{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/1/15 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9601016
مهلت پاسخ: 1396/1/16 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

معایب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
سوال :

با توجه به مطلب زیر، کدامیک از گزینه ها از معایب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها است؟‌
ویدیو: تحلیل بنیادی مقدماتی – آشنایی با انواع افزایش سرمایه

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: زمانبر بودن فرآیند استفاده از افزایش سرمایه پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: زمانبر بودن فرآیند استفاده از افزایش سرمایه
گزینه {{1+1}}: عدم ورود نقدینگی به شرکت پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: عدم ورود نقدینگی به شرکت
گزینه {{2+1}}: مقاومت سهامداران در واریز ارزش اسمی پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: مقاومت سهامداران در واریز ارزش اسمی
گزینه {{3+1}}: بلوکه شدن سرمایه سهامداران پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بلوکه شدن سرمایه سهامداران
معایب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مطلب زیر، کدامیک از گزینه ها از معایب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها است؟‌
ویدیو: تحلیل بنیادی مقدماتی – آشنایی با انواع افزایش سرمایه

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
عدم ورود نقدینگی به شرکت
پاسخ صحیح:
عدم ورود نقدینگی به شرکت
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: زمانبر بودن فرآیند استفاده از افزایش سرمایه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: عدم ورود نقدینگی به شرکت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مقاومت سهامداران در واریز ارزش اسمی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بلوکه شدن سرمایه سهامداران 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

افزایش سیرمایه از محل تجدید ارزیابی:‌
این شیوه افزایش سرمایه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دارایی شرکتها افزایش قیمت شدیدی می یابد. در نتیجه این افزایش قیمتها، دارایی ها با قیمتهای جدید در حسابهای مالی از جمله ترازنامه ثبت می شوند. از جمله معایب این شیوه افزایش سرمایه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
‌1-عدم ورود نقدینگی به شرکت
‌2-عدم معافیت مالیاتی دارایی های تجدید ارزیابی شده

معایب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مطلب زیر، کدامیک از گزینه ها از معایب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها است؟‌
ویدیو: تحلیل بنیادی مقدماتی – آشنایی با انواع افزایش سرمایه

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
عدم ورود نقدینگی به شرکت
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
عدم ورود نقدینگی به شرکت
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: زمانبر بودن فرآیند استفاده از افزایش سرمایه 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: زمانبر بودن فرآیند استفاده از افزایش سرمایه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: زمانبر بودن فرآیند استفاده از افزایش سرمایه 0
گزینه {{1+1}}: عدم ورود نقدینگی به شرکت 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: عدم ورود نقدینگی به شرکت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: عدم ورود نقدینگی به شرکت 0
گزینه {{2+1}}: مقاومت سهامداران در واریز ارزش اسمی 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: مقاومت سهامداران در واریز ارزش اسمی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مقاومت سهامداران در واریز ارزش اسمی 0
گزینه {{3+1}}: بلوکه شدن سرمایه سهامداران 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بلوکه شدن سرمایه سهامداران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بلوکه شدن سرمایه سهامداران 0
پاسخ تشریحی :

افزایش سیرمایه از محل تجدید ارزیابی:‌
این شیوه افزایش سرمایه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دارایی شرکتها افزایش قیمت شدیدی می یابد. در نتیجه این افزایش قیمتها، دارایی ها با قیمتهای جدید در حسابهای مالی از جمله ترازنامه ثبت می شوند. از جمله معایب این شیوه افزایش سرمایه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
‌1-عدم ورود نقدینگی به شرکت
‌2-عدم معافیت مالیاتی دارایی های تجدید ارزیابی شده

این سوال لغو شده است.

معایب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مطلب زیر، کدامیک از گزینه ها از معایب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها است؟‌
ویدیو: تحلیل بنیادی مقدماتی – آشنایی با انواع افزایش سرمایه

پاسخ شما صحیح است
عدم ورود نقدینگی به شرکت
پاسخ شما صحیح است
عدم ورود نقدینگی به شرکت
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: زمانبر بودن فرآیند استفاده از افزایش سرمایه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: زمانبر بودن فرآیند استفاده از افزایش سرمایه 0
گزینه {{1+1}}: عدم ورود نقدینگی به شرکت 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: عدم ورود نقدینگی به شرکت 0
گزینه {{2+1}}: مقاومت سهامداران در واریز ارزش اسمی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مقاومت سهامداران در واریز ارزش اسمی 0
گزینه {{3+1}}: بلوکه شدن سرمایه سهامداران 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بلوکه شدن سرمایه سهامداران 0
پاسخ تشریحی :

افزایش سیرمایه از محل تجدید ارزیابی:‌
این شیوه افزایش سرمایه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دارایی شرکتها افزایش قیمت شدیدی می یابد. در نتیجه این افزایش قیمتها، دارایی ها با قیمتهای جدید در حسابهای مالی از جمله ترازنامه ثبت می شوند. از جمله معایب این شیوه افزایش سرمایه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
‌1-عدم ورود نقدینگی به شرکت
‌2-عدم معافیت مالیاتی دارایی های تجدید ارزیابی شده

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}