{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/1/16 طراح سوال: زانیار امیری کد سوال: 9601018
مهلت پاسخ: 1396/1/17 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مفهوم درآمدهای غیر عملیاتی
سوال :

کدام گزینه در خصوص درآمدهای غیر عملیاتی صحیح است؟
‌۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: درآمدهایی هستند که شرکت از فروش مستقیم تولیدات خودبدست می آورد پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: درآمدهایی هستند که شرکت از فروش مستقیم تولیدات خودبدست می آورد
گزینه {{1+1}}: گروهی از درآمدهای شرکت که در قالب اهداف اساسنامه شرکت نیستند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: گروهی از درآمدهای شرکت که در قالب اهداف اساسنامه شرکت نیستند.
گزینه {{2+1}}: این گروه از درآمدها، دائمی و پایدار هستند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: این گروه از درآمدها، دائمی و پایدار هستند.
گزینه {{3+1}}: درآمدهایی هستند که در نتیجه فعالیت شرکت در راستای اساسنامه و با هدفی خاص ایجاد می شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: درآمدهایی هستند که در نتیجه فعالیت شرکت در راستای اساسنامه و با هدفی خاص ایجاد می شود.
مفهوم درآمدهای غیر عملیاتی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص درآمدهای غیر عملیاتی صحیح است؟
‌۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
گروهی از درآمدهای شرکت که در قالب اهداف اساسنامه شرکت نیستند.
پاسخ صحیح:
گروهی از درآمدهای شرکت که در قالب اهداف اساسنامه شرکت نیستند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: درآمدهایی هستند که شرکت از فروش مستقیم تولیدات خودبدست می آورد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: گروهی از درآمدهای شرکت که در قالب اهداف اساسنامه شرکت نیستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این گروه از درآمدها، دائمی و پایدار هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: درآمدهایی هستند که در نتیجه فعالیت شرکت در راستای اساسنامه و با هدفی خاص ایجاد می شود. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

 

۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

یکی از اقلام با اهمیت صورت سود و زیان شامل درآمدها است.

درآمدها: بصورت کلی درآمد عبارتست از افزایش در حقوق صاحبان سهام به جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط  می‌شود. انواع درآمدها به دو گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

درآمدهای عملیاتی: درآمدهایی هستند که در نتیجه از فعالیت شرکت در راستای اساسنامه و با هدف نیل به منظور خاصی که برای  آن بوجود آمده است، بدست می‌آیند. این دسته از درآمدها با توجه به اصل تداوم فعالیت شرکت، می‌توانند جنبه دائمی و پایدار داشته باشند. استمرار رشد این گروه از درآمدها میتواند نقطه قوت یا ضعف شرکت باشد.

درآمدهای غیرعملیاتی: گروهی از درآمدهای شرکت که در قالب اهداف اساسنامه شرکت نیستند درآمدها غیر عملیاتی نام دارند. به‌عنوان مثال شرکت زمینی را می‌خرد که مازاد بر نیاز شرکت است، زمانی که زمین را به فروش می‌رساند، درآمد کسب شده در گروه درآمدهای غیر عملیاتی قرار می‌گیرد.

مفهوم درآمدهای غیر عملیاتی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص درآمدهای غیر عملیاتی صحیح است؟
‌۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
گروهی از درآمدهای شرکت که در قالب اهداف اساسنامه شرکت نیستند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
گروهی از درآمدهای شرکت که در قالب اهداف اساسنامه شرکت نیستند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: درآمدهایی هستند که شرکت از فروش مستقیم تولیدات خودبدست می آورد 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: درآمدهایی هستند که شرکت از فروش مستقیم تولیدات خودبدست می آورد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: درآمدهایی هستند که شرکت از فروش مستقیم تولیدات خودبدست می آورد 0
گزینه {{1+1}}: گروهی از درآمدهای شرکت که در قالب اهداف اساسنامه شرکت نیستند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: گروهی از درآمدهای شرکت که در قالب اهداف اساسنامه شرکت نیستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: گروهی از درآمدهای شرکت که در قالب اهداف اساسنامه شرکت نیستند. 0
گزینه {{2+1}}: این گروه از درآمدها، دائمی و پایدار هستند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: این گروه از درآمدها، دائمی و پایدار هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این گروه از درآمدها، دائمی و پایدار هستند. 0
گزینه {{3+1}}: درآمدهایی هستند که در نتیجه فعالیت شرکت در راستای اساسنامه و با هدفی خاص ایجاد می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: درآمدهایی هستند که در نتیجه فعالیت شرکت در راستای اساسنامه و با هدفی خاص ایجاد می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: درآمدهایی هستند که در نتیجه فعالیت شرکت در راستای اساسنامه و با هدفی خاص ایجاد می شود. 0
پاسخ تشریحی :

 

۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

یکی از اقلام با اهمیت صورت سود و زیان شامل درآمدها است.

