{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/2/2 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9602001
مهلت پاسخ: 1396/2/3 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

الگوهای تحلیل تکنیکال
سوال :

کدام یک از گزینه ها در خصوص الگوهای مختلف تحلیل تکنیکال صحیح نیست؟‌‌
الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک (قسمت اول)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: یکی از نکات قابل ذکر در خصوص الگوی سقف دو قلو این است که به منظور کسب اطمینان از شکست حمایت، قیمت باید حداقل 3 روز در زیر سطح حمایت باقی بماند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: یکی از نکات قابل ذکر در خصوص الگوی سقف دو قلو این است که به منظور کسب اطمینان از شکست حمایت، قیمت باید حداقل 3 روز در زیر سطح حمایت باقی بماند.
گزینه {{1+1}}: پیش از آنکه الگوی معتبر سر و شانه سقف تشکیل شود، حتما باید یک روند صعودی وجود داشته باشد. این امر لازمه تشکیل این نوع الگو است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: پیش از آنکه الگوی معتبر سر و شانه سقف تشکیل شود، حتما باید یک روند صعودی وجود داشته باشد. این امر لازمه تشکیل این نوع الگو است.
گزینه {{2+1}}: چنانچه حجم معاملات به هنگام تشکیل سر، به عنوان یک سقف جدید در الگوی سر و شانه سقف کاهش یابد، یک اخطار برای شکست خط روند محسوب می شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: چنانچه حجم معاملات به هنگام تشکیل سر، به عنوان یک سقف جدید در الگوی سر و شانه سقف کاهش یابد، یک اخطار برای شکست خط روند محسوب می شود.
گزینه {{3+1}}: حجم معاملات در زمان رشد قیمت، در الگوی کنج بالا رونده باید کاهش یابد. تا الگو تکامل یابد. کاهش حجم معاملات در ناحیه شکست حمایت، تایید الگوی کنج بالارونده و نزول قیمت است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: حجم معاملات در زمان رشد قیمت، در الگوی کنج بالا رونده باید کاهش یابد. تا الگو تکامل یابد. کاهش حجم معاملات در ناحیه شکست حمایت، تایید الگوی کنج بالارونده و نزول قیمت است.
الگوهای تحلیل تکنیکال
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه ها در خصوص الگوهای مختلف تحلیل تکنیکال صحیح نیست؟‌‌
الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک (قسمت اول)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
حجم معاملات در زمان رشد قیمت، در الگوی کنج بالا رونده باید کاهش یابد. تا الگو تکامل یابد. کاهش حجم معاملات در ناحیه شکست حمایت، تایید الگوی کنج بالارونده و نزول قیمت است.
پاسخ صحیح:
حجم معاملات در زمان رشد قیمت، در الگوی کنج بالا رونده باید کاهش یابد. تا الگو تکامل یابد. کاهش حجم معاملات در ناحیه شکست حمایت، تایید الگوی کنج بالارونده و نزول قیمت است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: یکی از نکات قابل ذکر در خصوص الگوی سقف دو قلو این است که به منظور کسب اطمینان از شکست حمایت، قیمت باید حداقل 3 روز در زیر سطح حمایت باقی بماند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پیش از آنکه الگوی معتبر سر و شانه سقف تشکیل شود، حتما باید یک روند صعودی وجود داشته باشد. این امر لازمه تشکیل این نوع الگو است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: چنانچه حجم معاملات به هنگام تشکیل سر، به عنوان یک سقف جدید در الگوی سر و شانه سقف کاهش یابد، یک اخطار برای شکست خط روند محسوب می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حجم معاملات در زمان رشد قیمت، در الگوی کنج بالا رونده باید کاهش یابد. تا الگو تکامل یابد. کاهش حجم معاملات در ناحیه شکست حمایت، تایید الگوی کنج بالارونده و نزول قیمت است. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

