
گزینه {{1+1}}: 841 تا 960 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 841 تا 960 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 841 تا 960 0
گزینه {{2+1}}: 720 تا 840 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 720 تا 840 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 720 تا 840 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 720 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 720 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 720 0
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌
‌بررسی نمودار نماد "ذوب" و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت این سهم برابر با 8093 ریال شد که در بازه قیمتی بین 720 تا 840 ریال قرار می گیرد.

این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد "ذوب" در پایان معاملات روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ شما صحیح است
720 تا 840
پاسخ شما صحیح است
720 تا 840
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 960 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 960 0
گزینه {{1+1}}: 841 تا 960 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 841 تا 960 0
گزینه {{2+1}}: 720 تا 840 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 720 تا 840 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 720 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 720 0
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌
‌بررسی نمودار نماد "ذوب" و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت این سهم برابر با 8093 ریال شد که در بازه قیمتی بین 720 تا 840 ریال قرار می گیرد.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}