به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9601014
مهلت پاسخ: 1396/1/15 - تا ساعت 20:00
75 امتیاز
تاریخ انتشار: 1396/1/14 طراح سوال: افشی عباسی
انواع الگوهای بازگشتی
سوال :

کدامیک از الگوهای زیر از انواع الگوهای بازگشتی نیست؟‌
تحلیل تکنیکال پیشرفته – انواع الگوها

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
انواع الگوهای بازگشتی
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
انواع الگوهای بازگشتی
سوال :

کدامیک از الگوهای زیر از انواع الگوهای بازگشتی نیست؟‌
تحلیل تکنیکال پیشرفته – انواع الگوها

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

الگوهای بازگشتی نشان دهنده این است که رشد قیمتی که در یک سهم اتفاق می افتد در انتهای روند به پایان رسیده و پس از آن روند تغییر می کند. اگر روند صعودی بوده نزولی می شود و چنانچه روند نزولی بوده صعودی خواهد شد.
‌انواع مختلف الگوهای بازگشتی به سه دسته کلی تقسیم می شوند:
‌کف و سقف دو قلو
‌‌کف و سقف سه قلو‌
سروشانه معمولی

انواع الگوهای بازگشتی
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

الگوهای بازگشتی نشان دهنده این است که رشد قیمتی که در یک سهم اتفاق می افتد در انتهای روند به پایان رسیده و پس از آن روند تغییر می کند. اگر روند صعودی بوده نزولی می شود و چنانچه روند نزولی بوده صعودی خواهد شد.
‌انواع مختلف الگوهای بازگشتی به سه دسته کلی تقسیم می شوند:
‌کف و سقف دو قلو
‌‌کف و سقف سه قلو‌
سروشانه معمولی

انواع الگوهای بازگشتی
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

الگوهای بازگشتی نشان دهنده این است که رشد قیمتی که در یک سهم اتفاق می افتد در انتهای روند به پایان رسیده و پس از آن روند تغییر می کند. اگر روند صعودی بوده نزولی می شود و چنانچه روند نزولی بوده صعودی خواهد شد.
‌انواع مختلف الگوهای بازگشتی به سه دسته کلی تقسیم می شوند:
‌کف و سقف دو قلو
‌‌کف و سقف سه قلو‌
سروشانه معمولی

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}