{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/2/2 طراح سوال: حمید رضا صفری کد سوال: 9602003
مهلت پاسخ: 1396/2/3 - تا ساعت 14:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان با نماد "غگلپا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت های بازه ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از17300 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از17300
گزینه {{1+1}}: 16001 تا 17300 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 16001 تا 17300
گزینه {{2+1}}: 14700 تا 16000 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 14700 تا 16000
گزینه {{3+1}}: پائین تر از14700 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از14700
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان با نماد "غگلپا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت های بازه ها به ریال است)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
16001 تا 17300
پاسخ صحیح:
16001 تا 17300
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از17300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 16001 تا 17300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 14700 تا 16000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از14700 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌
‌بررسی نمودار نماد "غگلپا" و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت این سهم برابر با 16723 ریال شد که در بازه قیمتی بین 16001 تا 17300 ریال قرار می گیرد.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان با نماد "غگلپا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت های بازه ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
16001 تا 17300
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
16001 تا 17300
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از17300 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از17300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از17300 0
گزینه {{1+1}}: 16001 تا 17300 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 16001 تا 17300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 16001 تا 17300 0
گزینه {{2+1}}: 14700 تا 16000 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 14700 تا 16000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 14700 تا 16000 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از14700 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از14700 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از14700 0
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌
‌بررسی نمودار نماد "غگلپا" و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت این سهم برابر با 16723 ریال شد که در بازه قیمتی بین 16001 تا 17300 ریال قرار می گیرد.

این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان با نماد "غگلپا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت های بازه ها به ریال است)

پاسخ شما صحیح است
16001 تا 17300
پاسخ شما صحیح است
16001 تا 17300
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از17300 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از17300 0
گزینه {{1+1}}: 16001 تا 17300 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 16001 تا 17300 0
گزینه {{2+1}}: 14700 تا 16000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 14700 تا 16000 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از14700 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از14700 0
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌
‌بررسی نمودار نماد "غگلپا" و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت این سهم برابر با 16723 ریال شد که در بازه قیمتی بین 16001 تا 17300 ریال قرار می گیرد.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}