{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/1/23 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9601027
مهلت پاسخ: 1396/1/24 - تا ساعت 14:00
180 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-شرایط سرمایه گذاری مطلوب
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر، شرایط لازم برای سرمایه گذاری مطلوب است؟‌
مسابقات ویژه نمایشگاه چیست؟
جزئیات هدایا و قرعه کشی کارگزاری آگاه در نمایشگاه 96

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی > ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی > ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0
گزینه {{1+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی = ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV < 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی = ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV < 0
گزینه {{2+1}}: ج) در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ج) در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0
گزینه {{3+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی در نتیجه NPV < 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی در نتیجه NPV < 0
مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-شرایط سرمایه گذاری مطلوب
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر، شرایط لازم برای سرمایه گذاری مطلوب است؟‌
مسابقات ویژه نمایشگاه چیست؟
جزئیات هدایا و قرعه کشی کارگزاری آگاه در نمایشگاه 96

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
ج) در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0
پاسخ صحیح:
ج) در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی > ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی = ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV < 0 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ج) در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی در نتیجه NPV < 0 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

ارزش ذاتی عبارت است از مجموع ارزش فعلی کلیه جریان های نقدی حاصل از یک دارایی بر مبنای نرخ بازده مورد انتظار سهامداران که به آن رزش سرمایه گذاری نیز گفته می شود. به عبارت دیگر ارزش ذاتی اوراق بهادار، بالاترین قیمتی است که سرمایه گذار مشروط به اینکه نرخ بازده آن اوراق مساوی یا بیشتر از نرخ بارده مورد توقع وی باشد، حاضر به پرداخت آن است. با توجه به این مطلب، خواهیم داشت:

در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی باشد در نتیجه  0<NPV  لذا سرمایه‌گذاری مطلوب است.

در صورتی که قیمت خرید دارایی‌ = ارزش ذاتی دارایی باشد در نتیجه  0=NPV  لذا سرمایه‌گذاری مطلوب است.

در صورتی که قیمت خرید دارایی > ارزش ذاتی دارایی باشد در نتیجه  0>NPV  لذا سرمایه‌گذاری مطلوب نیست.

مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-شرایط سرمایه گذاری مطلوب
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر، شرایط لازم برای سرمایه گذاری مطلوب است؟‌
مسابقات ویژه نمایشگاه چیست؟
جزئیات هدایا و قرعه کشی کارگزاری آگاه در نمایشگاه 96

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ج) در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ج) در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی > ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی > ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی > ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0 0
گزینه {{1+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی = ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV < 0 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی = ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV < 0 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی = ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV < 0 0
گزینه {{2+1}}: ج) در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ج) در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ج) در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0 0
گزینه {{3+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی در نتیجه NPV < 0 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی در نتیجه NPV < 0 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی در نتیجه NPV < 0 0
پاسخ تشریحی :

ارزش ذاتی عبارت است از مجموع ارزش فعلی کلیه جریان های نقدی حاصل از یک دارایی بر مبنای نرخ بازده مورد انتظار سهامداران که به آن رزش سرمایه گذاری نیز گفته می شود. به عبارت دیگر ارزش ذاتی اوراق بهادار، بالاترین قیمتی است که سرمایه گذار مشروط به اینکه نرخ بازده آن اوراق مساوی یا بیشتر از نرخ بارده مورد توقع وی باشد، حاضر به پرداخت آن است. با توجه به این مطلب، خواهیم داشت:

در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی باشد در نتیجه  0<NPV  لذا سرمایه‌گذاری مطلوب است.

در صورتی که قیمت خرید دارایی‌ = ارزش ذاتی دارایی باشد در نتیجه  0=NPV  لذا سرمایه‌گذاری مطلوب است.

در صورتی که قیمت خرید دارایی > ارزش ذاتی دارایی باشد در نتیجه  0>NPV  لذا سرمایه‌گذاری مطلوب نیست.

این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-شرایط سرمایه گذاری مطلوب
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر، شرایط لازم برای سرمایه گذاری مطلوب است؟‌
مسابقات ویژه نمایشگاه چیست؟
جزئیات هدایا و قرعه کشی کارگزاری آگاه در نمایشگاه 96

پاسخ شما صحیح است
ج) در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0
پاسخ شما صحیح است
ج) در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی > ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی > ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0 0
گزینه {{1+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی = ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV < 0 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی = ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV < 0 0
گزینه {{2+1}}: ج) در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ج) در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی و در نتیجه NPV > 0 0
گزینه {{3+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی در نتیجه NPV < 0 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی در نتیجه NPV < 0 0
پاسخ تشریحی :

ارزش ذاتی عبارت است از مجموع ارزش فعلی کلیه جریان های نقدی حاصل از یک دارایی بر مبنای نرخ بازده مورد انتظار سهامداران که به آن رزش سرمایه گذاری نیز گفته می شود. به عبارت دیگر ارزش ذاتی اوراق بهادار، بالاترین قیمتی است که سرمایه گذار مشروط به اینکه نرخ بازده آن اوراق مساوی یا بیشتر از نرخ بارده مورد توقع وی باشد، حاضر به پرداخت آن است. با توجه به این مطلب، خواهیم داشت:

در صورتی که قیمت خرید دارایی < ارزش ذاتی دارایی باشد در نتیجه  0<NPV  لذا سرمایه‌گذاری مطلوب است.

در صورتی که قیمت خرید دارایی‌ = ارزش ذاتی دارایی باشد در نتیجه  0=NPV  لذا سرمایه‌گذاری مطلوب است.

در صورتی که قیمت خرید دارایی > ارزش ذاتی دارایی باشد در نتیجه  0>NPV  لذا سرمایه‌گذاری مطلوب نیست.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}