{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/1/8 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9601010
مهلت پاسخ: 1396/1/9 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

عوامل تاثیرگذار بر سودآوری شرکتهای لیزینگ، بانکها و موسسات اعتباری
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر از فاکتورهای تاثیر گذار بر وضعیت سودآوری شرکت های لیزینگ، بانک ها و موسسات اعتباری نیست؟‌
عوامل اختصاصی تاثیر گذار بر صنایع مختلف (قسمت اول)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ین شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری و خرید سهام بخشی از شرکت‌های تولیدی، علاوه بر گسترش فعالیت‌های خود در انعقاد قراردادهای جدید به سودآوری شرکت کمک می کنند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ین شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری و خرید سهام بخشی از شرکت‌های تولیدی، علاوه بر گسترش فعالیت‌های خود در انعقاد قراردادهای جدید به سودآوری شرکت کمک می کنند.
گزینه {{1+1}}: نضباط مالی بانک ها و بهبود نسبت های مالی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: نضباط مالی بانک ها و بهبود نسبت های مالی
گزینه {{2+1}}: میزان ارتباطات بین المللی بانک ها و ایفای نقش در روابط اقتصادی با کشور های خارجی پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: میزان ارتباطات بین المللی بانک ها و ایفای نقش در روابط اقتصادی با کشور های خارجی
گزینه {{3+1}}: تغییرات نرخ سود بانکی و تغییرات در میزان سپرده بانک ها و وضعیت تسهیلات و بازپرداخت آن پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: تغییرات نرخ سود بانکی و تغییرات در میزان سپرده بانک ها و وضعیت تسهیلات و بازپرداخت آن
عوامل تاثیرگذار بر سودآوری شرکتهای لیزینگ، بانکها و موسسات اعتباری
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر از فاکتورهای تاثیر گذار بر وضعیت سودآوری شرکت های لیزینگ، بانک ها و موسسات اعتباری نیست؟‌
عوامل اختصاصی تاثیر گذار بر صنایع مختلف (قسمت اول)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
ین شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری و خرید سهام بخشی از شرکت‌های تولیدی، علاوه بر گسترش فعالیت‌های خود در انعقاد قراردادهای جدید به سودآوری شرکت کمک می کنند.
پاسخ صحیح:
ین شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری و خرید سهام بخشی از شرکت‌های تولیدی، علاوه بر گسترش فعالیت‌های خود در انعقاد قراردادهای جدید به سودآوری شرکت کمک می کنند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: ین شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری و خرید سهام بخشی از شرکت‌های تولیدی، علاوه بر گسترش فعالیت‌های خود در انعقاد قراردادهای جدید به سودآوری شرکت کمک می کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: نضباط مالی بانک ها و بهبود نسبت های مالی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: میزان ارتباطات بین المللی بانک ها و ایفای نقش در روابط اقتصادی با کشور های خارجی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تغییرات نرخ سود بانکی و تغییرات در میزان سپرده بانک ها و وضعیت تسهیلات و بازپرداخت آن 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

شرکت‌های لیزینگ و بانک‌ها و موسسات اعتباری بیش از هر عاملی از نرخ بهره و تغییرات آن تاثیر می‌پذیرند. تغییرات نرخ سود بانکی و به‌تبع آن تغییرات در میزان سپرده بانک‌ها و از طرفی وضعیت تسهیلات و بازپرداخت آن مهم‌ترین فاکتورهای تاثیرگذار در وضعیت سودآوری این دسته از شرکت‌ها هستند.
‌علاوه بر موارد بیان‌شده میزان ارتباطات بین‌المللی بانک‌ها و ایفای نقش در روابط اقتصادی با کشورهای خارجی نیز برای بانک‌ها بسیار حیاتی و تاثیرگذار در سودآوری آن‌هاست.
‌از طرفی انضباط مالی بانک‌ها و بهبود نسبت‌های مالی آن‌ها نقش پررنگی در گسترش روابط و استفاده از ارتباطات بین‌المللی دارد و بانک‌هایی که از این لحاظ وضعیت مطلوب‌تری دارند چشم‌انداز بهتری پیش روی آن‌ها خواهد بود.

عوامل تاثیرگذار بر سودآوری شرکتهای لیزینگ، بانکها و موسسات اعتباری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر از فاکتورهای تاثیر گذار بر وضعیت سودآوری شرکت های لیزینگ، بانک ها و موسسات اعتباری نیست؟‌
عوامل اختصاصی تاثیر گذار بر صنایع مختلف (قسمت اول)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ین شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری و خرید سهام بخشی از شرکت‌های تولیدی، علاوه بر گسترش فعالیت‌های خود در انعقاد قراردادهای جدید به سودآوری شرکت کمک می کنند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ین شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری و خرید سهام بخشی از شرکت‌های تولیدی، علاوه بر گسترش فعالیت‌های خود در انعقاد قراردادهای جدید به سودآوری شرکت کمک می کنند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ین شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری و خرید سهام بخشی از شرکت‌های تولیدی، علاوه بر گسترش فعالیت‌های خود در انعقاد قراردادهای جدید به سودآوری شرکت کمک می کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ین شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری و خرید سهام بخشی از شرکت‌های تولیدی، علاوه بر گسترش فعالیت‌های خود در انعقاد قراردادهای جدید به سودآوری شرکت کمک می کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ین شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری و خرید سهام بخشی از شرکت‌های تولیدی، علاوه بر گسترش فعالیت‌های خود در انعقاد قراردادهای جدید به سودآوری شرکت کمک می کنند. 0
گزینه {{1+1}}: نضباط مالی بانک ها و بهبود نسبت های مالی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: نضباط مالی بانک ها و بهبود نسبت های مالی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: نضباط مالی بانک ها و بهبود نسبت های مالی 0
گزینه {{2+1}}: میزان ارتباطات بین المللی بانک ها و ایفای نقش در روابط اقتصادی با کشور های خارجی 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: میزان ارتباطات بین المللی بانک ها و ایفای نقش در روابط اقتصادی با کشور های خارجی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: میزان ارتباطات بین المللی بانک ها و ایفای نقش در روابط اقتصادی با کشور های خارجی 0
گزینه {{3+1}}: تغییرات نرخ سود بانکی و تغییرات در میزان سپرده بانک ها و وضعیت تسهیلات و بازپرداخت آن 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: تغییرات نرخ سود بانکی و تغییرات در میزان سپرده بانک ها و وضعیت تسهیلات و بازپرداخت آن 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تغییرات نرخ سود بانکی و تغییرات در میزان سپرده بانک ها و وضعیت تسهیلات و بازپرداخت آن 0
پاسخ تشریحی :

