{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/1/30 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9601034
مهلت پاسخ: 1396/1/31 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

وجه تضمین در بازار آتی و اختیار معامله
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص حداقل وجه تضمین صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار آتی سکه و اختیار معامله برابر با 50 درصد وجه تضمین اولیه است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار آتی سکه و اختیار معامله برابر با 50 درصد وجه تضمین اولیه است.
گزینه {{1+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله 70 درصد وجه تضمین اولیه و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله 70 درصد وجه تضمین اولیه و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم است.
گزینه {{2+1}}: حداقل وجه تضمین اولیه در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه و در اختیار معامله، 70 درصد وجه تضمین جبرانی است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حداقل وجه تضمین اولیه در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه و در اختیار معامله، 70 درصد وجه تضمین جبرانی است.
گزینه {{3+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه است.
وجه تضمین در بازار آتی و اختیار معامله
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص حداقل وجه تضمین صحیح است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه است.
پاسخ صحیح:
حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار آتی سکه و اختیار معامله برابر با 50 درصد وجه تضمین اولیه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله 70 درصد وجه تضمین اولیه و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداقل وجه تضمین اولیه در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه و در اختیار معامله، 70 درصد وجه تضمین جبرانی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه است. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

وجه تضمین‌
در بازار آتی، هر دو طرف قرارداد موظف به پرداخت وجه تضمین هستند؛ در حالیکه در بازار اختیار معامله تنها فروشندگان موظف به ایفای تعهدات خود بوده و خریداران در این بازار مختار هستند.‌
در بازار آتی سکه میزان وجه تضمین برای همه قراردادها یکسان است؛ درحالیکه در بازار اختیار معامله میزان وجه تضمین برای قراردادهای مختلف متفاوت است.‌
در بازار آتی وجه تضمین اولیه، حداقل وجه تضمین، وجه تضمین اضافی و وجه تضمین جبرانی وجود دارد. اما در بازار اختیار معامله علاوه بر وجوه تضمین ذکر شده، وجه تضمین لازم نیز وجود دارد که به صورت روزانه محاسبه می شود.
‌در بازار آتی سکه حداقل وجه تضمین برابر با ۷۰ درصد وجه تضمین اولیه است. اما در بازار اختیار معامله حداقل وجه تضمین برابر با ۷۰ درصد وجه تضمین لازم است.

وجه تضمین در بازار آتی و اختیار معامله
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص حداقل وجه تضمین صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار آتی سکه و اختیار معامله برابر با 50 درصد وجه تضمین اولیه است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار آتی سکه و اختیار معامله برابر با 50 درصد وجه تضمین اولیه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار آتی سکه و اختیار معامله برابر با 50 درصد وجه تضمین اولیه است. 0
گزینه {{1+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله 70 درصد وجه تضمین اولیه و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله 70 درصد وجه تضمین اولیه و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله 70 درصد وجه تضمین اولیه و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم است. 0
گزینه {{2+1}}: حداقل وجه تضمین اولیه در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه و در اختیار معامله، 70 درصد وجه تضمین جبرانی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حداقل وجه تضمین اولیه در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه و در اختیار معامله، 70 درصد وجه تضمین جبرانی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداقل وجه تضمین اولیه در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه و در اختیار معامله، 70 درصد وجه تضمین جبرانی است. 0
گزینه {{3+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه است. 0
پاسخ تشریحی :

وجه تضمین‌
در بازار آتی، هر دو طرف قرارداد موظف به پرداخت وجه تضمین هستند؛ در حالیکه در بازار اختیار معامله تنها فروشندگان موظف به ایفای تعهدات خود بوده و خریداران در این بازار مختار هستند.‌
در بازار آتی سکه میزان وجه تضمین برای همه قراردادها یکسان است؛ درحالیکه در بازار اختیار معامله میزان وجه تضمین برای قراردادهای مختلف متفاوت است.‌
در بازار آتی وجه تضمین اولیه، حداقل وجه تضمین، وجه تضمین اضافی و وجه تضمین جبرانی وجود دارد. اما در بازار اختیار معامله علاوه بر وجوه تضمین ذکر شده، وجه تضمین لازم نیز وجود دارد که به صورت روزانه محاسبه می شود.
‌در بازار آتی سکه حداقل وجه تضمین برابر با ۷۰ درصد وجه تضمین اولیه است. اما در بازار اختیار معامله حداقل وجه تضمین برابر با ۷۰ درصد وجه تضمین لازم است.

این سوال لغو شده است.

وجه تضمین در بازار آتی و اختیار معامله
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص حداقل وجه تضمین صحیح است؟

پاسخ شما صحیح است
حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه است.
پاسخ شما صحیح است
حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار آتی سکه و اختیار معامله برابر با 50 درصد وجه تضمین اولیه است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار آتی سکه و اختیار معامله برابر با 50 درصد وجه تضمین اولیه است. 0
گزینه {{1+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله 70 درصد وجه تضمین اولیه و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله 70 درصد وجه تضمین اولیه و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم است. 0
گزینه {{2+1}}: حداقل وجه تضمین اولیه در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه و در اختیار معامله، 70 درصد وجه تضمین جبرانی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداقل وجه تضمین اولیه در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه و در اختیار معامله، 70 درصد وجه تضمین جبرانی است. 0
گزینه {{3+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حداقل وجه تضمین در بازار اختیار معامله برابر با 70 درصد وجه تضمین لازم و در بازار آتی سکه برابر با 70 درصد وجه تضمین اولیه است. 0
پاسخ تشریحی :

وجه تضمین‌
در بازار آتی، هر دو طرف قرارداد موظف به پرداخت وجه تضمین هستند؛ در حالیکه در بازار اختیار معامله تنها فروشندگان موظف به ایفای تعهدات خود بوده و خریداران در این بازار مختار هستند.‌
در بازار آتی سکه میزان وجه تضمین برای همه قراردادها یکسان است؛ درحالیکه در بازار اختیار معامله میزان وجه تضمین برای قراردادهای مختلف متفاوت است.‌
در بازار آتی وجه تضمین اولیه، حداقل وجه تضمین، وجه تضمین اضافی و وجه تضمین جبرانی وجود دارد. اما در بازار اختیار معامله علاوه بر وجوه تضمین ذکر شده، وجه تضمین لازم نیز وجود دارد که به صورت روزانه محاسبه می شود.
‌در بازار آتی سکه حداقل وجه تضمین برابر با ۷۰ درصد وجه تضمین اولیه است. اما در بازار اختیار معامله حداقل وجه تضمین برابر با ۷۰ درصد وجه تضمین لازم است.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}