به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9601012
مهلت پاسخ: 1396/1/10 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
تاریخ انتشار: 1396/1/9 طراح سوال: علی شیرازی
اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD
سوال :

کدامیک از موارد زیر جز اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD نیست؟
‌تحلیل تکنیکال پیشرفته - MACD

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD
سوال :

کدامیک از موارد زیر جز اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD نیست؟
‌تحلیل تکنیکال پیشرفته - MACD

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

اندیکاتور MACD نشان دهنده قدرت، جهت و شتاب در یک روند نزولی یا صعودی است. در اندیکاتور MACD 3 میانگین متحرک شامل؛ میانگین متحرک 9 روزه، میانگین متحرک 12 روزه و میانگین متحرک 26 روزه استفاده می شود. 

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

اندیکاتور MACD نشان دهنده قدرت، جهت و شتاب در یک روند نزولی یا صعودی است. در اندیکاتور MACD 3 میانگین متحرک شامل؛ میانگین متحرک 9 روزه، میانگین متحرک 12 روزه و میانگین متحرک 26 روزه استفاده می شود. 

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

اندیکاتور MACD نشان دهنده قدرت، جهت و شتاب در یک روند نزولی یا صعودی است. در اندیکاتور MACD 3 میانگین متحرک شامل؛ میانگین متحرک 9 روزه، میانگین متحرک 12 روزه و میانگین متحرک 26 روزه استفاده می شود. 

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}