به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9601025
مهلت پاسخ: 1396/1/23 - تا ساعت 16:00
100 امتیاز
تاریخ انتشار: 1396/1/22 طراح سوال: سارااحمدی
مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-انتخاب و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر برای انتخاب و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری صحیح است؟‌
مسابقات ویژه نمایشگاه چیست؟
جزئیات هدایا و قرعه کشی کارگزاری آگاه در نمایشگاه 96

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-انتخاب و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-انتخاب و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر برای انتخاب و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری صحیح است؟‌
مسابقات ویژه نمایشگاه چیست؟
جزئیات هدایا و قرعه کشی کارگزاری آگاه در نمایشگاه 96

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

زمانی که بازده مورد انتظار دو طرح مساوی است، انحراف معیار بیانگر ریسک خواهد بود اما در شرایطی که بازده مورد انتظار دو طرح مساوی نباشد، از ضریب تغییرات برای انتخاب طرح استفاده می شود.‌
در یک مجموعه سرمایه گذاری هر چه ضریب همبستگی بین اعضای مجموعه به سمت 1- میل کند، ریسک مجموعه کاهش می یابد.
‌یکی از انواع ریسکهای غیر سیستماتیک سرمایه گذاری ریسک مربوط به نرخ بهره است. 
‌در صورتی که یک دارایی منفرد را به ذعنوان سرمایه نگهداری می کنیم، انحرافق معیار بزدهی آن دارایی شاخص اندازه گیری ریسک است. اما زمانی که پورتفوی متنوع شود ریسک غیر سیستماتیک از بین رفته و تنها رفته و تنها ریسک سیستماتیک باقی می ماند و مبنای اندازه گیری آن شاخص بتا است.

مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-انتخاب و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

زمانی که بازده مورد انتظار دو طرح مساوی است، انحراف معیار بیانگر ریسک خواهد بود اما در شرایطی که بازده مورد انتظار دو طرح مساوی نباشد، از ضریب تغییرات برای انتخاب طرح استفاده می شود.‌
در یک مجموعه سرمایه گذاری هر چه ضریب همبستگی بین اعضای مجموعه به سمت 1- میل کند، ریسک مجموعه کاهش می یابد.
‌یکی از انواع ریسکهای غیر سیستماتیک سرمایه گذاری ریسک مربوط به نرخ بهره است. 
‌در صورتی که یک دارایی منفرد را به ذعنوان سرمایه نگهداری می کنیم، انحرافق معیار بزدهی آن دارایی شاخص اندازه گیری ریسک است. اما زمانی که پورتفوی متنوع شود ریسک غیر سیستماتیک از بین رفته و تنها رفته و تنها ریسک سیستماتیک باقی می ماند و مبنای اندازه گیری آن شاخص بتا است.

مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-انتخاب و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

زمانی که بازده مورد انتظار دو طرح مساوی است، انحراف معیار بیانگر ریسک خواهد بود اما در شرایطی که بازده مورد انتظار دو طرح مساوی نباشد، از ضریب تغییرات برای انتخاب طرح استفاده می شود.‌
در یک مجموعه سرمایه گذاری هر چه ضریب همبستگی بین اعضای مجموعه به سمت 1- میل کند، ریسک مجموعه کاهش می یابد.
‌یکی از انواع ریسکهای غیر سیستماتیک سرمایه گذاری ریسک مربوط به نرخ بهره است. 
‌در صورتی که یک دارایی منفرد را به ذعنوان سرمایه نگهداری می کنیم، انحرافق معیار بزدهی آن دارایی شاخص اندازه گیری ریسک است. اما زمانی که پورتفوی متنوع شود ریسک غیر سیستماتیک از بین رفته و تنها رفته و تنها ریسک سیستماتیک باقی می ماند و مبنای اندازه گیری آن شاخص بتا است.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}