شرکت‌های لیزینگ و بانک‌ها و موسسات اعتباری بیش از هر عاملی از نرخ بهره و تغییرات آن تاثیر می‌پذیرند. تغییرات نرخ سود بانکی و به‌تبع آن تغییرات در میزان سپرده بانک‌ها و از طرفی وضعیت تسهیلات و بازپرداخت آن مهم‌ترین فاکتورهای تاثیرگذار در وضعیت سودآوری این دسته از شرکت‌ها هستند.
‌علاوه بر موارد بیان‌شده میزان ارتباطات بین‌المللی بانک‌ها و ایفای نقش در روابط اقتصادی با کشورهای خارجی نیز برای بانک‌ها بسیار حیاتی و تاثیرگذار در سودآوری آن‌هاست.
‌از طرفی انضباط مالی بانک‌ها و بهبود نسبت‌های مالی آن‌ها نقش پررنگی در گسترش روابط و استفاده از ارتباطات بین‌المللی دارد و بانک‌هایی که از این لحاظ وضعیت مطلوب‌تری دارند چشم‌انداز بهتری پیش روی آن‌ها خواهد بود.

این سوال لغو شده است.

عوامل تاثیرگذار بر سودآوری شرکتهای لیزینگ، بانکها و موسسات اعتباری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر از فاکتورهای تاثیر گذار بر وضعیت سودآوری شرکت های لیزینگ، بانک ها و موسسات اعتباری نیست؟‌
عوامل اختصاصی تاثیر گذار بر صنایع مختلف (قسمت اول)

پاسخ شما صحیح است
ین شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری و خرید سهام بخشی از شرکت‌های تولیدی، علاوه بر گسترش فعالیت‌های خود در انعقاد قراردادهای جدید به سودآوری شرکت کمک می کنند.
پاسخ شما صحیح است
ین شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری و خرید سهام بخشی از شرکت‌های تولیدی، علاوه بر گسترش فعالیت‌های خود در انعقاد قراردادهای جدید به سودآوری شرکت کمک می کنند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ین شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری و خرید سهام بخشی از شرکت‌های تولیدی، علاوه بر گسترش فعالیت‌های خود در انعقاد قراردادهای جدید به سودآوری شرکت کمک می کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ین شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری و خرید سهام بخشی از شرکت‌های تولیدی، علاوه بر گسترش فعالیت‌های خود در انعقاد قراردادهای جدید به سودآوری شرکت کمک می کنند. 0
گزینه {{1+1}}: نضباط مالی بانک ها و بهبود نسبت های مالی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: نضباط مالی بانک ها و بهبود نسبت های مالی 0
گزینه {{2+1}}: میزان ارتباطات بین المللی بانک ها و ایفای نقش در روابط اقتصادی با کشور های خارجی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: میزان ارتباطات بین المللی بانک ها و ایفای نقش در روابط اقتصادی با کشور های خارجی 0
گزینه {{3+1}}: تغییرات نرخ سود بانکی و تغییرات در میزان سپرده بانک ها و وضعیت تسهیلات و بازپرداخت آن 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تغییرات نرخ سود بانکی و تغییرات در میزان سپرده بانک ها و وضعیت تسهیلات و بازپرداخت آن 0
پاسخ تشریحی :

شرکت‌های لیزینگ و بانک‌ها و موسسات اعتباری بیش از هر عاملی از نرخ بهره و تغییرات آن تاثیر می‌پذیرند. تغییرات نرخ سود بانکی و به‌تبع آن تغییرات در میزان سپرده بانک‌ها و از طرفی وضعیت تسهیلات و بازپرداخت آن مهم‌ترین فاکتورهای تاثیرگذار در وضعیت سودآوری این دسته از شرکت‌ها هستند.
‌علاوه بر موارد بیان‌شده میزان ارتباطات بین‌المللی بانک‌ها و ایفای نقش در روابط اقتصادی با کشورهای خارجی نیز برای بانک‌ها بسیار حیاتی و تاثیرگذار در سودآوری آن‌هاست.
‌از طرفی انضباط مالی بانک‌ها و بهبود نسبت‌های مالی آن‌ها نقش پررنگی در گسترش روابط و استفاده از ارتباطات بین‌المللی دارد و بانک‌هایی که از این لحاظ وضعیت مطلوب‌تری دارند چشم‌انداز بهتری پیش روی آن‌ها خواهد بود.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}