درآمدها: بصورت کلی درآمد عبارتست از افزایش در حقوق صاحبان سهام به جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط  می‌شود. انواع درآمدها به دو گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

درآمدهای عملیاتی: درآمدهایی هستند که در نتیجه از فعالیت شرکت در راستای اساسنامه و با هدف نیل به منظور خاصی که برای  آن بوجود آمده است، بدست می‌آیند. این دسته از درآمدها با توجه به اصل تداوم فعالیت شرکت، می‌توانند جنبه دائمی و پایدار داشته باشند. استمرار رشد این گروه از درآمدها میتواند نقطه قوت یا ضعف شرکت باشد.

درآمدهای غیرعملیاتی: گروهی از درآمدهای شرکت که در قالب اهداف اساسنامه شرکت نیستند درآمدها غیر عملیاتی نام دارند. به‌عنوان مثال شرکت زمینی را می‌خرد که مازاد بر نیاز شرکت است، زمانی که زمین را به فروش می‌رساند، درآمد کسب شده در گروه درآمدهای غیر عملیاتی قرار می‌گیرد.

این سوال لغو شده است.

مفهوم درآمدهای غیر عملیاتی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص درآمدهای غیر عملیاتی صحیح است؟
‌۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

پاسخ شما صحیح است
گروهی از درآمدهای شرکت که در قالب اهداف اساسنامه شرکت نیستند.
پاسخ شما صحیح است
گروهی از درآمدهای شرکت که در قالب اهداف اساسنامه شرکت نیستند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: درآمدهایی هستند که شرکت از فروش مستقیم تولیدات خودبدست می آورد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: درآمدهایی هستند که شرکت از فروش مستقیم تولیدات خودبدست می آورد 0
گزینه {{1+1}}: گروهی از درآمدهای شرکت که در قالب اهداف اساسنامه شرکت نیستند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: گروهی از درآمدهای شرکت که در قالب اهداف اساسنامه شرکت نیستند. 0
گزینه {{2+1}}: این گروه از درآمدها، دائمی و پایدار هستند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این گروه از درآمدها، دائمی و پایدار هستند. 0
گزینه {{3+1}}: درآمدهایی هستند که در نتیجه فعالیت شرکت در راستای اساسنامه و با هدفی خاص ایجاد می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: درآمدهایی هستند که در نتیجه فعالیت شرکت در راستای اساسنامه و با هدفی خاص ایجاد می شود. 0
پاسخ تشریحی :

 

۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

یکی از اقلام با اهمیت صورت سود و زیان شامل درآمدها است.

درآمدها: بصورت کلی درآمد عبارتست از افزایش در حقوق صاحبان سهام به جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط  می‌شود. انواع درآمدها به دو گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

درآمدهای عملیاتی: درآمدهایی هستند که در نتیجه از فعالیت شرکت در راستای اساسنامه و با هدف نیل به منظور خاصی که برای  آن بوجود آمده است، بدست می‌آیند. این دسته از درآمدها با توجه به اصل تداوم فعالیت شرکت، می‌توانند جنبه دائمی و پایدار داشته باشند. استمرار رشد این گروه از درآمدها میتواند نقطه قوت یا ضعف شرکت باشد.

درآمدهای غیرعملیاتی: گروهی از درآمدهای شرکت که در قالب اهداف اساسنامه شرکت نیستند درآمدها غیر عملیاتی نام دارند. به‌عنوان مثال شرکت زمینی را می‌خرد که مازاد بر نیاز شرکت است، زمانی که زمین را به فروش می‌رساند، درآمد کسب شده در گروه درآمدهای غیر عملیاتی قرار می‌گیرد.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}