{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/1/14 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9601013
مهلت پاسخ: 1396/1/15 - تا ساعت 20:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

گزارش وضعیت شاخص در 4 سال اخیر
سوال :

با توجه به وضعیت شاخص در ۴ سال اخیر، عمدتاً بازار در دو ماه ابتدای سال، بازاری —---------- بوده است. همچنین با بررسی شاخص صنایع مختلف به این نتیجه می‌رسیم که صنایع —---------------- در ۴ سال اخیر همواره در دو ماه ابتدای سال، بازدهی مثبتی برای سهامداران این صنعت به ارمغان آورده است که رشد صنعت —------- کمی بیشتر از صنعت —---------— بوده است.‌
بررسی وضعیت شاخص کل و صنایع برتر بورسی در دوماه ابتدایی سال‌های اخیر

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: پرنوسان _ فرآورده های نفتی و بانک ها_ بانک ها_ فرآورده های نفتی پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: پرنوسان _ فرآورده های نفتی و بانک ها_ بانک ها_ فرآورده های نفتی
گزینه {{1+1}}: بدون نوسانات شدید_ فلزات اساسی و خودرو_ خودرو _ فلزات اساسی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بدون نوسانات شدید_ فلزات اساسی و خودرو_ خودرو _ فلزات اساسی
گزینه {{2+1}}: پرنوسان_ فلزات اساسی و خودرو _ فلزات اساسی_ خودرو پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: پرنوسان_ فلزات اساسی و خودرو _ فلزات اساسی_ خودرو
گزینه {{3+1}}: بدون نوسانات شدید_ فرآورده های نفتی و بانک ها_فرآورده های نفتی _ بانک ها پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بدون نوسانات شدید_ فرآورده های نفتی و بانک ها_فرآورده های نفتی _ بانک ها
گزارش وضعیت شاخص در 4 سال اخیر
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به وضعیت شاخص در ۴ سال اخیر، عمدتاً بازار در دو ماه ابتدای سال، بازاری —---------- بوده است. همچنین با بررسی شاخص صنایع مختلف به این نتیجه می‌رسیم که صنایع —---------------- در ۴ سال اخیر همواره در دو ماه ابتدای سال، بازدهی مثبتی برای سهامداران این صنعت به ارمغان آورده است که رشد صنعت —------- کمی بیشتر از صنعت —---------— بوده است.‌
بررسی وضعیت شاخص کل و صنایع برتر بورسی در دوماه ابتدایی سال‌های اخیر

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بدون نوسانات شدید_ فلزات اساسی و خودرو_ خودرو _ فلزات اساسی
پاسخ صحیح:
بدون نوسانات شدید_ فلزات اساسی و خودرو_ خودرو _ فلزات اساسی
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: پرنوسان _ فرآورده های نفتی و بانک ها_ بانک ها_ فرآورده های نفتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بدون نوسانات شدید_ فلزات اساسی و خودرو_ خودرو _ فلزات اساسی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: پرنوسان_ فلزات اساسی و خودرو _ فلزات اساسی_ خودرو 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بدون نوسانات شدید_ فرآورده های نفتی و بانک ها_فرآورده های نفتی _ بانک ها 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

شاخص کل در ۳ سال اخیر عموماً در بازه‌های زمانی مختلف بازدهی منفی داشته اما در بازه ۲ ماهه ابتدای هرسال ما شاهد معاملات عموماً خنثی و بدون افت‌وخیز زیاد بودیم.
با مشاهده تغییرات شاخص صنعت فلزات اساسی به این نتیجه می‌رسیم که شاخص این صنعت در ۴ سال اخیر در بازه دو ماه ابتدای سال بازدهی مثبت و مناسبی در مقایسه باکلیت بازار داشته‌اند.
با تجزیه‌وتحلیل این اعداد به این نتیجه می‌رسیم که صنعت خودروسازی در ۴ سال اخیر در دو ماه ابتدای هرسال بازدهی مثبت به سهامداران شرکت‌های این صنعت رسانده است.

گزارش وضعیت شاخص در 4 سال اخیر
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به وضعیت شاخص در ۴ سال اخیر، عمدتاً بازار در دو ماه ابتدای سال، بازاری —---------- بوده است. همچنین با بررسی شاخص صنایع مختلف به این نتیجه می‌رسیم که صنایع —---------------- در ۴ سال اخیر همواره در دو ماه ابتدای سال، بازدهی مثبتی برای سهامداران این صنعت به ارمغان آورده است که رشد صنعت —------- کمی بیشتر از صنعت —---------— بوده است.‌
بررسی وضعیت شاخص کل و صنایع برتر بورسی در دوماه ابتدایی سال‌های اخیر