برای اطمینان از شکست روند، مانند برخی از افراد می‌توانید این دو قانون را در نظر بگیرید:
اول : ۳ درصد قیمت را در نظر بگیرید و هرگاه حمایتی شکسته شد، تا زمانی که قیمت ۳ درصد از سطح حمایت پایین‌تر نرفته آن شکست را یک شکست قطعی ندانید.
دوم : برای اطمینان از شکست حمایت، قیمت باید حداقل ۳ روز در زیر سطح حمایت باقی بماند. فراموش نکنید روند در جریان است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این اصل در الگوی سقف دوقلو هم صادق است، بنابراین تا زمانی که حمایت شکسته نشده است، این روند را ادامه‌دار در نظر می‌گیریم.
قبل از تشکیل یک الگوی معتبر سر و شانه سقف، وجود یک روند صعودی لازم است. به عبارت دیگر اگر روند صعودی وجود نداشته باشد، عملا نباید به دنبال تشخیص الگوی سر و شانه سقف بود. (هر الگوی بازگشتی دیگر نیز چنین است و می‌بایست قبل از آن یک روند تشکیل شده باشد، وجود الگویی بازگشتی بدون وجود روند بی‌معناست.
کاهش حجم در زمان تشکیل سر که به عنوان یک سقف جدید است، یک اخطار برای شکست روند به شمار می‌روند. اخطار بعدی زمانی صادر می‌شود که حجم معاملات در زمان کاهش قیمت از “سر” افزایش می‌یابد.
در حالت ایده‌آل این الگو، در زمان رشد قیمت، حجم معاملات کم می‌شود و الگو تکامل می‌یابد. رشد حجم معاملات  در ناحیه شکست حمایت، تاییدی بر الگوی کنج بالا رونده و نزول قیمت است.

الگوهای تحلیل تکنیکال
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه ها در خصوص الگوهای مختلف تحلیل تکنیکال صحیح نیست؟‌‌
الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک (قسمت اول)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حجم معاملات در زمان رشد قیمت، در الگوی کنج بالا رونده باید کاهش یابد. تا الگو تکامل یابد. کاهش حجم معاملات در ناحیه شکست حمایت، تایید الگوی کنج بالارونده و نزول قیمت است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حجم معاملات در زمان رشد قیمت، در الگوی کنج بالا رونده باید کاهش یابد. تا الگو تکامل یابد. کاهش حجم معاملات در ناحیه شکست حمایت، تایید الگوی کنج بالارونده و نزول قیمت است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: یکی از نکات قابل ذکر در خصوص الگوی سقف دو قلو این است که به منظور کسب اطمینان از شکست حمایت، قیمت باید حداقل 3 روز در زیر سطح حمایت باقی بماند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: یکی از نکات قابل ذکر در خصوص الگوی سقف دو قلو این است که به منظور کسب اطمینان از شکست حمایت، قیمت باید حداقل 3 روز در زیر سطح حمایت باقی بماند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: یکی از نکات قابل ذکر در خصوص الگوی سقف دو قلو این است که به منظور کسب اطمینان از شکست حمایت، قیمت باید حداقل 3 روز در زیر سطح حمایت باقی بماند. 0
گزینه {{1+1}}: پیش از آنکه الگوی معتبر سر و شانه سقف تشکیل شود، حتما باید یک روند صعودی وجود داشته باشد. این امر لازمه تشکیل این نوع الگو است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: پیش از آنکه الگوی معتبر سر و شانه سقف تشکیل شود، حتما باید یک روند صعودی وجود داشته باشد. این امر لازمه تشکیل این نوع الگو است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پیش از آنکه الگوی معتبر سر و شانه سقف تشکیل شود، حتما باید یک روند صعودی وجود داشته باشد. این امر لازمه تشکیل این نوع الگو است. 0
گزینه {{2+1}}: چنانچه حجم معاملات به هنگام تشکیل سر، به عنوان یک سقف جدید در الگوی سر و شانه سقف کاهش یابد، یک اخطار برای شکست خط روند محسوب می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: چنانچه حجم معاملات به هنگام تشکیل سر، به عنوان یک سقف جدید در الگوی سر و شانه سقف کاهش یابد، یک اخطار برای شکست خط روند محسوب می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: چنانچه حجم معاملات به هنگام تشکیل سر، به عنوان یک سقف جدید در الگوی سر و شانه سقف کاهش یابد، یک اخطار برای شکست خط روند محسوب می شود. 0
گزینه {{3+1}}: حجم معاملات در زمان رشد قیمت، در الگوی کنج بالا رونده باید کاهش یابد. تا الگو تکامل یابد. کاهش حجم معاملات در ناحیه شکست حمایت، تایید الگوی کنج بالارونده و نزول قیمت است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: حجم معاملات در زمان رشد قیمت، در الگوی کنج بالا رونده باید کاهش یابد. تا الگو تکامل یابد. کاهش حجم معاملات در ناحیه شکست حمایت، تایید الگوی کنج بالارونده و نزول قیمت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حجم معاملات در زمان رشد قیمت، در الگوی کنج بالا رونده باید کاهش یابد. تا الگو تکامل یابد. کاهش حجم معاملات در ناحیه شکست حمایت، تایید الگوی کنج بالارونده و نزول قیمت است. 0
پاسخ تشریحی :

