به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9601023
مهلت پاسخ: 1396/1/22 - تا ساعت 14:00
130 امتیاز
تاریخ انتشار: 1396/1/21 طراح سوال: مریم رضایی
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل نقص محتوایی لغو گردید.

مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-درجه اهرم مالی
سوال :

هزینه بهره شرکتی 45% سود عملیاتی آن است. با توجه به اینکه این شرکت فاقد سهام ممتاز است، درجه اهرم مالی شرکت چند است؟
‌مسابقات ویژه نمایشگاه چیست؟
‌جزئیات هدایا و قرعه کشی کارگزاری آگاه در نمایشگاه 96

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل نقص محتوایی لغو گردید.

مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-درجه اهرم مالی
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل نقص محتوایی لغو گردید.

مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-درجه اهرم مالی
سوال :

هزینه بهره شرکتی 45% سود عملیاتی آن است. با توجه به اینکه این شرکت فاقد سهام ممتاز است، درجه اهرم مالی شرکت چند است؟
‌مسابقات ویژه نمایشگاه چیست؟
‌جزئیات هدایا و قرعه کشی کارگزاری آگاه در نمایشگاه 96

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

درجه اهرم مالی برابر با حاصل تقسیم  سود عملیاتی بر مقدار محاسبه شده زیر است:
 سود سهام ممتاز تقسیم بر (مالیات +1) -هزینه بهره- سود عملیاتی
‌با توجه به اطلاعات موجود در صورت سوال، درجه اهرم مالی به صورت زیر محاسبه می گردد:‌
y/y-0.45y =درجه اهرم مالی
y/0.55y =   درجه اهرم مالی
1/0.55=     درجه اهرم مالی
18     =      درجه اهرم مالی

این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل نقص محتوایی لغو گردید.

مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-درجه اهرم مالی
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

درجه اهرم مالی برابر با حاصل تقسیم  سود عملیاتی بر مقدار محاسبه شده زیر است:
 سود سهام ممتاز تقسیم بر (مالیات +1) -هزینه بهره- سود عملیاتی
‌با توجه به اطلاعات موجود در صورت سوال، درجه اهرم مالی به صورت زیر محاسبه می گردد:‌
y/y-0.45y =درجه اهرم مالی
y/0.55y =   درجه اهرم مالی
1/0.55=     درجه اهرم مالی
18     =      درجه اهرم مالی

این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل نقص محتوایی لغو گردید.

مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-درجه اهرم مالی
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

درجه اهرم مالی برابر با حاصل تقسیم  سود عملیاتی بر مقدار محاسبه شده زیر است:
 سود سهام ممتاز تقسیم بر (مالیات +1) -هزینه بهره- سود عملیاتی
‌با توجه به اطلاعات موجود در صورت سوال، درجه اهرم مالی به صورت زیر محاسبه می گردد:‌
y/y-0.45y =درجه اهرم مالی
y/0.55y =   درجه اهرم مالی
1/0.55=     درجه اهرم مالی
18     =      درجه اهرم مالی

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}