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بدون نوسانات شدید_ فلزات اساسی و خودرو_ خودرو _ فلزات اساسی
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بدون نوسانات شدید_ فلزات اساسی و خودرو_ خودرو _ فلزات اساسی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: پرنوسان _ فرآورده های نفتی و بانک ها_ بانک ها_ فرآورده های نفتی 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: پرنوسان _ فرآورده های نفتی و بانک ها_ بانک ها_ فرآورده های نفتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: پرنوسان _ فرآورده های نفتی و بانک ها_ بانک ها_ فرآورده های نفتی 0
گزینه {{1+1}}: بدون نوسانات شدید_ فلزات اساسی و خودرو_ خودرو _ فلزات اساسی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بدون نوسانات شدید_ فلزات اساسی و خودرو_ خودرو _ فلزات اساسی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بدون نوسانات شدید_ فلزات اساسی و خودرو_ خودرو _ فلزات اساسی 0
گزینه {{2+1}}: پرنوسان_ فلزات اساسی و خودرو _ فلزات اساسی_ خودرو 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: پرنوسان_ فلزات اساسی و خودرو _ فلزات اساسی_ خودرو 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: پرنوسان_ فلزات اساسی و خودرو _ فلزات اساسی_ خودرو 0
گزینه {{3+1}}: بدون نوسانات شدید_ فرآورده های نفتی و بانک ها_فرآورده های نفتی _ بانک ها 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بدون نوسانات شدید_ فرآورده های نفتی و بانک ها_فرآورده های نفتی _ بانک ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بدون نوسانات شدید_ فرآورده های نفتی و بانک ها_فرآورده های نفتی _ بانک ها 0
پاسخ تشریحی :

شاخص کل در ۳ سال اخیر عموماً در بازه‌های زمانی مختلف بازدهی منفی داشته اما در بازه ۲ ماهه ابتدای هرسال ما شاهد معاملات عموماً خنثی و بدون افت‌وخیز زیاد بودیم.
با مشاهده تغییرات شاخص صنعت فلزات اساسی به این نتیجه می‌رسیم که شاخص این صنعت در ۴ سال اخیر در بازه دو ماه ابتدای سال بازدهی مثبت و مناسبی در مقایسه باکلیت بازار داشته‌اند.
با تجزیه‌وتحلیل این اعداد به این نتیجه می‌رسیم که صنعت خودروسازی در ۴ سال اخیر در دو ماه ابتدای هرسال بازدهی مثبت به سهامداران شرکت‌های این صنعت رسانده است.

این سوال لغو شده است.

گزارش وضعیت شاخص در 4 سال اخیر
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به وضعیت شاخص در ۴ سال اخیر، عمدتاً بازار در دو ماه ابتدای سال، بازاری —---------- بوده است. همچنین با بررسی شاخص صنایع مختلف به این نتیجه می‌رسیم که صنایع —---------------- در ۴ سال اخیر همواره در دو ماه ابتدای سال، بازدهی مثبتی برای سهامداران این صنعت به ارمغان آورده است که رشد صنعت —------- کمی بیشتر از صنعت —---------— بوده است.‌
بررسی وضعیت شاخص کل و صنایع برتر بورسی در دوماه ابتدایی سال‌های اخیر

پاسخ شما صحیح است
بدون نوسانات شدید_ فلزات اساسی و خودرو_ خودرو _ فلزات اساسی
پاسخ شما صحیح است
بدون نوسانات شدید_ فلزات اساسی و خودرو_ خودرو _ فلزات اساسی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: پرنوسان _ فرآورده های نفتی و بانک ها_ بانک ها_ فرآورده های نفتی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: پرنوسان _ فرآورده های نفتی و بانک ها_ بانک ها_ فرآورده های نفتی 0
گزینه {{1+1}}: بدون نوسانات شدید_ فلزات اساسی و خودرو_ خودرو _ فلزات اساسی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بدون نوسانات شدید_ فلزات اساسی و خودرو_ خودرو _ فلزات اساسی 0
گزینه {{2+1}}: پرنوسان_ فلزات اساسی و خودرو _ فلزات اساسی_ خودرو 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: پرنوسان_ فلزات اساسی و خودرو _ فلزات اساسی_ خودرو 0
گزینه {{3+1}}: بدون نوسانات شدید_ فرآورده های نفتی و بانک ها_فرآورده های نفتی _ بانک ها 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بدون نوسانات شدید_ فرآورده های نفتی و بانک ها_فرآورده های نفتی _ بانک ها 0
پاسخ تشریحی :

شاخص کل در ۳ سال اخیر عموماً در بازه‌های زمانی مختلف بازدهی منفی داشته اما در بازه ۲ ماهه ابتدای هرسال ما شاهد معاملات عموماً خنثی و بدون افت‌وخیز زیاد بودیم.
با مشاهده تغییرات شاخص صنعت فلزات اساسی به این نتیجه می‌رسیم که شاخص این صنعت در ۴ سال اخیر در بازه دو ماه ابتدای سال بازدهی مثبت و مناسبی در مقایسه باکلیت بازار داشته‌اند.
با تجزیه‌وتحلیل این اعداد به این نتیجه می‌رسیم که صنعت خودروسازی در ۴ سال اخیر در دو ماه ابتدای هرسال بازدهی مثبت به سهامداران شرکت‌های این صنعت رسانده است.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}