به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9601029
مهلت پاسخ: 1396/1/28 - تا ساعت 18:00
75 امتیاز
تاریخ انتشار: 1396/1/27 طراح سوال: ماریا نطاقی
عمومی- مدل پنجگانه پورتر
سوال :

کدام گزینه جزو مدل پنجگانه پورتر در تحلیل صنایع محسوب نمی‌شود؟

عوامل بنیادی مشترک تاثیرگذار بر صنایع کشور

 

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
عمومی- مدل پنجگانه پورتر
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
عمومی- مدل پنجگانه پورتر
سوال :

کدام گزینه جزو مدل پنجگانه پورتر در تحلیل صنایع محسوب نمی‌شود؟

عوامل بنیادی مشترک تاثیرگذار بر صنایع کشور

 

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

همانطور که در  عوامل بنیادی مشترک تاثیرگذار بر صنایع کشور اشاره شد، مایکل پورتر (Michael Porter) یکی از نظریه‌پردازان مدیریت و سرمایه‌گذاری است که روشی را برای بررسی و ارزیابی صنایع ارائه کرده است. بر اساس این روش صنایع از دو دیدگاه کلی قوانین و مقررات و تحولات تکنولوژیکی، موردبررسی قرار می‌گیرد.

در تحلیل به شیوه پورتر، کافی است عوامل و پارامترهای زیر را در صنعت خاصی تجزیه‌وتحلیل کنیم.

 • موانع ورود به صنعت
 • قدرت چانه‌زنی رقبا (تهدید رقبای تازه‌وارد)
 • قدرت چانه‌زنی تأمین‌کنندگان مواد اولیه
 • تهدید کالاهای جانشین
 • رقبای صنعت

نتایج حاصل از این ارزیابی به تحلیلگر در انتخاب صنعت و برآورد وضعیت موجود (فعلی) آن کمک می‌کند.

 

 

عمومی- مدل پنجگانه پورتر
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

همانطور که در  عوامل بنیادی مشترک تاثیرگذار بر صنایع کشور اشاره شد، مایکل پورتر (Michael Porter) یکی از نظریه‌پردازان مدیریت و سرمایه‌گذاری است که روشی را برای بررسی و ارزیابی صنایع ارائه کرده است. بر اساس این روش صنایع از دو دیدگاه کلی قوانین و مقررات و تحولات تکنولوژیکی، موردبررسی قرار می‌گیرد.

در تحلیل به شیوه پورتر، کافی است عوامل و پارامترهای زیر را در صنعت خاصی تجزیه‌وتحلیل کنیم.

 • موانع ورود به صنعت
 • قدرت چانه‌زنی رقبا (تهدید رقبای تازه‌وارد)
 • قدرت چانه‌زنی تأمین‌کنندگان مواد اولیه
 • تهدید کالاهای جانشین
 • رقبای صنعت

نتایج حاصل از این ارزیابی به تحلیلگر در انتخاب صنعت و برآورد وضعیت موجود (فعلی) آن کمک می‌کند.

 

 

عمومی- مدل پنجگانه پورتر
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

همانطور که در  عوامل بنیادی مشترک تاثیرگذار بر صنایع کشور اشاره شد، مایکل پورتر (Michael Porter) یکی از نظریه‌پردازان مدیریت و سرمایه‌گذاری است که روشی را برای بررسی و ارزیابی صنایع ارائه کرده است. بر اساس این روش صنایع از دو دیدگاه کلی قوانین و مقررات و تحولات تکنولوژیکی، موردبررسی قرار می‌گیرد.

در تحلیل به شیوه پورتر، کافی است عوامل و پارامترهای زیر را در صنعت خاصی تجزیه‌وتحلیل کنیم.

 • موانع ورود به صنعت
 • قدرت چانه‌زنی رقبا (تهدید رقبای تازه‌وارد)
 • قدرت چانه‌زنی تأمین‌کنندگان مواد اولیه
 • تهدید کالاهای جانشین
 • رقبای صنعت

نتایج حاصل از این ارزیابی به تحلیلگر در انتخاب صنعت و برآورد وضعیت موجود (فعلی) آن کمک می‌کند.

 

 

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}