به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9601016
مهلت پاسخ: 1396/1/16 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
تاریخ انتشار: 1396/1/15 طراح سوال: الهه عظیم پور
معایب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
سوال :

با توجه به مطلب زیر، کدامیک از گزینه ها از معایب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها است؟‌
ویدیو: تحلیل بنیادی مقدماتی – آشنایی با انواع افزایش سرمایه

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
معایب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
معایب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
سوال :

با توجه به مطلب زیر، کدامیک از گزینه ها از معایب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها است؟‌
ویدیو: تحلیل بنیادی مقدماتی – آشنایی با انواع افزایش سرمایه

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

افزایش سیرمایه از محل تجدید ارزیابی:‌
این شیوه افزایش سرمایه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دارایی شرکتها افزایش قیمت شدیدی می یابد. در نتیجه این افزایش قیمتها، دارایی ها با قیمتهای جدید در حسابهای مالی از جمله ترازنامه ثبت می شوند. از جمله معایب این شیوه افزایش سرمایه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
‌1-عدم ورود نقدینگی به شرکت
‌2-عدم معافیت مالیاتی دارایی های تجدید ارزیابی شده

معایب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

افزایش سیرمایه از محل تجدید ارزیابی:‌
این شیوه افزایش سرمایه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دارایی شرکتها افزایش قیمت شدیدی می یابد. در نتیجه این افزایش قیمتها، دارایی ها با قیمتهای جدید در حسابهای مالی از جمله ترازنامه ثبت می شوند. از جمله معایب این شیوه افزایش سرمایه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
‌1-عدم ورود نقدینگی به شرکت
‌2-عدم معافیت مالیاتی دارایی های تجدید ارزیابی شده

معایب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

افزایش سیرمایه از محل تجدید ارزیابی:‌
این شیوه افزایش سرمایه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دارایی شرکتها افزایش قیمت شدیدی می یابد. در نتیجه این افزایش قیمتها، دارایی ها با قیمتهای جدید در حسابهای مالی از جمله ترازنامه ثبت می شوند. از جمله معایب این شیوه افزایش سرمایه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
‌1-عدم ورود نقدینگی به شرکت
‌2-عدم معافیت مالیاتی دارایی های تجدید ارزیابی شده

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}