برای اطمینان از شکست روند، مانند برخی از افراد می‌توانید این دو قانون را در نظر بگیرید:
اول : ۳ درصد قیمت را در نظر بگیرید و هرگاه حمایتی شکسته شد، تا زمانی که قیمت ۳ درصد از سطح حمایت پایین‌تر نرفته آن شکست را یک شکست قطعی ندانید.
دوم : برای اطمینان از شکست حمایت، قیمت باید حداقل ۳ روز در زیر سطح حمایت باقی بماند. فراموش نکنید روند در جریان است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این اصل در الگوی سقف دوقلو هم صادق است، بنابراین تا زمانی که حمایت شکسته نشده است، این روند را ادامه‌دار در نظر می‌گیریم.
قبل از تشکیل یک الگوی معتبر سر و شانه سقف، وجود یک روند صعودی لازم است. به عبارت دیگر اگر روند صعودی وجود نداشته باشد، عملا نباید به دنبال تشخیص الگوی سر و شانه سقف بود. (هر الگوی بازگشتی دیگر نیز چنین است و می‌بایست قبل از آن یک روند تشکیل شده باشد، وجود الگویی بازگشتی بدون وجود روند بی‌معناست.
کاهش حجم در زمان تشکیل سر که به عنوان یک سقف جدید است، یک اخطار برای شکست روند به شمار می‌روند. اخطار بعدی زمانی صادر می‌شود که حجم معاملات در زمان کاهش قیمت از “سر” افزایش می‌یابد.
در حالت ایده‌آل این الگو، در زمان رشد قیمت، حجم معاملات کم می‌شود و الگو تکامل می‌یابد. رشد حجم معاملات  در ناحیه شکست حمایت، تاییدی بر الگوی کنج بالا رونده و نزول قیمت است.

این سوال لغو شده است.

الگوهای تحلیل تکنیکال
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه ها در خصوص الگوهای مختلف تحلیل تکنیکال صحیح نیست؟‌‌
الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک (قسمت اول)

پاسخ شما صحیح است
حجم معاملات در زمان رشد قیمت، در الگوی کنج بالا رونده باید کاهش یابد. تا الگو تکامل یابد. کاهش حجم معاملات در ناحیه شکست حمایت، تایید الگوی کنج بالارونده و نزول قیمت است.
پاسخ شما صحیح است
حجم معاملات در زمان رشد قیمت، در الگوی کنج بالا رونده باید کاهش یابد. تا الگو تکامل یابد. کاهش حجم معاملات در ناحیه شکست حمایت، تایید الگوی کنج بالارونده و نزول قیمت است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: یکی از نکات قابل ذکر در خصوص الگوی سقف دو قلو این است که به منظور کسب اطمینان از شکست حمایت، قیمت باید حداقل 3 روز در زیر سطح حمایت باقی بماند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: یکی از نکات قابل ذکر در خصوص الگوی سقف دو قلو این است که به منظور کسب اطمینان از شکست حمایت، قیمت باید حداقل 3 روز در زیر سطح حمایت باقی بماند. 0
گزینه {{1+1}}: پیش از آنکه الگوی معتبر سر و شانه سقف تشکیل شود، حتما باید یک روند صعودی وجود داشته باشد. این امر لازمه تشکیل این نوع الگو است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پیش از آنکه الگوی معتبر سر و شانه سقف تشکیل شود، حتما باید یک روند صعودی وجود داشته باشد. این امر لازمه تشکیل این نوع الگو است. 0
گزینه {{2+1}}: چنانچه حجم معاملات به هنگام تشکیل سر، به عنوان یک سقف جدید در الگوی سر و شانه سقف کاهش یابد، یک اخطار برای شکست خط روند محسوب می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: چنانچه حجم معاملات به هنگام تشکیل سر، به عنوان یک سقف جدید در الگوی سر و شانه سقف کاهش یابد، یک اخطار برای شکست خط روند محسوب می شود. 0
گزینه {{3+1}}: حجم معاملات در زمان رشد قیمت، در الگوی کنج بالا رونده باید کاهش یابد. تا الگو تکامل یابد. کاهش حجم معاملات در ناحیه شکست حمایت، تایید الگوی کنج بالارونده و نزول قیمت است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حجم معاملات در زمان رشد قیمت، در الگوی کنج بالا رونده باید کاهش یابد. تا الگو تکامل یابد. کاهش حجم معاملات در ناحیه شکست حمایت، تایید الگوی کنج بالارونده و نزول قیمت است. 0
پاسخ تشریحی :

برای اطمینان از شکست روند، مانند برخی از افراد می‌توانید این دو قانون را در نظر بگیرید:
اول : ۳ درصد قیمت را در نظر بگیرید و هرگاه حمایتی شکسته شد، تا زمانی که قیمت ۳ درصد از سطح حمایت پایین‌تر نرفته آن شکست را یک شکست قطعی ندانید.
دوم : برای اطمینان از شکست حمایت، قیمت باید حداقل ۳ روز در زیر سطح حمایت باقی بماند. فراموش نکنید روند در جریان است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این اصل در الگوی سقف دوقلو هم صادق است، بنابراین تا زمانی که حمایت شکسته نشده است، این روند را ادامه‌دار در نظر می‌گیریم.
قبل از تشکیل یک الگوی معتبر سر و شانه سقف، وجود یک روند صعودی لازم است. به عبارت دیگر اگر روند صعودی وجود نداشته باشد، عملا نباید به دنبال تشخیص الگوی سر و شانه سقف بود. (هر الگوی بازگشتی دیگر نیز چنین است و می‌بایست قبل از آن یک روند تشکیل شده باشد، وجود الگویی بازگشتی بدون وجود روند بی‌معناست.
کاهش حجم در زمان تشکیل سر که به عنوان یک سقف جدید است، یک اخطار برای شکست روند به شمار می‌روند. اخطار بعدی زمانی صادر می‌شود که حجم معاملات در زمان کاهش قیمت از “سر” افزایش می‌یابد.
در حالت ایده‌آل این الگو، در زمان رشد قیمت، حجم معاملات کم می‌شود و الگو تکامل می‌یابد. رشد حجم معاملات  در ناحیه شکست حمایت، تاییدی بر الگوی کنج بالا رونده و نزول قیمت است.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}